headphones newspaper video-player
Corona - råd och stöd till företag

Vad är ett tilldelningsbeslut?

När anbudstiden löpt ut och den upphandlande myndigheten utvärderat de inkomna anbuden, så fattar myndigheten ett tilldelningsbeslut.

Det ska snarast möjligt sändas samtidigt till samtliga anbudsgivare. Det ska vara skriftligt och ska innehålla information om de beslut som fattats om att tilldela kontrakt och om skälen för detta.

När tilldelningsbeslut fattats blir alla anbud som huvudregel offentliga. Läs mer här: När blir anbud offentliga?

Om informationen i tilldelningsbeslutet är alltför intetsägande kan detta medföra att någon avtalsspärr inte börjar löpa, vilket i sin tur medför att myndigheten inte får avsluta upphandlingen och ingå avtal.

Anbudsgivare som inte tilldelats uppdraget kan så länge som avtalsspärren löper överklaga upphandlingen till domstol. För mer information om överklagande, se Överklagande av upphandling.

Ovanstående är ett enkelt svar på frågan. Det kan finnas undantag m.m. som inte tagits upp och rättsläget, trots att vår intention är att informationen ska vara uppdaterad och korrekt, kan ha förändrats.  

 

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap