headphones newspaper video-player

Minska regelbördan

Sänk företagens regelbörda och administrativa kostnader

Företagare lägger i snitt ner 10 timmar i veckan på administration. Mycket av denna tid utgörs av administration av regler från myndigheter. Regler behövs, men de måste vara användbara, effektiva och samtidigt ge möjlighet för företag att utvecklas. Företagarnas mål är att företagens administrativa kostnader minskar och att den upplevda regelbördan blir mindre. En företagares tid ska läggas på att driva företag inte administration. Det kan bli verklighet genom:

Tydliga mål och styrning

Regeringens förenklingsarbete behöver systematiseras med tydliga målsättningar för ett antal branscher. Handläggningstider, service och bemötande samt antalet samråd mellan myndigheter och företagen bör vara en del av en årlig uppföljning. Varje ny administrativ pålaga bör utvärderas.

Regeringen kan styra myndigheters långsiktiga inriktning och ledningsform. Tydliga instruktioner är en förutsättning om det offentliga förenklingsarbetet ska resultera i bestående effekter. Företagarna vill att regeringen inför tydliga skrivningar om minskad regelbörda för företag i regleringsbreven till Arbetsmiljöverket, Bolagsverket, Försäkringskassan, Lantmäteriet, Statistiska Centralbyrån, Skatteverket, Tillväxtverket och Transportstyrelsen.

Uppgiftslämning

Företagare rapporterar massvis av uppgifter till statliga myndigheter och verk. Rapporteringssystemen är ofta trubbiga och ytterst tidskrävande för företagen. 2018 gav regeringen 67 myndigheter i uppdrag att effektivisera och digitalisera rapporteringsförfarandet i hopp om att förenkla företagens administrativa uppgifter. Detta arbete behöver ytterligare konkretiseras genom att på samtliga myndigheter införa principen om en uppgift en gång.

Tillstånd och avgifter

Långa väntetider påverkar företagens verksamheter negativt. Särskilt mindre företag som i högre grad är beroende av att ärendehanteringar inte tar för lång tid är utsatta för detta. Mer behöver göras för att korta handläggningstiderna. Ett sätt är att öka digitaliseringen för att förenkla och effektivisera förfaranden av olika ansökningar.

Företagarna anser att samtliga statliga myndigheter bör införa efterfakturering av utförd tillsyn och kontroller gentemot företag. Offentlig tillsyn och kontroll bör införa ett sådant system för att uppnå en ökad rättssäkerhet i förvaltningsbesluten.

regelbörda-webb-v2.png

Läs mer om regelbörda och regelförenkling

Granskning: Regelbörda

Det borde vara lätt att göra rätt men regelbördan är fortfarande en av de största utmaningarna för landets företagare. Hotellägare Thérèse Liljeqvist en av dem.

Ge Regelrådet muskler

Årsrapporten från Regelrådet om hur lagar och regler påverkar företag är nedslående läsning, enligt företagarnas expert på regelförenkling, Helena Fond.

Granskning: Regelbörda

Det borde vara lätt att göra rätt men regelbördan är fortfarande en av de största utmaningarna för landets företagare. Hotellägare Thérèse Liljeqvist en av dem.

Ge Regelrådet muskler

Årsrapporten från Regelrådet om hur lagar och regler påverkar företag är nedslående läsning, enligt företagarnas expert på regelförenkling, Helena Fond.

Taggar
Riks