headphones newspaper video-player

Räcker det med att ha en policy för sekretess?

Vad gäller för arbetstagaren och vilket skydd i lagen har arbetsgivaren om det inte står något om sekretess i anställningsavtalet?

Om till exempel arbetstagaren läcker ut kunders företagshemligheter som kan skada dem och arbetsgivaren? Ska vi göra om avtalet och skriva om sekretess eller räcker det med att ha en policy?

Det säkraste för arbetsgivaren är det finns en avtalad tystnadsplikt i anställningsavtalet. Om ni bara har en policy så bör ni hänvisa till den i anställningsavtalet så att den blir en del av avtalet eller avtala separat med de anställda om att policyns tystnadsplikt ska gälla. Om det inte finns någon avtalad tystnadsplikt eller sekretess får arbetsgivaren förlita sig på arbetstagarens lojalitetsplikt och lagen (2018:588) om företagshemligheter.

Företagshemlighet är information om affärs- eller driftförhållanden, som varken är allmänt känd eller lättillgänglig, som företaget har vidtagit rimliga åtgärder för att hemlighålla och vars röjande medför skada i konkurrenshänseende. Erfarenheter och färdigheter som en arbetstagare har fått vid normal yrkesutövning är inte en företagshemlighet. Inte heller är information om något som utgör ett brott eller annat allvarligt missförhållande en företagshemlighet.

Arbetstagare som röjer företagshemligheter kan bli skadeståndsskyldiga. Efter anställningens upphörande måste det finnas så kallade synnerliga skäl för att arbetstagaren ska vara skadeståndsskyldig. Det är därför viktigt att avtala om att tystnadsplikten ska gälla även efter anställningens upphörande. Om arbetstagaren olovligen skaffar sig tillgång till företagshemligheterna så kan det även vara straffbart enligt lagen om företagshemligheter.

Du kan läsa Företagarnas remissyttrande inför en ny lag om företagshemligheter.

Ovanstående är ett enkelt svar på frågan. Det kan finnas undantag m.m. som inte tagits upp och rättsläget, trots att vår intention är att informationen ska vara uppdaterad och korrekt, kan ha förändrats.