headphones newspaper video-player

Vad behöver jag veta om de nya momsreglerna för vouchers?

Vad innebär de nya momsreglerna för vouchers som till exempel kontantkort och presentkort?

De nya momsreglerna gäller för vouchers som är utställda efter 31 december 2018. Med vouchers menas t.ex. presentkort, rabatthäfte och värdekort. För de vouchers som är utställda innan dess ska momsen deklareras och betalas när varan eller tjänsten levererats eller tagits i anspråk genom uttag. Men om betalningen mottogs i helt eller delvis redan i ett tidigare skede inträdde skyldigheten att deklarera och betala momsen redan då.

Enfunktionsvouchers och flerfunktionsvoucher

De nya reglerna skiljer på enfunktionsvouchers och en flerfunktionsvoucher. En voucher är en enfunktionsvouchers om omsättningslandet (d.v.s. det land där varan eller tjänsten anses omsatt) och momsbeloppet som ska betalas redan är känt när vouchern utfärdas. Alla vouchers som inte är engångsvouchers utgör flerfunktionsvouchers d.v.s. vouchers där momsbeloppet och/eller omsättningslandet är okänt. När det gäller situationer där momsbeloppet är okänt kan detta bero på att vouchern kan användas för varor eller tjänster som har olika momssatser. En orsak till att omsättningslandet är okänt kan vara att det går att använda vouchern även hos en annan leverantör i ett annat land.

Distributörer som tillhandahåller säljtjänster

För enfunktionsvouchers ska ditt företag deklarera och betala moms vid överlämnandet av vouchern. Detta är fallet vid försäljning av ett kontantkort som enbart kan användas för teletjänster. Då finns informationen om omsättningslandet, tillgodobeloppet på telekortet och att momssatsen är 25 procent. Den som säljer en enfunktionsvoucher i eget namn ska redovisa momsen redan när hen överlämnar vouchern och mottar betalning. Om överlåtelsen av vouchern görs i en annan beskattningsbar persons namn anses dock denne ha omsatt varorna eller tjänsterna. Om en annan part, än den som har rätt att motta vouchers för att därefter leverera varor eller tjänster, säljer vouchers kan den säljande parten bli skattskyldig för momsen. Inom denna kategori av företag - som ses som distributörer som tillhandahåller säljtjänster och därför ska momsredovisa 25 procent av beskattningsunderlaget – ingår t.ex. Pressbyrån och tobaksaffärer.

För en flerfunktionsvoucher är tidpunkten för redovisning och betalning av moms vid leveransen av varorna eller tjänsten. Detta blir situationen vid försäljning av ett kontantkortsabonnemang där det redan i förskott betalats ett visst belopp men det inte finns en skyldighet att köpa enbart teletjänster för hela beloppet utan det lämnas möjlighet att använda beloppet till att köpa t.ex. en bussbiljett vars momssats är 6 procent eller betala för en parkeringsplats där momsen uppgår till 25 procent.

Voucherns beskattningsunderlag

I båda fallen utgörs beskattningsunderlaget av det som betalas för vouchern. Om beloppet för betalning av vouchern är okänd ska beskattningsunderlaget istället baseras på värdet av vouchern eller på informationen i tillhörande dokument. Detta blir fallet om en part säljer en kupong till ett rabatterat pris till en kund som därefter använder kupongen för att köpa en vara till det ordinarie priset. I detta fall ska beskattningsunderlaget vara den betalning som parten faktiskt mottog från kunden för försäljningen av kupongen. Om detta däremot är okänt ska du i stället basera beskattningsunderlaget på värdet av kupongen eller annan tillhörande dokumentation.

Ovanstående är ett enkelt svar på frågan. Det kan finnas undantag m.m. som inte tagits upp och rättsläget, trots att vår intention är att informationen ska vara uppdaterad och korrekt, kan ha förändrats.  

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap
VÄLJ MEDLEMSKAP, ANGE POSTNUMMER OCH ANTAL ANSTÄLLDA OCH SE ÅRSKOSTNAD