För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på Cookieinställningar i sidfoten.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Senaste nytt i hela landet - Företagarna Nyheter

Vad gör jag om uppsägningen har blivit ogiltigförklarad?

Fråga: Vad händer när en arbetstagare ogiltigförklarar en uppsägning som gjorts på grund av arbetsbrist?

Svar från juristen: Det korta svaret är att om uppsägningen påbörjats före den 1 oktober 2022 består anställningen tills dess att frågan om uppsägningens giltighet slutligen avgjorts. Frågan om uppsägningens giltighet kan slutligen avgöras genom att parterna når en överenskommelse eller att tvisten har avgjorts genom dom i domstol. Om en arbetstagare påkallat ogiltigförklaring, men sen inte väcker talan i domstol inom en lagstadgad preskriptionstid, upphör anställningen när preskriptionstiden löpt ut.  

När det gäller uppsägningar som påbörjats efter den 1 oktober 2022 gäller att anställningen upphör vid uppsägningstidens slut och att om uppsägningen är ogiltig blir arbetsgivaren skyldig att betala skadestånd. Du kan läsa mer utförligt om detta i artikeln Vad händer med uppsägningen om den går till domstol?

Arbetsgivaren är då anställningen består skyldig att betala lön fram till dess att överenskommelse träffats eller dom vunnit laga kraft. Arbetstagaren är dock naturligtvis skyldig att arbeta under den tiden. 

Frister och preskriptionstider 

Det finns som nämnts vissa frister och preskriptionsregler som måste tas hänsyn till för att förstå vad som händer vid en ogiltigförklaring av en uppsägning. Arbetstagaren måste inom två veckor efter det att uppsägningen överlämnats inkomma med en ogiltigförklaring till arbetsgivaren. Det finns däremot inget krav på hur en sådan ogiltigförklaring ska se ut så det går alltså bra för arbetstagaren att göra detta per till exempel e-post. Om arbetsgivaren däremot inte lämnat korrekt information i uppsägningsbeskedet ska arbetstagaren inkomma med en ogiltigförklaring senast en månad efter det att anställningen upphört, i stället för två veckor från uppsägningen. Vi rekommenderar därför alltid att arbetsgivare använder sig av våra mallar för uppsägning, då det i våra mallar finns den information som krävs. 

Vi rekommenderar därför alltid att arbetsgivare använder sig av våra mallar för uppsägning, då det i våra mallar finns den information som krävs. 

Gå till Företagarnas mallar för uppsägning. 

Efter att den anställde meddelat arbetsgivaren och tiden för ogiltigförklaring till arbetsgivaren löpt ut har den anställde två veckor ytterligare på sig att väcka talan om ogiltigförklaring i domstol. Görs inte detta så upphör däremot när preskriptionstiden löpt ut, även om dom inte kommit eller överenskommelse inte träffats.  

Om den anställde är medlem i ett fack eller ni har kollektivavtal kan facket påkalla tvisteförhandling. I sådant fall så påbörjas tiden på två veckor som arbetstagaren har på sig att väcka talan i domstol, preskriptionstiden, inte förrän tvisteförhandlingen har avslutats. 

Det är svårt för arbetstagaren att ifrågasätta ett affärsmässigt beslut om en uppsägning som görs med hänvisning till grunden arbetsbrist. Det är vanligare att arbetstagaren kräver skadestånd på grund av brott mot turordningsreglerna. Då kan uppsägningen inte ogiltigförklaras. 

Om domstol har ogiltigförklarat uppsägningen så ska anställningen fortsätta. Arbetsgivare som inte tar tillbaka den uppsagde ska då betala skadestånd till den uppsagde som inte får tillbaka sin anställning. Skadeståndet är lägst sex månadslöner och som mest (vid minst tio års anställningstid) 32 månadslöner.   

Observera att: Ovanstående är ett enkelt svar på frågan. Det kan finnas undantag m.m. som inte tagits upp och rättsläget, trots att vår intention är att informationen ska vara uppdaterad och korrekt, kan ha förändrats.

Alla frågekategorier:

Visste du att...

Företagarnas juridiska rådgivning ger dig som företagare goda råd för bättre affärer.

En vacker dag inser du att någon har försökt lura dig, eller att du borde läst igenom det där avtalet lite noggrannare. Då är det guld värt att kunna ringa till Företagarnas juridiska rådgivning. Vi får omkring 120 samtal per dag och guidar dig som medlem till rätt väg ur problemet! Du som medlem i Företagarna kan ringa hur ofta du vill på 0771-45 45 45

Läs mer om medlemskapet
Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Medlemsförmåner

Vi erbjuder över 30 medlemsförmåner med rabatter på IKEA, SJ, Volvo, BMW, Fortum, Swedol med mera.

Politik och påverkan

Vi driver företagarpolitiska frågor genom att presentera analyser, fakta och egna undersökningar.