podcast news play företagaren I media förmån faq

Vad innebär arbetsvillkorsdirektivet?

Fråga: Vad måste jag ta med i anställningsavtalet? Vad måste jag lämna skriftligt besked om när jag anställer? Hur påverkar arbetsvillkorsdirektivet anställningsavtalen?

Svar från juristen: Arbetsgivare ska lämna skriftlig information om anställningsvillkor av väsentlig betydelse. Informationen ska lämnas senast en månad efter att arbetstagaren börjat sin anställning. Mer information ska lämnas om den anställde ska vara stationerad utomlands längre än en månad.

Den 11 maj 2022 röstade riksdagen igenom lagändringsförslag från regeringen som innebär att nuvarande regel om skyldighet att lämna information kommer att ändras så att den ska gälla alla anställda och inte enbart de som ska vara anställda tre veckor eller längre. Detta är en implementering av arbetsvillkorsdirektivet i svensk rätt

Beslutet i riksdagen innebär även en del ändringar om vilken information som ska lämnas, att informationen ska lämnas även till vissa som enligt nuvarande regler är undantagna från LAS och lämnas tidigare.

De nya reglerna börjar de gälla den 29 juni 2022. För anställningsavtal som ingåtts före den 29 juni 2022 kommer de gamla reglerna att fortsätta att gälla. Om ett anställningsavtal har ingåtts före ikraftträdandet av de nya reglerna ska arbetsgivaren på begäran av arbetstagaren efter ikraftträdandet lämna kompletterande information enligt de nya bestämmelserna.

Skyldighet att lämna information

Enligt nuvarande regler ska skriftliga informationen till den anställde innehålla åtminstone följande uppgifter:

1. Arbetsgivarens och arbetstagarens namn och adress, anställningens tillträdesdag samt arbetsplatsen.

2. En kort specificering eller beskrivning av arbetstagarens arbetsuppgifter och yrkesbenämning eller tjänstetitel.

3. Om anställningen gäller tills vidare eller för begränsad tid eller om den är en provanställning samt

 a) vid anställning tills vidare: de uppsägningstider som gäller,

b) vid anställning för begränsad tid: anställningens slutdag eller de förutsättningar som gäller för att anställningen skall upphöra och vilken form av tidsbegränsad anställning som anställningen avser,

c) vid provanställning: prövotidens längd.

4. Begynnelselön, andra löneförmåner och hur ofta lönen skall betalas ut.

5. Längden på arbetstagarens betalda semester och längden på arbetstagarens normala arbetsdag eller arbetsvecka.

6. Tillämpligt kollektivavtal, i förekommande fall.

Vid implementering av arbetsvillkorsdirektivet

Den skriftliga information som ska lämnas efter den 29 juni är:

1. Arbetsgivarens och arbetstagarens namn och adress, anställningens tillträdesdag samt arbetsplats eller, om det inte finns någon fast eller huvudsaklig arbetsplats, uppgift om att arbetet ska utföras på olika platser eller att arbetstagaren själv får bestämma sin arbetsplats.

2. En kort specificering eller beskrivning av arbetstagarens arbetsuppgifter och yrkesbenämning eller tjänstetitel.

3. Om anställningen gäller tills vidare eller för begränsad tid eller om den är en provanställning, samt

a) vid anställning tills vidare: de uppsägningstider som gäller,

b) vid anställning för begränsad tid: anställningens slutdag eller de förutsättningar som gäller för att anställningen ska upphöra och vilken form av tidsbegränsad anställning som anställningen avser,

c) vid provanställning: prövotidens längd och eventuella villkor för provanställningen.

4. Begynnelselön och andra löneförmåner, som ska anges separat, och hur ofta och på vilket sätt lönen ska betalas ut.

5. Längden på arbetstagarens normala arbetsdag eller arbetsvecka eller, om detta inte går att fastställa på grund av hur arbetsgivaren förlägger arbetstiden, uppgift om anställningens arbetstidsmått på annat sätt.

6. Vad som ska gälla för övertidseller mertidsarbete och ersättning för sådant arbete, i förekommande fall.

7. Minsta tidsfrist för besked om den ordinarie arbetstidens och jourtidens förläggning samt i förekommande fall

a) att förläggningen kommer att variera mellan olika klockslag och dagar,

b) regler för skiftbyte.

8. I fråga om arbetstagare som hyrs ut av bemanningsföretag: uppgift om kundföretagens namn och adress.

9. Uppgift om rätt till utbildning som tillhandahålls av arbetsgivaren, i förekommande fall.

10. Längden på arbetstagarens betalda semester.

11. De bestämmelser som arbetsgivaren och arbetstagaren ska följa när någon av dem vill avsluta anställningsförhållandet.

12. Att arbetsgivaravgifter betalas till staten samt uppgift om det skydd för social trygghet som tillhandahålls av arbetsgivaren, och

13. Tillämpligt kollektivavtal, i förekommande fall.

Bevisa villkoren

Om anställningsvillkoren ändras ska arbetsgivaren lämna skriftlig information om ändringarna. Enligt nuvarande regler ska informationen lämnas inom en månad. Enligt de nya reglerna från och med den 29 juni ska informationen lämnas så snart som möjligt, dock senast den dag då ändringen ska börja tillämpas.

Ett anställningsavtal måste inte vara skriftligt. Men huvudregeln är att arbetsgivaren ska bevisa villkoren. Det är ofta lika bra att ta med de villkor av väsentlig betydelse som du som arbetsgivare är skyldig att lämna information om direkt i anställningsavtalet.

Du hittar Företagarnas mallar för anställningsavtal som uppfyller kraven på information från arbetsgivaren på denna sida: anställningsavtal.

Observera att: Ovanstående är ett enkelt svar på frågan. Det kan finnas undantag m.m. som inte tagits upp och rättsläget, trots att vår intention är att informationen ska vara uppdaterad och korrekt, kan ha förändrats.

Alla frågor och svar om Anställning:

Alla frågekategorier:

Visste du att...

Företagarnas juridiska rådgivning ger dig som företagare goda råd för bättre affärer.

En vacker dag inser du att någon har försökt lura dig, eller att du borde läst igenom det där avtalet lite noggrannare. Då är det guld värt att kunna ringa till Företagarnas juridiska rådgivning. Vi får omkring 120 samtal per dag och guidar dig som medlem till rätt väg ur problemet! Du som är medlem i Företagarna kan ringa oss hur ofta du vill på 0771-45 45 45

Läs mer om medlemskapet
Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Gå med idag!

Här listar vi 49 anledningar till varför du ska gå med i Företagarna.

Valet 2022

Allt för dig som är småföretagare och ska rösta i riksdagsvalet 2022.