headphones newspaper video-player
Corona - råd och stöd till företag

Hur mycket lön måste jag ta ut år 2019 för att kunna använda det lönebaserade utrymmet för utdelning från mitt fåmansföretag år 2020?

Hur får jag använda det lönebaserade utrymmet för kapitalbeskattad utdelning från mitt fåmansföretag 2020?

Lönebaserat utrymme för kapitalbeskattad utdelning från fåmansföretag få bara användas om du äger minst 4 procent av kapitalet i bolaget och du eller någon närstående under året före beskattningsåret fått sådan kontant ersättning för arbete från företaget och dess dotterföretag med ett belopp som sammanlagt inte understiger det lägsta av sex inkomstbasbelopp med tillägg för fem procent av den sammanlagda kontanta ersättningen i företaget och i dess dotterföretag, och 9,6 inkomstbasbelopp.

Detta innebär för år 2019 att du ska antingen ta ut minst 618 240 kronor eller det lägre belopp som motsvarar 6 inkomstbasbelopp plus 5 procent av kontant utbetalda löner från fåmansföretaget och dess dotterbolag för klara löneuttagskravet för år 2019. Inkomstbasbeloppet för år 2019 är 64 400 kronor.

Om du är själv i bolaget blir ekvationen:

6*inkomstbasbeloppet + 0,05*den lön till ägaren som krävs för att klara löneuttagskravet = den lön till ägaren som krävs för att klara löneuttagskravet

vilket förenklas till

6*inkomstbasbeloppet = 0,95 av den lön till ägaren som krävs för att klara löneuttagskravet

vilket förenklas till

6*inkomstbasbeloppet = 0,95 av den lön till ägaren som krävs för att klara löneuttagskravet 

För utdelningar som kommer att ske år 2020 blir den lägsta lön till ägaren som krävs för att klara löneuttagskravet (6*64 400 kronor)/0,95 dvs. 406 737 kronor.

Det skulle då innebära att lönebaserade utrymmet för kapitalbeskattad utdelning år 2020 är hälften av 406 737 kronor dvs. 203 368 kronor.

Om du har andra anställda i bolaget blir ekvationen;

(6*inkomstbasbeloppet + 5 % av kontanta löner till andra än ägaren)/0,95 = den lön till ägaren som krävs för att klara löneuttagskravet

Ett exempel som visar hur du kan räkna är följande:

Låt oss anta att lönerna till andra i fåmansföretaget är totalt 1 000 000 kronor.

(6*64 400 kronor+ 0,05*1 000 000 kr)/0,95 = (375 000 kronor + 50 000 kronor)/0,95 = 459 368 kronor.

Låt oss säga att fåmansföretagaren i exemplet ovan tar ut kontant lön med sammanlagt 480 000 kronor år 2019. Det skulle då innebära att det lönebaserade utrymmet för kapitalbeskattad utdelning år 2020 är hälften av 1 480 000 kronor dvs. 740 000 kronor. Till det få sedan läggas det kapitalbaserade utrymmet och ev. sparat utdelningsutrymme.

Det lönebaserade utrymmet får inte bli större än 50 gånger vad du eller en närstående fått som kontant lön under 2019 från företaget eller något dotterföretag till företaget. Detta kan vara en begränsning för lite större personalintensiva fåmansföretag.

Det är viktigt att du tar ut kontant lön, t.ex. bilförmån eller bostadsförmån ska inte räknas in i beloppet för din lön.

Tänk på att utdelningen inte ligger till grund för din sjukpenninggrundande inkomst, pensionsgrundande inkomst eller det belopp som du kan beräkna avdragsbeloppet för tjänstpensionspremier. Det kan därför finnas skäl att ta ut något högre lön för att du ska få en bättre ersättning när du blir sjuk, ska vara föräldraledig eller går i pension. För år 2019 baseras din sjukpenning på en årslön på högst 372 000 kronor, föräldrapenning på en årslön på högst 465 000 kronor och den pensionsgrundande inkomsten för allmän pension baseras på en årslön om högst 519 708 kronor. Brytpunkterna för statlig inkomstskatt på arbetsinkomster är 504 400 kronor och 703 000 kronor. Dessa belopp kan vara värda att ta hänsyn till när du bestämmer hur mycket lön du ska ta ut från ditt företag.

Du kan läsa mer om 3:12-reglerna i vår handbok.

Ovanstående är ett enkelt svar på frågan. Det kan finnas undantag m.m. som inte tagits upp och rättsläget, trots att vår intention är att informationen ska vara uppdaterad och korrekt, kan ha förändrats.  

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap