headphones newspaper video-player
Corona-pandemin Artiklar för företagare

Kan mitt AB fakturera för mitt arbete som styrelseledamot i andra AB?

Styrelsearvode ska normalt beskattas som inkomst av tjänst oavsett om fakturering sker från eget bolag eller från enskild näringsverksamhet. Detta gäller efter en dom i Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) den 20 juni 2017.

Skatteverket har tidigare ansett att det under vissa förutsättningar är möjligt att godkänna fakturering av styrelsearvoden. Exempelvis ska ”arbete som styrelseledamot, som inte är hänförligt till eget eller närståendes ägande i bolaget, bör kunna utgöra näringsverksamhet, antingen som ett led i en bedriven konsultverksamhet eller som egen verksamhetsgren om fortlöpande minst tre sådana uppdrag finns.”

För dig som styrelseledamot innebär detta att redan ingångna avtal om arvoden som uppfyllt kriterierna för näringsverksamhet och som avser innevarande räkenskapsår (vid tidpunkten för HFDs dom) fortlöper, dock längst till årsstämman år 2018. Däremot gäller att för avtal om arvode för styrelseledamöter ingångna efter den 20 juni 2017 att de ska beskattas som inkomst av tjänst av styrelseledamoten och därför inte faktureras av ditt företag.

Om ditt AB har styrelseledamöter som fakturerar sitt arvode genom sina egna bolag behöver ni därför ändra detta vid årsstämman under år 2018. Detta kommer att innebära att ditt AB kommer att betala arbetsgivaravgift och dra preliminärskatt på arvode som betalas ut till styrelseledamöterna.

Att tänka på

Vi på Företagarna rekommenderar dig som styrelseledamot att se över hur dina uppdrag arvoderas och även de avtal vilka ditt företag ingått med externa styrelseledamöter som fakturerar sina arvoden.

Är du medlem i Företagarna kontakta oss jurister på Företagarna på telnr 0771 45 45 45 om du har ytterligare frågor.

Ovanstående är ett enkelt svar på frågan. Det kan finnas undantag m.m. som inte tagits upp och rättsläget, trots att vår intention är att informationen ska vara uppdaterad och korrekt, kan ha förändrats.  

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap