För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på Cookieinställningar i sidfoten.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Senaste nytt i hela landet - Företagarna Nyheter

Anställningsformer & Rekrytering

Som företagare behöver du känna till ett antal lagar och regler för att kunna anställa och säga upp personal. Företagarna har tipsen som hjälper dig genom djungeln.

Anställningsformer

Vilka regler som gäller beror på om ditt företag har tecknat kollektivavtal. Tänk på att du som arbetsgivare är lika bunden av kollektivavtalet oavsett om du tecknat ett så kallat hängavtal eller om du är medlem i en arbetsgivarorganisation.

"LAS reglerar anställningar och upphörandet av anställningar"

Om man bortser från kollektivavtalen är det lagen om anställningsskydd (LAS) som till stor del reglerar anställningsförhållandet. LAS reglerar anställningar och upphörandet av anställningar.

Lagen ger även ramen för det skadeståndsansvar som kan komma ifråga om arbetsgivaren gör fel vid anställningens ingående eller upphörande.

Andra lagar som påverkar anställningen

 • Medbestämmandelagen
 • Arbetstidslagen
 • Arbetsmiljölagen
 • Lagen om föräldraledighet
 • Lagen om rätt till ledighet för studier
 • Semesterlagen
 • Sjuklönelagen
"Kontrollera om du har kollektivavtal"

Kontrollera om du har kollektivavtal. Kollektivavtalet kan ha andra regler än lagen. Skulle du bryta mot en bestämmelse i kollektivavtalet kan du bli skadeståndsskyldig.

 

Rekrytering

Nyttig information om vad du som arbetsgivare bör tänka på när du ska anställa personal.

Att söka personal

En rekrytering kan ske på flera olika sätt:

 • Egna kontakter
 • Spontanansökningar
 • Arbetsförmedling
 • Utnyttjande av rekryteringsbolag
 • Genom egen annonsering.

Annonsering

Fokusera på meriter som kan vara utslagsgivande. Och glöm inte att ange om du vill se en man eller kvinna på tjänsten för att du vill ha en jämn könsfördelning på arbetsplatsen. Den informationen är viktig om en sökande vill klaga på valet av kandidat enligt gällande diskrimineringslagar.

Läs mer om diskrimineringslagen.

Anställningsintervju

Som arbetsgivare har du rätt att ställa vilka frågor du vill under en anställningsintervju. Men tänk på att du kan komma i konflikt med diskrimineringslagen genom att ställa vissa frågor.

Sökande har rätt att undanhålla ofördelaktig information och fara med osanning. Till exempel frågan om facklig tillhörighet. Du måste ställa alla frågor för anställning vid en anställningsintervju. Du har en "undersökningsplikt”. Du är fri att anställa vem du vill. Men om du bryter mot diskrimineringslagen under anställningsprocessen kan du bli skyldig att betala skadestånd efter domstolsprövning. Kontrollera referenser innan du beslutar dig för att anställa.

Intyg inför anställning

Inom vissa branscher har du rätt att kräva ett friskintyg eller ett utdrag från straffregistret innan du bestämmer dig för att anställa. Du kan även genomföra drogtester.

Nystartsjobb

Om du anställer någon som exempelvis har varit arbetslös under en längre tid kan Arbetsförmedlingen fatta beslut om ett så kallat nystartsjobb för en viss period. Det innebär att du som arbetsgivare får återbetalning av de arbetsgivaravgifter som betalats för arbetstagaren. Tänk på att åtgärden nystartsjobb ska vara beslutad innan du anställer.

Läs mer om nystartsjobb.

Lönebidrag

Arbetsförmedlingen kan ge anställda med funktionshinder och nedsatt arbetsförmåga lönebidrag. En arbetstagare som anställs med lönebidrag betraktas som en "vanlig" arbetstagare. Alla regler för anställda gäller fullt ut, även anställningsformerna.

Läs mer om lönebidrag

Anställningsavtal

Ett muntligt anställningsavtal kan slutas. Men ett anställningsavtal/anställningsinformation måste enligt lagen om anställningsskydd (LAS) lämnas skriftligt inom en månad från tillträde på tjänsten. Företagarna rekommenderar att avtal upprättas omgående, oavsett tillträdesdag.

Anställningsformer:

 • Provanställning
 • Visstidsanställning
 • Tillsvidareanställning.

Om du har tecknat kollektivavtal kan det finnas regler som avviker från LAS när det gäller exempelvis anställningsformer och uppsägningstider.

Anmälan till Skatteverket

När du anställer din första medarbetare måste en skatte- och avgiftsanmälan göras. Ansökan finns på Skatteverkets hemsida.

Du är skyldig att betala preliminärskatt samt sociala avgifter på de aktuella lönebeloppen (brutto). Beloppet framgår av aktuell skattetabell om den anställde inte har ett jämkningsbesked från Skatteverket. Tänk på att om du anställer någon som inte är bosatt i Sverige kan andra regler kan gälla.

Försäkringar

Du måste inte teckna en försäkring. Företagarna rekommenderar att du åtminstone tecknar en arbetsskadeförsäkring. Då är du själv skyddad mot krav vid en eventuell arbetsskada.

Pensionsinbetalningar

Du är inte skyldig att betala pensionspremier utöver vad som ingår i de sociala avgifterna. Genom en frivillig överenskommelse i anställningsavtalet kan du ge dina anställda pensionsavsättande förmåner. Men om du har tecknat ett kollektivavtal måste du betala det som står i kollektivavtalet.

Kollektivavtal

Du är inte skyldig att teckna eller följa kollektivavtalet för branschen. Genom en frivillig överenskommelse kan du göra innehållet i kollektivavtalet till en del av anställningsavtalet. Det innebär dock att du måste ha full kontroll på vad kollektivavtalet innehåller.

Arbetstid

Du har rätt att schemalägga arbetstiden inom ramen för arbetstidslagens regler. Kollektivavtal kan dock innehålla särskilda regler. Du måste alltid ta hänsyn till dygns- och veckovila.

Övertid

Du har rätt att utöka den ordinarie arbetstiden inom ramen för arbetstidslagens regler eller kollektivavtal. Du kan ge ersättning genom ledighet eller pengar. Det bör framgå redan av anställningsavtalet om det inte finns ett kollektivavtal. Övertiden ska alltid vara beordrad i förväg eller godkänd i efterhand för att den anställde ska erhålla ersättning.

Semester

Bestäm redan innan anställningen om den anställde har rätt till förskottssemester eller inte. Förskottssemester innebär att den anställde kan ta ut semesterlön för ej intjänade dagar under det första anställningsåret/semesteråret. Det kan innebära problem om den anställde slutar innan han/hon har hunnit arbeta in semestern.

Du måste betala ut en semesterlön på tolv procent på det intjänade beloppet. Semesterlönen får inte inkluderas i lönebeloppet, till exempel i timersättningen. Kollektivavtalen innehåller oftast en annan beräkning av semesterlönen. Kontrollera noga vad som gäller. I övrigt gäller semesterlagens regler för alla anställda.

Observera att: Ovanstående är ett enkelt svar på frågan. Det kan finnas undantag m.m. som inte tagits upp och rättsläget, trots att vår intention är att informationen ska vara uppdaterad och korrekt, kan ha förändrats.

Alla frågor och svar om Anställning:

Alla frågekategorier:

Visste du att...

Företagarnas juridiska rådgivning ger dig som företagare goda råd för bättre affärer.

En vacker dag inser du att någon har försökt lura dig, eller att du borde läst igenom det där avtalet lite noggrannare. Då är det guld värt att kunna ringa till Företagarnas juridiska rådgivning. Vi får omkring 120 samtal per dag och guidar dig som medlem till rätt väg ur problemet! Du som medlem i Företagarna kan ringa hur ofta du vill på 0771-45 45 45

Läs mer om medlemskapet
Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Medlemsförmåner

Vi erbjuder över 30 medlemsförmåner med rabatter på IKEA, SJ, Volvo, BMW, Fortum, Swedol med mera.

Politik och påverkan

Vi driver företagarpolitiska frågor genom att presentera analyser, fakta och egna undersökningar.