headphones newspaper video-player
Corona - råd och stöd för företagare

Vad ska jag göra med hyresgäst som gått i konkurs?

Vi hyr ut en lokal till ett bolag som precis försatts i konkurs. Vad kan vi göra?

Om hyresgästen inte ställt någon säkerhet som du skäligen kan nöja dig med för att avtalet fullgörs, får du säga upp avtalet om inte hyresgästen ställer sådan säkerhet inom en månad efter din uppmaning.

Du har också en möjlighet att säga upp avtalet om inte konkursboet inom samma tid bekräftar att de ska svara för hyresgästens skyldigheter under hyrestiden. Du kan däremot inte säga upp avtalet om hyresgästen, om det är möjligt, överlåter hyresavtalet till en ny hyresgäst.

Om du med stöd av någon av anledningarna ovan säger upp avtalet har du rätt till ersättning för eventuell skada som du åsamkats med anledning av uppsägningen. Uppsägningstiden varierar beroende på vilken typ av avtal som du har med din hyresgäst.

Du har också alternativet att uppmana konkursboet att ställa lokalen till förfogande. Om konkursboet inte gör det inom en månad ansvarar konkursboet för hyran från konkursbeslutet till dess lokalen ställs till hyresvärdens förfogande.

Ovanstående är ett enkelt svar på frågan. Det kan finnas undantag m.m. som inte tagits upp och rättsläget, trots att vår intention är att informationen ska vara uppdaterad och korrekt, kan ha förändrats.