headphones newspaper video-player

Är det fritt fram att säga upp anställda som har slöja?

Företagarnas jurister förklarar vad som gäller efter EU-domstolens nya beslut angående uppsägning av anställda som har slöja.

Nej, det är det inte. men EU-domstolen har sagt att under vissa omständigheter kan det var okej att säga upp anställda som inte rättar sig efter en neutralitetspolicy på arbetsplatsen.

EU-domstolen har slagit fast i två domar att arbetsgivare under vissa omständigheter kan kräva att anställda inte bär kläder eller andra symboler som ger uttryck för politisk, filosofisk eller religiös övertygelse. 

Förutsättningen är att arbetsgivaren har en neutralitetspolicy och att denna tillämpas neutralt och konsekvent, och kravet kan endast riktas mot anställda som har kontakt med kunder. Det innebär att om arbetsgivaren har en sådan neutralitetspolicy och om arbetstagaren bryter mot den kan arbetsgivaren vidta arbetsrättsliga åtgärder. Ytterst handlar det om uppsägning om arbetstagaren inte rättar sig efter arbetsgivarens anvisningar. 

Är det diskriminering?

Domarna i EU-domstolen rör båda kvinnor som blivit uppsagda från sina anställningar på grund av att de bär huvudduk. Den huvudfråga som EU-domstolen tagit ställning till är om detta kan vara fråga om diskriminering, eller om ett företag mot bakgrund av en önskan att uppvisa neutralitet i förhållande till politik, filosofi eller religion har rätt att kräva att anställda anpassar klädsel eller andra uttryck (exempelvis religiösa symboler) till detta.

Den ena domen kan sägas bekräfta nuvarande rättsläge genom att den säger att man inte kan säga upp en anställd som bär någon form religiös klädsel bara med hänsyn till en kunds önskemål om att inte bli bemött av en person iklädd ett sådant klädesplagg.

Den andra domen innebär att ett företag som hänvisar till en önskan att uppvisa en politisk, filosofisk eller religiös neutralitet för sina kunder, kan kräva att arbetstagare som har kundkontakter inte ger uttryck för sin religiösa uppfattning genom till exempel sin klädsel, utan att det är fråga om diskriminering.

Den andra domen innebär att ett företag som hänvisar till en önskan att uppvisa en politisk, filosofisk eller religiös neutralitet för sina kunder, kan kräva att arbetstagare som har kundkontakter inte ger uttryck för sin religiösa uppfattning genom till exempel sin klädsel, utan att det är fråga om diskriminering.

Förutsättning att policyn tillämpas neutralt och konsekvent

En förutsättning är dock att en sådan policy verkligen tillämpas på ett neutralt och konsekvent sätt och att de åtgärder som vidtas mot en anställd är proportionerliga.
Av annan praxis från EU-domstolen följer också att syftet bakom neutralitetspolicyn inte får vara att utestänga personer som tillhör en viss religion. I sådana fall blir det fråga om direkt diskriminering som inte kan rättfärdigas.

Dock måste man komma ihåg att domarna i sig inte utesluter att arbetsgivare har inkluderande policys som tillåter religiösa uttryck för alla anställda. Domarna klargör också att för andra anställda som inte har kundkontakter finns fortfarande ett skydd för religiösa uttryck. Kopplat till detta måste man också komma ihåg att arbetsgivare har en skyldighet enligt svensk rätt att aktivt motverka diskriminering kopplad till exempelvis klädsel för sådana anställda.

Läs mer om diskriminering i Arbetsgivarhandboken

Du som är medlem i Företagarna kan läsa mer om arbetsgivares skyldighet att förebygga diskriminering i Arbetsgivarhandbokens avsnitt om diskriminering. 

Ovanstående är ett enkelt svar på frågan. Det kan finnas undantag m.m. som inte tagits upp och rättsläget, trots att vår intention är att informationen ska vara uppdaterad och korrekt, kan ha förändrats.  

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Gå med idag!

Här listar vi 49 anledningar till varför du ska gå med i Företagarna.

Nätverk

Som medlem i Företagarna har du tillgång till Sveriges största nätverk för företagare.