headphones newspaper video-player

Finns enskilda firman kvar om jag dör?

Vad händer med min enskilda firma om jag blir medvetslös? Vad händer med min enskilda firma när jag dör? Finns någon checklista?

Din enskilda firma finns kvar men det kan bli problem om du inte gett någon annan möjlighet att ta hand om betalningar, bokföring med mera. Det kan därför vara bra att ha plan för hur olika saker ska hanteras. Ett alternativ kan vara att ge någon en så kallad framtidsfullmakt som ger personen möjlighet att med hjälp av fullmakten hantera dina angelägenheter när du på grund av sjukdom inte kan ta tillvara dina intressen.

När någon med enskild firma dör tar dödsboet över driften av näringsverksamheten och avgör om verksamheten ska avvecklas, säljas eller föras över till någon av arvinge eller testamentstagare. Om det är flera dödsbodelägare behöver de komma överens om antingen att någon av dem företräder dödsboet eller får fullmakt att företräda dödsboet i angelägenheter som rör näringsverksamheten.

Som egenföretagare har du inte samma skydd som en anställd varför du bör se över dina försäkringar. Blir du sjuk får du viss ersättning från Försäkringskassan men driver du enskild firma räknas denna ersättning på överskottet i din enskilda firma.

För mer tips om vad du bör tänka på och göra när något av ovan inträffar hänvisar vi till en checklista som finns på Efterlevandeguiden, ett samarbete mellan myndigheter för att göra det enklare för dig som förlorat någon nära.

Ovanstående är ett enkelt svar på frågan. Det kan finnas undantag m.m. som inte tagits upp och rättsläget, trots att vår intention är att informationen ska vara uppdaterad och korrekt, kan ha förändrats.