headphones newspaper video-player

Personligt betalningsansvar för AB när regler inte följts?

Hur länge gäller det personliga betalningsansvaret för företrädare för AB som inte följt reglerna om kontrollbalansräkning?

Ett aktiebolags företrädare kan bli personligen ansvariga för bolagets skulder om reglerna om kontrollbalansräkning inte följs när aktiekapitalet blivit lägre än det registrerade.

En talan om personligt betalningsansvar måste väckas inom tre år från det att bolagets skuld uppkom.Den får dock alltid väckas inom ett år från det att skulden senast skulle ha betalts. Om talan inte väcks inom dessa tidsfrister, upphör det personliga betalningsansvaret för skulden.

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap
VÄLJ MEDLEMSKAP, ANGE POSTNUMMER OCH ANTAL ANSTÄLLDA OCH SE ÅRSKOSTNAD