headphones newspaper video-player
Corona-pandemin Artiklar för företagare

Har jag rätt att få mina pengar från konkursboet?

Ett AB som är en av mina kunder har gått i konkurs. Kunden har en skuld till mig på 100 000 kr. Innan kunden gick i konkurs sa bolagets VD att det inte var någon fara utan att jag skulle få mina pengar även om bolaget gick i konkurs. Har jag rätt att få mina pengar från konkursboet? Har jag rätt att få mina pengar från VD personligen?

Detta är sannolikt en oprioriterad fordran, d.v.s. en fordran som inte har någon förmånsrätt enligt förmånsrättslagen. Detta innebär att din fordran betalas, om det finns pengar kvar i konkursboet, efter att konkursboet betalat alla de prioriterade fordringarna (d.v.s. fordringar med särskild eller allmän förmånsrätt).

Sådana prioriterade fordringar är t.ex. panträtt i lös egendom, inteckning i fastighet eller kostnader för revision. Detta innebär att du får bereda dig på att ditt företag bara får en del betalt eller kanske t.o.m. inget alls.

Trots VD:s uttalande är möjligheten att rikta betalningsanspråk mot denne personligen begränsad. Huvudregeln är att aktiebolaget (inte bolagets ledning) ansvarar för sina skulder. Det finns dock undantag från denna huvudregel. Dessa undantag aktualiseras bl.a. när det är fråga om bolagets skatter och avgifter, reglerna om kontrollbalansräkning inte följts, förbjudna lån och olaglig värdeöverföring.

Ovanstående är ett enkelt svar på frågan. Det kan finnas undantag m.m. som inte tagits upp och rättsläget, trots att vår intention är att informationen ska vara uppdaterad och korrekt, kan ha förändrats.  

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap