För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på Cookieinställningar i sidfoten.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Senaste nytt i hela landet - Företagarna Nyheter

Glöm inte diskrimineringslagen när du enbart vill anställa ukrainare

Fråga: Kan vårt företag gå ut med en annons om att vi anställer ukrainare och därför gärna tar emot ansökningar från dem?

Svar från juristen: Nej, det kan ses som positiv etnisk särbehandling och vara diskriminerande. I svensk lagstiftning finns regler om positiv särbehandling på grund av kön men inte på grund av etnicitet. 

Rysslands invasion av Ukraina har orsakat en flyktingvåg i Europa. Ukrainska flyktingar har välkomnast och mottagits av många EU-länder, däribland Sverige. Intresset för att anställa ukrainska flyktingar finns hos svenska arbetsgivare och de får anställas under vissa förutsättningar. Men så enkelt är det inte – inte när det sker av humanitära skäl.

Läs även: Hur anställer jag flyktingar från Ukraina?

Sverige har åtagit sig att följa ett flertal konventioner som förbjuder diskriminering. Människor ska behandlas lika oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnicitet, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder. Det finns dock ett undantag från denna princip.

Diskrimineringslagen tillåter positiv särbehandling på grund av kön i syfte att främja jämställdheten mellan kvinnor och män i arbetslivet. Undantaget får bara tillämpas om ett antal kriterier är uppfyllda.

Får inte särbehandla ukrainska medborgare

I en anställningsprocess ställs en del krav och ansvar på arbetsgivaren till exempel att diskriminering inte får förekomma. Arbetsgivaren ska bedriva ett målinriktat jämställdhetsarbete i sin verksamhet i syfte att motverka diskriminering genom aktiva åtgärder. Det innebär att arbetsgivare inte får särbehandla ukrainska medborgare vid en rekrytering även om särbehandlingen är positiv. Det innebär att en arbetsgivare som anställer ukrainska medborgare med enbart motiveringen att hen är ukrainsk medborgare riskerar att samtidigt diskriminera personer som har en annan etnisk tillhörighet.

Sverige har ingen reglering som tillåter etnisk positiv särbehandling. Men EU:s direktiv om genomförandet av principen om likabehandling av personer oavsett deras ras eller etniska ursprung tillåter sådan lagstiftning. Detta är dock något som inte införts i svensk rätt eftersom positiv särbehandling på grund av kön är förhållandevis enklare att utforma och tillämpa då det finns två kategorier som utesluter varandra. Diskrimineringskommittén, en statlig utredning som utredde frågan, ansåg att vid positiv etnisk särbehandling finns många fler kategorier eller variabler än två. Hur många etniska tillhörigheter eller grupper det finns går inte att säga. Vilka grupper som ska sättas före andra är vidare en öppen fråga. 

Riskerar krav på diskrimineringsersättning

Det är därför viktigt att komma ihåg att de arbetsrättsliga reglerna fortfarande gäller även under ett pågående krig och flyktingvåg. Arbetsgivare ska anställa utifrån erfarenhet, kunskap och lämplighet på individnivå och inte utifrån etnicitet. Arbetsgivare som bryter mot förbuden mot diskriminering riskerar att få krav på diskrimineringsersättning för den kränkning som överträdelsen innebär.

Diskrimineringsersättningen ska kompensera för kränkningen men även vara preventiv (det vill säga avskräcka från upprepning) och kan variera från 10 000 kronor i bagatellartade fall upp till över 100 000 kronor. Vidare kan den som blir diskriminerad genom en bestämmelse i ett individuellt avtal få avtalet att jämkat eller förklarat ogiltigt.

Observera att: Ovanstående är ett enkelt svar på frågan. Det kan finnas undantag m.m. som inte tagits upp och rättsläget, trots att vår intention är att informationen ska vara uppdaterad och korrekt, kan ha förändrats.

Alla frågor och svar om Anställning:

Alla frågekategorier:

Visste du att...

Företagarnas juridiska rådgivning ger dig som företagare goda råd för bättre affärer.

En vacker dag inser du att någon har försökt lura dig, eller att du borde läst igenom det där avtalet lite noggrannare. Då är det guld värt att kunna ringa till Företagarnas juridiska rådgivning. Vi får omkring 120 samtal per dag och guidar dig som medlem till rätt väg ur problemet! Du som medlem i Företagarna kan ringa hur ofta du vill på 0771-45 45 45

Läs mer om medlemskapet
Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Medlemsförmåner

Vi erbjuder över 30 medlemsförmåner med rabatter på IKEA, SJ, Volvo, BMW, Fortum, Swedol med mera.

Politik och påverkan

Vi driver företagarpolitiska frågor genom att presentera analyser, fakta och egna undersökningar.