headphones newspaper video-player

Vad innebär de nya momsreglerna rörande uthyrning av vårdpersonal?

Huvudregeln är att all omsättning är momspliktig om den inte specifikt är undantagen. Sjukvård och tandvård är undantag.

Eventuella undantag ska tolkas restriktivt då det innebär ett avsteg från huvudregeln. Tidigare har det tolkats som att uthyrning av vårdpersonal till en vårdmottagning omfattades av undantaget för sjukvård och därför inte var momspliktig. Detta ändrades den 7 juni 2018 då Högsta förvaltningsdomstolen kom med ett förhandsbesked om att uthyrning av vårdpersonal är momspliktig och inte omfattas av undantaget som gäller för sjukvård eller tandvård. 

En skattefri vårdtjänst anses föreligga när säljaren är den som tillhandahåller vården under eget ansvar och för egen räkning d.v.s. när säljaren är den part som driver vårdmottagning som tillhandahåller vården till patienter och även innehar en egen organisatorisk struktur som inte är en del av köparens. Som vårdmottagning inkluderas bl.a. sjukhus, vårdcentral, tandläkarmottagning och en läkares enskilda vårdmottagning.

Det är däremot en uthyrningstjänst när en beskattningsbar person tillhandahåller arbetskraft till en köpare och köparen är den som har ansvar för arbetsledning, bestämmer arbetsmetoder och definierar arbetsuppgifter. Att den inhyrda personalen utför vårdtjänster hos köpare gör ingen skillnad, då en inhyrd person eller anställd aldrig kan ses som den som tillhandahåller vårdtjänsten till patienterna. Även om vårdmottagning har ett enskilt avtal med säljaren och därigenom kan kräva ansvar från säljaren så utgör det fortfarande en uthyrningstjänst. Detta eftersom det är köparens vårdmottagning som innehar det direkta ansvaret mot patienterna. Säljarens företagsform har inte betydelse vid bedömningen av momsplikt för en uthyrningstjänst. Detta innebär att reglerna omfattar även t.ex. en enskild firma som hyr ut anställda till vårdmottagningar och en enskild firma där företagaren själv är den enda som ställer sin arbetskraft till förfogande.

Momsfri om tre kriterier är uppfyllda

Det finns dock ett undantag då en tjänst trots att den inte omfattas av undantaget för sjukvård eller tandvård är att ses som mervärdeskattefri, nämligen om tjänsten har en nära anknytning till sjukvård eller tandvård. Detta är fallet när de nedanstående tre kriterier är uppfyllda:

  • Både tillhandahållaren av personal och köparen driver vårdmottagningar som huvudsakligen tillhandahåller sjukvård eller tandvård.
  • Tjänsten ska vara absolut nödvändig för att den undantagna vårdtjänsten ska kunna utföras.
  • Det grundläggande syftet med tjänsten får inte vara att vinna ytterligare intäkter genom verksamhet i direkt konkurrens med kommersiella företag som måste betala mervärdesskatt.

Eftersom ställningstagandet innebär en förändring i förhållande till Skatteverkets tidigare uppfattning kommer Skatteverket inte fatta några beslut till berörda företags nackdel förrän efter den 1 juli 2019. Men det är lämpligt att vara förberedd och ändra avtal m.m. innan dess.

Ovanstående är ett enkelt svar på frågan. Det kan finnas undantag m.m. som inte tagits upp och rättsläget, trots att vår intention är att informationen ska vara uppdaterad och korrekt, kan ha förändrats.  

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap