headphones newspaper video-player

Hur lägger vi om semesteråret?

Vi funderar på att lägga om semesterår hos oss. I dagsläget har vi semesterår från 1 april till 31 mars och intjänandeåret är året före semesteråret. Nu skulle vi vilja lägga om så att semesterår och intjänandeår sammanfaller med varandra. Blir vi som arbetsgivare skyldiga att vid en omläggning betala ut intjänad semester fram till omläggningen och därefter ge arbetstagarna rätt till den nya semesterrätten därutöver?Som vi har resonerat har vi tänkt att man om man ändrar till sammanfallande semesterår så har man ändå som arbetsgivare vid anställningens upphörande rätt att göra en avräkning. Har den anställde endast arbetat halva intjänandeåret innan hen slutar men ändå tagit ut full semesterrätt så blir arbetstagaren återbetalningsskyldig för den del som inte tjänats in. Rätt eller fel?

Ja, den arbetsgivare ändrar anställningsvillkoren till sammanfallande intjänade- och semesterår ska betala ut redan intjänad semesterlön som semesterersättning som om anställningen upphört enligt 28 § 2 st semesterlagen. Därefter har arbetstagarna rätt till semester och semesterlön enligt de nya anställningsvillkoren.

Nej, arbetsgivaren kan inte göra en avräkning som gör arbetstagaren återbetalningsskyldig på grund av av att semesterdagar som ännu inte tjänats in tagits ut vid sammanfallande intjänande- och semesterår.

Ovanstående är ett enkelt svar på frågan. Det kan finnas undantag m.m. som inte tagits upp och rättsläget, trots att vår intention är att informationen ska vara uppdaterad och korrekt, kan ha förändrats.  

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap
VÄLJ MEDLEMSKAP, ANGE POSTNUMMER OCH ANTAL ANSTÄLLDA OCH SE ÅRSKOSTNAD