headphones newspaper video-player
Corona - råd och stöd till företag

Kan konkurrenten kräva upphandling?

Vi har avtal med olika kommuner avseende en tjänst som kostar 4 999 kr per år. Avtalen löper på 4 år och förlängs sedan med 2 år i taget. En konkurrent kräver att kommunerna upphandlar tjänsten när avtalstiden löper ut. Kan konkurrenten kräva upphandling?

En ny upphandling krävs inte om en eventuell förlängning redan är reglerad i avtalet. När avtalet väl löper ut får myndigheten ta ställning till om ett nytt ska upphandlas. Detta verkar handla om en direktupphandling. Direktupphandling kan användas om avtalets värde inte överstiger 586 907 kronor (avser år 2018) enligt lagen om offentlig upphandling (LOU).

Det finns inga lagregler för hur man gör en direktupphandling men alla kommuner och andra upphandlande myndigheter ska ha riktlinjer för sina direktupphandlingar. Myndigheten får helt enkelt avgöra vad som är lämpligt för avtalet (i det enskilda fallet) och med beaktande av de grundläggande principerna om t.ex. icke diskriminering och likabehandling.

Ovanstående är ett enkelt svar på frågan. Det kan finnas undantag m.m. som inte tagits upp och rättsläget, trots att vår intention är att informationen ska vara uppdaterad och korrekt, kan ha förändrats.  

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap