För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på Cookieinställningar i sidfoten.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Senaste nytt i hela landet - Företagarna Nyheter

Läs mer om Företagarnas arbete med handelsfrämjande, export och internationaliseringsstöd.

Innehåll (scrolla eller gå direkt till):

Företagarnas arbete för internationalisering och handelsfrämjande

Sveriges välstånd är beroende av våra svenska företags deltagande i export och import genom de internationella marknaderna. Den samlade varu- och tjänsteexporten motsvarar nästan hälften av Sveriges BNP. Samtidigt finns en stor outnyttjad exportpotential i de mindre och växande företagen. Det finns därför all anledning att ta hänsyn till småföretagens situation och förutsättningar i exportfrämjandet.

Bra om fler vågar ta steget

Svenska småföretag ingår allt mer i globala värdekedjor, exempelvis genom att en produkts olika insatsvaror produceras i olika länder. För Sveriges del innebär det att svenska företag måste både kunna exportera och importera i högre grad för att stärka vår konkurrenskraft. Närmarknader är första steget. För mindre företag är internationalisering ett stort steg och ett offentligt internationaliseringsfrämjande bör fokusera på att få fler att våga ta detta steg.

 

Viktigt att inte glömma importföretagen

När internationell handel och export diskuteras är det viktigt att inte glömma bort importen. Många svenska företag bygger sin produktion och verksamhet delvis på import. Importen är också viktigt för produktions- och teknologiutvecklingen. Företagarnas rapport ”Småföretagen är större än du tror i utrikeshandeln” från 2012 visade att drygt 90 000 företag i Sverige importerar varor.

Av dessa är 95 procent företag med mindre än 50 anställda. Nästan vart fjärde småföretag med 1–4 anställda importerar varor, medan ca 8 procent av småföretagen har export av varor. De små företagen (0–49 anställda) stod 2012 för 36 procent av Sveriges importvärde, och för 22 procent av exportvärdet.

 

Småföretagen är större än du tror i utrikeshandeln

Företagarnas rapport "Småföretagen är större än du tror i utrikeshandeln" från 2014 visade att drygt 90 000 företag i Sverige importerar varor. Av dessa är 95 % företag med mindre än 50 anställda.

Nästan vart fjärde småföretag med 1–4 anställda importerar varor, medan ca 8 % av småföretagen har export av varor. De små företagen (0–49 anställda) stod 2012 för 36 % av Sveriges importvärde, och för 22 % av exportvärdet.

Läs rapporten Småföretagen är större än du tror i utrikeshandeln

 

Det offentliga exportfrämjandet - Exportstrategin

Regeringen lanserade 2015 Sveriges exportstrategi. Exportstrategin ska bidra till regeringens övergripande mål om att Sverige ska ha EU:s lägsta arbetslöshet till år 2020. Målen i strategin är att:

  • öka exporten, både i absoluta tal och som andel av BNP
  • öka Sveriges attraktionskraft för investeringar, kompetens och turister
  • öka andelen exporterande företag
  • öka deltagandet av svenska företag i den globala ekonomin

Handeln drivs av näringslivet, men staten kan stötta dess verksamhet och vara marknadskompletterande. Statens resurser är dock inte oändliga och därför måste prioriteringar göras så att stödet sätts in där det gör störst nytta. Det statliga främjandet av näringslivets export och internationalisering ska, inom ramen för EU:s statstödsregler, avhjälpa de marknadsmisslyckanden som omger internationell handel genom att stödja särskilt små och medelstora företag.

Läs mer om regeringens exportstrategi

Regeringens Exportstrategi syftar till att bryta den oroande utvecklingen där Sverige tappar internationella marknadsandelar och förlorar jobb.  En central del i denna strategi är lanseringen av Team Sweden som bl.a. skall se till att de statliga aktörerna blir bättre samordnade i handelsfrämjandet. Regeringen har också ökat resurserna till handelsfrämjande och den statliga aktören Business Sweden’s.

 

Export och internationaliseringsstöd till mindre och växande företag

Ett tydligt mål med exportstrategin är att fler små och medelstora företag vill och vågar exportera. För att nå dit måste delar av Exportstrategins insatser bli mer relevanta för just små och medelstora företag. Det offentliga främjandets verktyg måste också vara anpassade till de mindre företagens förutsättningar. Ett utmärkt exempel på en framgångsrik samarbetsform, som också används och uppskattats av små och medelstora företag, är Tillväxtverkets affärsutvecklingscheckar för internationalisering.

Denna typ av samarbetsform skulle behöva utvecklas och få en tydligare roll och finansiering inom ramen för exportfrämjandet. Internationaliseringscheckarna skapar dessutom dynamik och uppdrag i den berörda tjänstesektorn som redan idag levererar exporttjänster.

Även integrationen kan påverkas positivt av detta, då det finns utländsk kompetens i Sverige som vill bidra till ökad handel med sina hemländer om regeringen öppnar upp för samarbete med privata aktörer.

Konsulttjänster på området dyrt för många småföretag

Merparten av de små och medelstora företagen har inte möjlighet att köpa konsulttjänster för några stora summor. Därför spelar det offentliga främjandet en viktig roll genom att bidra med en basservice av kompetens och rådgivning. Privata aktörer kan dock komplettera denna bas med mer specifik kompetens. En förutsättning för detta är att privata aktörer ges möjlighet att samverka med offentliga aktörer och ta del av de resurser som avsätts för främjandeinsatser.

Genom att komplettera det offentliga handelsfrämjandet med privata aktörers specifika kunskap och marknadskännedom kommer främjandeinsatserna att nå ut till och hjälpa fler små och medelstora företag i alla delar av landet. Detta skapar också värdefulla kontaktytor och nätverk inom näringslivet, samt ger en möjlighet för små och medelstora företag att välja själv bland de främjandeaktörer som finns på marknaden. 

Så bör regeringen ta nästa steg

  • Det är viktigt att regeringen följer upp exportstrategin genom att ta nästa steg och bjuda in näringslivet till samarbete, bl.a. genom följande:
  • Utveckla och avsätt medel för Tillväxtverkets affärsutvecklingscheckar för internationalisering vilket möjliggör ett aktivt och konkurrensneutralt val för de företag som vill köpa internationell expertis
  • Öronmärk medel inom ramen för exportstrategin till samarbeten med näringslivsorganisationer och andra aktörer t.ex. inom innovationsstödssystemet för att komplettera de statliga insatserna och skräddarsy internationella satsningar och samarbeten.
  • Ställ krav på de statliga aktörerna inom Team Sweden att samarbeta med näringslivsaktörer, t.ex. i regleringsbrev till berörda myndigheter. Det behövs en tydlig politisk styrning i syfte att få offentliga aktörer att samarbete sinsemellan och med privata aktörer. Regionala exportrådgivare inom Business Sweden skulle t.ex. kunna sitta fysiskt hos näringslivsorganisationer som redan är på plats ute i landet och som har internationell kompetens. Business Sweden skulle på samma sätt kunna samverka mer med de svenska handelskamrar och näringslivsaktörer som finns i utlandet.

 

Viktigt att utvärdera effektiviteten i det statliga handelsfrämjandet

Värdefulla insatser har de senaste åren gjorts av Riksrevisionen och Tillväxtanalys för att mäta effektiviteten i det svenska exportfrämjandet. Företagarna tror att det är viktigt att detta arbete fortsätter så att man förbättrar effektiviteten och leveransen mot statens men också näringslivets bredare målsättning att främja vår internationella konkurrenskraft.

Företagarna är övertygade om att handelsfrämjandet kan nå ännu längre genom att inkludera och öppna upp för mer konkret samarbete med privata aktörer. Om främjandeinsatserna genom exportstrategin i högre grad inkluderar privata kompletterande aktörer kan vi också bidra mer till exportstrategins framgång.

Detta kan bl.a. ske genom utvecklandet av ett kvalitetssäkringssystem för privata exportrådgivare, som utvecklas av branschen själv. Men också genom att i än högre grad sprida kännedom om regeringens exportsatsning och de samarbets- och finansieringslösningar som finns.

 

Företagarnas internationella nätverk

Företagarna vill ge medlemmar bästa möjliga stöd i en globaliserad värld. Därför erbjuder vi bland annat ett internationellt nätverk för företag som sysslar med export och import. Företagarnas internationella nätverk är ett forum för utbyte och affärsskapande mellan medlemmar som är internationellt verksamma eller intresserade.

I nätverket fokuserar vi bland annat på export- och importaffärer, verksamheter utomlands, erfarenheter från andra länder och språkliga eller kulturella kunskaper utöver svenska. Företagarnas internationella nätverk är en aktiv samarbetspartner för de offentligfinansierade aktörerna och inom ramen för exportstrategin.

Internationellt företagande

 

 

Taggar
Riks
Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Medlemsförmåner

Vi erbjuder över 30 medlemsförmåner med rabatter på IKEA, SJ, Volvo, BMW, Fortum, Swedol med mera.

Politik och påverkan

Vi driver företagarpolitiska frågor genom att presentera analyser, fakta och egna undersökningar.