För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på Cookieinställningar i sidfoten.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Senaste nytt i hela landet - Företagarna Nyheter

Säga upp av personliga skäl eller avskeda någon som kränker eller sexuellt trakasserar, går det?

Fråga: Jag har problem med en anställd som kränker och sexuellt trakasserar andra anställda. Kan jag säga upp hen på grund av personliga skäl eller avskeda hen?

Svar från juristenOm någon anställd kränker eller trakasserar annan anställd är det en misskötsamhet, men det krävs att arbetsgivaren vidtar en hel del åtgärder innan en uppsägning alternativt ett avskedande. Arbetsgivare bör alltid kontakta en jurist som är duktig på arbetsrätt innan en uppsägning på grund av personliga skäl eller ett avskedande eftersom det är krångligt och kan leda till höga skadestånd om det blir fel. 

Att säga upp personal med personliga skäl som grund kräver att du som arbetsgivare är tydlig med vad som gäller på företaget och att den anställde medvetandegörs om att ett visst beteende inte är okej innan du säger upp. Därför måste det förebyggande arbetet finnas och policys för hur anställda får uppträda kan vara bra att ha. Är misskötsamheten brottslig eller mycket grov kan ett eventuellt avsked bli aktuellt.

Det är viktigt att så snart som möjligt efter en förseelse prata med den anställde om vad som är fel och vad denne ska göra för att inte det ska upprepas.

Ge möjlighet att förändra beteende

Om en arbetstagare missköter sig (i det här fallet kränker, trakasserar) måste denne få reda på det och att det inte är tillåtet. Det är viktigt att så snart som möjligt efter en förseelse prata med den anställde om vad som är fel och vad denne ska göra för att inte det ska upprepas.  

Arbetstagaren ska också få möjlighet att förändra sitt beteende, det vill säga få möjlighet till förbättring. Om ingen förbättring sker och den anställde missköter sig igen kan arbetsgivaren lämna en skriftlig erinran (även kallad skriftlig varning) där det tydligt framgår vad den anställde gjort och vad som förväntas av denne i framtiden. Eventuellt kan flera skriftliga erinringar behöva lämnas. Du hittar mall för skriftlig varning här: Mall för skriftlig varning.

Fortsätter arbetstagaren att missköta sig och du då kan visa att arbetstagaren är medveten om att misskötseln kan leda till att personen blir uppsagd på grund av personliga skäl kan du eventuellt inleda processen med att säga upp arbetstagaren. Du måste dock ganska snart efter att misskötsamheten fortsätter trots erinringar bestämma om du ska säga upp arbetstagaren. Detta då en uppsägning inte enbart får grundas på en händelse som arbetsgivaren känt till mer än två månader. 

En uppsägning på grund av personliga skäl måste hela tiden bedömas från fall till fall. Flera faktorer (misskötsamhetens art, arbetsplatsens storlek, anställningstid, position på företaget, eventuella omplaceringsmöjligheter m.m.) spelar in när bedömningen görs om det finns sakliga skäl för uppsägningen eller inte.  

Arbetsgivaren måste bevisa att den anställde har misskött sig

Det är alltid arbetsgivaren som ska bevisa att den anställde har misskött sig. Det räcker alltså inte att till exempel misstänka någon för att ha kränkt eller trakasserat utan det måste gå att bevisa. Hörsägen från en person kanske inte är tillräckligt utan en utredning måste vidtas av arbetsgivaren för att utreda om det som påstås är sant eller inte. Finns det vittnen? 

Innehåller anklagelserna om kränkningar och trakasserier också brottsliga handlingar som exempelvis våldtäkt, sexuellt ofredande eller sexuellt utnyttjande kan det vara skäl för avsked. Då är handläggningen delvis en annan än vid uppsägning på saklig av personliga skäl. 

Grund för av avsked

Exempelvis kan det vara så att det inte behövs någon skriftlig varning innan en arbetsrättslig process om avsked kan inledas. Exempelvis skulle våldtäkt av en annan anställd på arbetsplatsen eller i samband med arbetet kunna vara grund för avsked. Men observera att vissa procedurregler måste följas i arbetsrätten för att arbetsgivaren ska kunna avskeda en anställd. 

Underrättelse och varsel ska lämnas två veckor i förväg vid uppsägning på grund av personliga skäl

Om du har för avsikt att säga upp en arbetstagare på grund av personliga skäl ska arbetstagaren och dennes fackförening underrättas om detta två veckor i förväg skriftligt. Du hittar mallar för det här: Uppsägningsavtal: mallar.  

Arbetstagaren och facket har rätt att inom en vecka begära en överläggning och uppsägningen kan då inte genomföras förrän överläggningen är avslutad. Arbetstagaren kan också välja ett annat juridiskt ombud. 

Först efter att en eventuell överläggning har skett kan du genomföra uppsägningen av arbetstagaren på grund av personliga skäl, dock tidigast två veckor efter underrättelsen. En formell (skriftlig uppsägning) ska överlämnas. Gör du fel eller inte använder en skriftlig handling som följer arbetsrätten kan det bli både ogiltigförklaringar och skadestånd att betala. Den uppsagde har rätt att arbeta hela sin uppsägningstid, det är bara i undantagsfall som du som arbetsgivare kan stänga av någon som sagts upp p.g.a. personliga skäl. 

Vid avsked

Om det som den anställde har gjort är brottsligt och grovt kan det finnas skäl att avskeda personen. Då ska du lämna underrättelse om avsked och varsla eventuell facklig organisation en vecka i förväg innan du avskedar. Detta ska vara skriftligt. Du hittar mall för det här: Uppsägningsavtal: mallar.  

Arbetstagaren och facket har liksom vid uppsägning på grund av personliga skäl rätt att begära överläggning. Arbetstagaren kan också välja annat juridiskt ombud. 

Efter eventuell genomförd överläggning kan avskedandet genomföras. Det görs skriftligen och ska följa vissa formkrav och kan göras tidigast en vecka efter underrättelsen lämnades. Anställningen upphör då i samband med överlämnandet det vill säga utan uppsägningstid. 

Felaktigt hanterande av avsked kan vara extremt kostsamt

Eftersom detta är en drastisk åtgärd att avsluta en anställds anställning omedelbart krävs att du som arbetsgivare har sakliga skäl och att du gör det i rätt ordning. Ett felaktigt hanterande av avsked kan vara extremt kostsamt för företaget. Att avskeda någon som enbart genom ord har kränkt någon kommer sannolikt inte vara så grovt att sakliga skäl för avsked föreligger däremot kanske det föreligger sakliga skäl för uppsägning på grund av personliga skäl. 

Det är av största vikt att arbetsgivare gör rätt vid alla typer av uppsägningar. Därför bör du kontakta en jurist innan du påbörjar processen. 

 

Observera att: Ovanstående är ett enkelt svar på frågan. Det kan finnas undantag m.m. som inte tagits upp och rättsläget, trots att vår intention är att informationen ska vara uppdaterad och korrekt, kan ha förändrats.

Alla frågekategorier:

Visste du att...

Företagarnas juridiska rådgivning ger dig som företagare goda råd för bättre affärer.

En vacker dag inser du att någon har försökt lura dig, eller att du borde läst igenom det där avtalet lite noggrannare. Då är det guld värt att kunna ringa till Företagarnas juridiska rådgivning. Vi får omkring 120 samtal per dag och guidar dig som medlem till rätt väg ur problemet! Du som medlem i Företagarna kan ringa hur ofta du vill på 0771-45 45 45

Läs mer om medlemskapet
Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Medlemsförmåner

Vi erbjuder över 30 medlemsförmåner med rabatter på IKEA, SJ, Volvo, BMW, Fortum, Swedol med mera.

Politik och påverkan

Vi driver företagarpolitiska frågor genom att presentera analyser, fakta och egna undersökningar.