headphones newspaper video-player

Kan vårt startup-företag vänta med att betala ut lön till våra anställda?

En arbetsgivare kan inte ensidigt ta ett beslut om att löneutbetalning inte ska ske avtalad dag. Men arbetstagare och arbetsgivare kan ömsesidigt komma överens om en senare dag för utbetalningen.

Att ha tillräckligt bra likviditet för att kunna driva sin verksamhet kan ofta vara en utmaning för startup-företagare. En fungerande verksamhet ska naturligtvis se över sitt kassaflöde kontinuerligt så att medel alltid finns för utbetalning av arbetstagares löner.

Att inte betala ut lön är ett allvarligt brott mot anställningsavtalet

Det finns tvingande lagstiftning och kollektivavtal som sätter ramarna för hur du som arbetsgivare och arbetstagare får och inte får agera. Det är då ibland lätt att glömma bort att anställningsavtalet är ett ömsesidigt avtal mellan två avtalsparter med avtalsrättsliga rättigheter och skyldigheter.

Arbetstagares primära skyldighet enligt anställningsavtalet är att utföra ett arbete. Arbetsgivarens primära skyldighet enligt anställningsavtalet är att betala ut lön för arbetstagarens arbete, och detta vid en viss avtalad tid. Av detta följer att om en arbetsgivare inte betalar ut lön i tid, så är detta ett allvarligt åsidosättande av sina skyldigheter enligt anställningsavtalet. Det är till och med så att en arbetstagare enligt 4 § LAS med omedelbar verkan får frånträda sin anställning om arbetsgivaren i väsentlig mån har åsidosatt sina åligganden på detta sätt.

Överenskommelse kan skydda ditt företag mot konkurs och frånträdande

Inte nog med att en arbetstagare kan ha rätt att frånträda sin anställning med omedelbar verkan om lön inte betalas enligt avtal. De har även rätt att som fordringsägare som inte fått sin fordran betald på förfallodagen ansöka om att sätta arbetsgivaren i konkurs. För att skydda företaget från frånträdande, som skulle sätta ett totalt stopp för verksamheten, och för att skydda företaget från att bli försatt i konkurs, så kan ni försöka nå en överenskommelse med arbetstagarna. Innehållet av en sådan skulle t.ex. kunna vara att en mindre del av lönen betalas ut nu och resten vid ett senare tillfälle mot motprestationen att arbetstagaren inte har rätt att frånträda anställningen eller att sätta företaget i konkurs.

Anställda har rätt till s.k. statlig lönegaranti om bolaget ansöker om företagsrekonstruktion eller försätts i konkurs. Det finns en beloppsgräns för lönegaranti och därför bör de anställda se till så att de inte får för stor fordran på sin arbetsgivare.

Kom ihåg att preliminärskatteavdrag och arbetsgivaravgifter ska betalas som vanligt

Som arbetsgivare så ska ni, trots att överenskommelse träffats om en senare utbetalning, se till att betala preliminärskatteavdrag och arbetsgivaravgift som vanligt. Den anställde har genom överenskommelsen förfogat över beloppet och arbetsgivaren ska därför betala arbetsgivaravgift och dra preliminärskatt.

Ovanstående är ett enkelt svar på frågan. Det kan finnas undantag m.m. som inte tagits upp och rättsläget, trots att vår intention är att informationen ska vara uppdaterad och korrekt, kan ha förändrats.  

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap