headphones newspaper video-player

Överklaga ett tilldelningsbeslut direkt till upphandlande myndighet?

Kan jag överklaga ett tilldelningsbeslut direkt till den upphandlande myndigheten när värdet understiger tröskelvärdet?

Nej, en leverantör som anser att denne har lidit skada, eller kommer att lida skada, på grund av att den upphandlande myndigheten eller enheten har brustit mot upphandlingsbestämmelserna kan ansöka om överprövning hos förvaltningsrätten.

Ansökan om överprövning ska skickas direkt till förvaltningsrätten inom vars domkrets den upphandlande myndigheten eller enheten har sin hemvist. Ansökan ska göras skriftligen.

Det kan dock vara klokt att först kontakta den upphandlande myndigheten/enheten och framföra sina synpunkter. Om det visar sig föreligga ett sakligt godtagbart skäl och det kan ske utan godtycke kan det finnas möjlighet att ompröva eller rätta tilldelningsbeslutet. Läs mer om det på Upphandlingsmyndigheten här. 

Ovanstående är ett enkelt svar på frågan. Det kan finnas undantag m.m. som inte tagits upp och rättsläget, trots att vår intention är att informationen ska vara uppdaterad och korrekt, kan ha förändrats.  

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Gå med idag!

Här listar vi 49 anledningar till varför du ska gå med i Företagarna.

Nätverk

Som medlem i Företagarna har du tillgång till Sveriges största nätverk för företagare.