headphones newspaper video-player

Vad är offentlig upphandling?

Offentlig upphandling blir aktuellt när myndigheter och andra offentliga aktörer ska köpa in varor, tjänster eller byggentreprenader. Det är själva inköpsproceduren som kallas offentlig upphandling.

De som omfattas av upphandlingsreglerna är staten, landstingen, kommunerna. Även kommunala bolag omfattas. Det gör även andra bolag, föreningar och stiftelser som tillgodoser behov i det allmännas intresse.

Hur stor är den offentliga upphandlingen?

Den offentliga upphandlingen är omfattande. Varje år uppskattas stat, kommuner och landsting i Sverige köpa in varor, tjänster och byggentreprenader för omkring 680 miljarder kronor.

Det kan handla om inköp av allt möjligt såsom exempelvis kontorsmaterial, tryckeritjänster, konsulttjänster, livsmedel, vägbyggen, IT-system, sjukvårdsartiklar, städtjänster, textilier, transporttjänster och tolktjänster.

Offentlig upphandling innebär affärsmöjligheter för näringslivet. Fler små företag bör ha intresse av och möjligheter att tävla om att bli leverantörer åt offentlig sektor.   

Hur går offentlig upphandling till?

I korthet kan offentlig upphandling sägas gå till på så sätt att den offentliga aktör som behöver köpa in något förbereder sig genom att formulera ett s.k. "förfrågningsunderlag" som är det dokument som anger vad det är myndigheten vill köpa in och förutsättningarna för detta.

När detta är klart publicerar myndigheten en annons i en elektronisk databas som är allmänt tillgänglig. Intresserade företag kan ta del av annonsen och förfrågningsunderlaget och har möjlighet att komma in med anbud inom viss tidsfrist. Därefter utvärderar myndigheten de inlämnade anbuden.

När utvärderingen är klar fattar myndigheten ett s.k. "tilldelningsbeslut" som anger vem som har vunnit och motiven för detta. Tilldelningsbeslutet sänds ut samtidigt till samtliga företag som har lämnat anbud.

Företag som anser att upphandlingen har gått felaktigt till har möjlighet att överklaga upphandlingen inom viss tid. Om upphandlingen inte överklagas inom denna frist (den s.k. "avtalsspärren") kan myndigheten teckna avtal med det företag som har vunnit upphandlingen. Efter det kan leveranser börja ske, i enlighet med avtalet.

Direktupphandling är en upphandling som inte behöver annonseras och där anbuden inte behöver ges i viss form. Sådana upphandlingar genomförs därför på annat sätt än det ovan beskrivna. Läs mer om direktupphandling här.

Vill du veta mer?

www.upphandlingsstod.se

konkurrensverket.se

Ovanstående är ett enkelt svar på frågan. Det kan finnas undantag m.m. som inte tagits upp och rättsläget, trots att vår intention är att informationen ska vara uppdaterad och korrekt, kan ha förändrats.  

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Gå med idag!

Här listar vi 49 anledningar till varför du ska gå med i Företagarna.

Nätverk

Som medlem i Företagarna har du tillgång till Sveriges största nätverk för företagare.