headphones newspaper video-player
Corona - råd och stöd till företag

Vad är 3:12-reglerna/entreprenörsskatten?

De flesta företagare som har aktiebolag omfattas av 3:12-reglerna/entrepenörsskatt, som styr inkomstbeskattningen när du som företagare tar emot utdelning från ditt företag eller säljer det. Reglerna återfinns i kapitel 56 och 57 i inkomstskattelagen och har sitt ursprung i skattereformen 1991.

Syftet med 3:12-reglerna kan sägas vara tudelat: å ena sidan ge ekonomiska incitament till företagare genom lägre skatt, å andra sidan motverka att inkomster som hade beskattats högt om de hade varit lön tas ut som (lägre beskattad) utdelning. Det senare kallas ibland ”inkomstomvandling”. Eftersom utdelning beskattas som inkomst av kapital med 30 procent skatt och förvärvsinkomster som inkomst av tjänst med kommunalskatt på ca 30-35 procent, och över viss nivå med statlig inkomstskatt på 20 procent respektive med 25 procent (värnskatt), kan skillnaden mellan löneinkomst och kapitalinkomst bli påtaglig ur skattesynpunkt.

Utdelning från fåmansföretag till aktiva delägare beskattas till 2/3, så skatten blir 20 procent på utdelning som beskattas som inkomst av kapital. Utdelningar från andra onoterade företag som man inte är aktiv i beskattas till 5/6, så skatten blir 25 procent.

Fåmansföretagsreglerna för utdelning är utformade så att utdelning upp till en viss nivå ska beskattas som inkomst av kapital, och eventuell högre utdelning ska beskattas som inkomst av tjänst, dvs. läggs ovan på den ersättning för arbete företagaren tagit ut från företaget eller fått från annan arbetsgivare eller företag. Någon arbetsgivaravgift ska dock inte betalas på beloppet som beskattas som inkomst av tjänst. Det finns ett tak för beskattningen i inkomst av tjänst vid försäljning på 100 inkomstbasbelopp, vilket är ungefär 6 miljoner kr.

Nivån för hur mycket som antas vara rimlig avkastning varje år kallas för gränsbelopp för kapitalbeskattad utdelning. Fåmansföretagare deklarerar utdelningen i K10-blanketten till sin inkomstdeklaration. Om inte hela utrymmet upp tillgränsbeloppet för kapitalbeskattad utdelning används ett år får resterande del sparas till nästa år och räknas då upp med statslåneräntan plus tre procent för november året före utdelningsåret.

Ovanstående är ett enkelt svar på frågan. Det kan finnas undantag m.m. som inte tagits upp och rättsläget, trots att vår intention är att informationen ska vara uppdaterad och korrekt, kan ha förändrats.  

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap