För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på Cookieinställningar i sidfoten.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Senaste nytt i hela landet - Företagarna Nyheter

Klimatdeklaration för nya byggnader

Sedan den 1 januari 2022 är det krav på att byggherrar ska redovisa vilken påverkan på klimatet en ny byggnad har genom att lämna in en klimatdeklaration till Boverket. Syftet med lagen om klimatdeklaration för nya byggnader är att bidra till att minska klimatpåverkan från byggskedet.

Kravet gäller nya byggnader

Kravet på att klimatdeklarera gäller nya byggnader som uppförs där bygglovsansökan inkommit till byggnadsnämnden den 1 januari 2022 eller senare. Anläggningar som inte avses vara byggnader omfattas inte av lagen om klimatdeklaration för byggnader. Det handlar exempelvis om vindkraftverk, idrottsplatser, nöjesparker, tunnlar, telemaster och parkeringsplatser.

Det finns undantag

Redan uppförda byggnader omfattas inte av kraven och inte heller om en byggnad flyttas till en annan plats, byggs till, byggs om eller ändras. Det finns även byggnader som undantas från kravet att klimatdeklarera. Det gäller byggnader som:

  • har tidsbegränsade bygglov, vilka är avsedda att användas i högst två år
  • inte kräver bygglov enligt 9 kap. 6, 7 eller 9 §§ PBL
  • används för industri- eller verkstadsändamål
  • är ekonomibyggnader för jordbruk, skogsbruk eller annan liknande näring
  • inte har större bruttoarea än 100,0 m²
  • är avsedda för totalförsvaret och byggnader som är av betydelse för Sveriges säkerhet
  • byggs av vissa statliga byggherrar
  • byggs av privatpersoner och det inte sker inom näringsverksamhet

Det är byggherren som ansvarar för att klimatdeklarationen upprättas och registreras hos Boverket. Det krävs att en bekräftelse på registrerad klimatdeklaration lämnas in av byggherren till kommunens byggnadsnämnd för att nämnden ska kunna ge ett slutbesked. Boverket har på sin webbsida vägledning och verktyg för att beräkna byggnaders klimatpåverkan enligt lagen och vad som gäller.

Taggar

Prenumerera på juristernas nyhetsbrev

Personuppgiftspolicy
Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Medlemsförmåner

Vi erbjuder över 30 medlemsförmåner med rabatter på IKEA, SJ, Volvo, BMW, Fortum, Swedol med mera.

Politik och påverkan

Vi driver företagarpolitiska frågor genom att presentera analyser, fakta och egna undersökningar.