För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på Cookieinställningar i sidfoten.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Senaste nytt i hela landet - Företagarna Nyheter

Lokalhyra & Fastighetsrätt

Företagarna berättar om hur lokalhyra och fastighetsrätt fungerar

Fastighetsrätt

Som företagare kan du äga fastigheter, vara hyresvärd eller hyresgäst. Även arrende faller inom området fastighetsrätt.

Fastighetsköp

Formkrav gäller för avtal om köp av fast egendom. Muntliga avtal eller löfte om att få köpa fast egendom gäller inte. Jordabalken reglerar vilka krav som ställs på ett avtal om köp av fast egendom.

Upprättande av hyresavtal

Avtalslagen reglerar när eller om ett hyresavtal har träffats. Hyresavtal kan ingås både muntligt och skriftligt. Skriftliga hyresavtal är att föredra eftersom det då enkelt går att bevisa avtalets innehåll. Hyresavtal kan ingås för bestämd eller obestämd tid. Vid bestämd tid löper avtalet från ett visst datum till ett annat. Avtal som ingås på obestämd tid löper från ett visst datum och tillsvidare. Hyrestiden har betydelse för uppsägningstidens längd.

Uppsägning av hyresavtal

I det flesta hyresavtal är uppsägningstiden reglerad. I de fall där man inte har avtalat om uppsägningstid eller avtalat om för kort uppsägningstid kompletteras eller justeras avtalet med hyreslagens bestämmelser om uppsägningstid.

Uppsägning av lokalhyresavtal kan ske för avflyttning eller för villkorsändring. Oavsett om det är hyresvärden eller hyresgästen som säger upp måste en uppsägning för villkorsändring specificeras noggrant för att uppsägningen skall vara giltig. Om det är många villkorsförändringar rekommenderas att man bifogar ett helt nytt förslag på hyresavtal.

Motparten måste kunna utläsa exakt vilka villkor som begärs för en förlängning av hyresavtalet. Om hyresgästen sagt upp hyresavtalet för villkorsändring eller om hyresgästen blivit uppsagd av hyresvärden och inte går med på att flytta utan ersättning, måste hen hänskjuta tvisten till hyresnämnden för medling inom två månader.

Besittningsskydd

Det finns två olika besittningsskydd, ett direkt och ett indirekt besittningsskydd. Det direkta besittningsskyddet gäller endast för bostadslägenheter medan det indirekta tar sikte på de kommersiella avtalen, det vill säga lägenheter som är lokaler. För en bostadshyresgäst betyder det att hen har en rätt till förlängning av hyresavtalet mot hyresvärdens vilja, efter prövning av hyresnämnden.

Det är hyresförhållandets längd som har betydelse för om besittningsskydd har uppstått eller inte. När det gäller lokalhyra uppstår ett indirekt besittningsskydd efter en tid om nio månader. Det indirekta besittningsskyddet innebär inte att hyresgästen vid en uppsägning har rätt till förlängning av hyresavtalet utan endast en rätt till skadestånd vid obefogad uppsägning.

Förverkande av hyresrätten

Förverkande föreligger när en hyresgäst har åsidosatt sina förpliktelser. Det kan vara fråga om exempelvis obetald hyra, otillåten överlåtelse av hyresrätten/andrahands-uthyrning, spridande av ohyra, störningar eller att hyresvärden vägras tillträde till lokalen. Om hyresrätten är förverkad kan hyresvärden säga upp avtalet att upphöra genast. Hyresvärden har i denna situation också rätt till skadestånd. Om hyresgästen inte avflyttar från lokalen kan avhysning komma ifråga.

Observera att: Ovanstående är ett enkelt svar på frågan. Det kan finnas undantag m.m. som inte tagits upp och rättsläget, trots att vår intention är att informationen ska vara uppdaterad och korrekt, kan ha förändrats.

Alla frågor och svar om Lokalhyra & Fastighetsrätt:

Alla frågekategorier:

Visste du att...

Företagarnas juridiska rådgivning ger dig som företagare goda råd för bättre affärer.

En vacker dag inser du att någon har försökt lura dig, eller att du borde läst igenom det där avtalet lite noggrannare. Då är det guld värt att kunna ringa till Företagarnas juridiska rådgivning. Vi får omkring 120 samtal per dag och guidar dig som medlem till rätt väg ur problemet! Du som medlem i Företagarna kan ringa hur ofta du vill på 0771-45 45 45

Läs mer om medlemskapet
Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Medlemsförmåner

Vi erbjuder över 30 medlemsförmåner med rabatter på IKEA, SJ, Volvo, BMW, Fortum, Swedol med mera.

Politik och påverkan

Vi driver företagarpolitiska frågor genom att presentera analyser, fakta och egna undersökningar.