podcast news play företagaren I media förmån faq
Företagarna Nyheter - från hela Sverige om sånt som påverkar ditt företag just nu.

Hållbart företagande

Det ska vara enkelt att bidra till minskad miljöpåverkan.

Småföretag i Sverige vill arbeta mer aktivt med hållbarhet, visar våra undersökningar. För att de ska lyckas behöver klimatpolitiska ramverk, åtgärder och framtida insatser vara förankrade i småföretagens verklighet.

Småföretagen har en helt central roll att spela i omställningen till en hållbar utveckling och för att säkra svensk tillväxt långsiktigt. 


hallbarhet-webb.pngKlicka på bilden för att förstora den

 

Företagarnas förslag till åtgärder

  • Affärsnyttan är kärnan i småföretagens hållbarhetsarbete. Upphandlingar med höga ambitioner som uppmuntrar hållbarhetsaspekter och som är anpassade efter småföretagens verklighet kan accelerera utvecklingen.

  • Kostnader är en avgörande faktor för småföretagare och en stor ekonomisk fördel med att satsa på fossilfria alternativ skulle snabbt skapa mer driv i omställningen i hela värdekedjan. Det behövs också fler och mer omfattande ekonomiska stimulansinsatser. Insatserna kan vara i form av skattenedsättningar för miljövänliga alternativ, eller medel med förenklade ansökningsprocesser för småföretag för investeringar för olika fossilfria alternativ.

  • Brist på tid, ekonomi och kunskap utgör begränsningar för företagen att bedriva ett aktivt hållbarhetsarbete. Ökade krav, fler regler och mer administration riskerar att bli kontraproduktivt och stå i vägen för företagens möjligheter att bli mer hållbara. Småföretag i synnerhet behöver ekonomiska incitament för att säkerställa den interna kompetensen avseende att hantera ökande hållbarhetskrav, exempelvis när det gäller redovisning och gränsöverskridande handel. Ett sätt kan vara att sådana företag erbjuds en form av check för att anlita specialistrådgivare eller bekosta vidareutbildning på relevanta områden för befintliga anställda.

  • Flyget behöver minska sin klimatpåverkan men flygskatten är i detta avseende inte rätt verktyg eftersom incitament för bränslebyte saknas. Skatten bör därför avskaffas när nu reduktionsplikten för flyget finns på plats. För att minska utsläppen ytterligare bör miljöstyrande start- och landningsavgifter införas samt beskattning av flygbränsle tillåtas.

  • Redan idag är många kemikalier förbjudna och alternativ till hälso- och miljöpåverkande flamskyddsmedel finns. För att undvika nationella särbeskattningar och utvidgningar bör istället de oönskade kemikalierna förbjudas, vilket bör genomföras genom skärpt lagstiftning i Reach-förordningen och RoHS-direktivet på EU-nivå.

  • Personbilar och lätta lastbilar har olika användningsområden, men eftersom de behandlas i samma system kommer de lätta lastbilarna ofta vara på malus-sidan i systemet – även om de är betydligt mer miljöanpassade än andra likvärdiga modeller. Upprätta därför ett parallellt system för denna fordonskategori, där fordon med samma användningsområde jämförs med varandra.

  • Det är idag till stor del möjligt att ersätta fossila drivmedel med biodrivmedel i befintliga motorer. Exempelvis dieselbilar som körs på 100 procent förnybar biodiesel blir belastade med fordonsskatt, trots att dessa bilar har mycket lågt utsläpp av koldioxid. Detta gäller även så kallade flexifuel-bilar som drivs på etanol, vilka inte erhåller den bonus som ges till gasbilar. Det borde därför införas en möjlighet att, genom redovisning, göra avdrag på fordonsskatten vid tankning av förnybara drivmedel.

  • Sedan reduktionsplikten infördes har drivmedelskostnaderna ökat kraftigt. Utöver reduktionspliktens påverkan på drivmedelspriserna sker en årlig uppräkning av skattesatserna, s.k. BNP-indexering. För att sänka företagens kostnader bör BNP-indexeringen slopas. Energiskatten på bensin och diesel är, över nivån som krävs för att täcka kostnaden för de utsläpp som drivmedlen orsakar, främst en fiskal skatt. Den bör därför sänkas för att inte äventyra svenska företags konkurrenskraft. Momsen på energiskatt bör tas bort. Till detta bör skatten på förnybara drivmedel som blandas in i bensin och diesel inom ramen för reduktionsplikten slopas.

 

Hållbarhet

Praktisk hjälp för företag som vill påbörja, eller fortsätta, sitt hållbarhetsarbete.

Läs mer om Hållbarhet

Bristande vägdokumentation drabbar åkerier

Vägarnas bärighetsklass bestämmer hur tunga fordon som får framföras, men det är inte alltid kartan stämmer överens med verkligheten. Det skapar problem och merkostnader i åkeri...

Klimatdeklaration för nya byggnader

Sedan den 1 januari 2022 är det krav på att byggherrar ska redovisa vilken påverkan på klimatet en ny byggnad har genom att lämna in en klimatdeklaration till Boverket. Syftet m...

Bristande vägdokumentation drabbar åkerier

Vägarnas bärighetsklass bestämmer hur tunga fordon som får framföras, men det är inte alltid kartan stämmer överens med verkligheten. Det skapar problem och merkostnader i åkeri...

Klimatdeklaration för nya byggnader

Sedan den 1 januari 2022 är det krav på att byggherrar ska redovisa vilken påverkan på klimatet en ny byggnad har genom att lämna in en klimatdeklaration till Boverket. Syftet m...

Taggar
Riks

Mer från Företagarna

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Medlemsförmåner

Vi erbjuder över 30 medlemsförmåner med rabatter på IKEA, SJ, Volvo, BMW, Fortum, Swedol med mera.

Politik och påverkan

Vi driver företagarpolitiska frågor genom att presentera analyser, fakta och egna undersökningar.