För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på Cookieinställningar i sidfoten.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Senaste nytt i hela landet - Företagarna Nyheter

Vad innebär entreprenörsansvaret?

Fråga: Vad menas med att huvudentreprenören och den som anlitar underentreprenör i vissa fall ska betala lön till anställda hos underentreprenör?

Svar från juristen: Detta gäller lönefordringar som arbetsgivaren inte betalar och då den ursprungliga beställaren av entreprenaden ingått entreprenadavtal från och med den 1 januari 2019. Reglerna gäller inom bygg- och anläggningsbranschen.

Entreprenörsansvaret ställer krav på huvudentreprenör

I första hand ska de anställda som inte får lön av sin arbetsgivare vända sig till den som anlitat arbetsgivaren för det arbete de utfört. Om de anställda inte får betalt av det företag som anlitat arbetsgivaren kan de i stället underrätta huvudentreprenören för att få sina löner betalda. 

Det innebär att huvudentreprenören kan drabbas av krav från anställda hos samtliga underentreprenörer. Men underentreprenörer kan bara drabbas av krav från anställda hos den underentreprenör som anlitats och inte anställda hos underentreprenörens underentreprenör. 

Krav för att underentreprenörs underentreprenörs anställda ska kunna kräva huvudentreprenören på betalning 

Huvudentreprenören ansvarar för betalning av lönefordran som arbetsgivaren inte betalat om  

 1. arbetsgivarens uppdragsgivare inte betalar inom fjorton helgfria vardagar från det att uppdragsgivaren har fått en underrättelse om lönefordran och kravet på huvudentreprenören framställs inom sex månader från att uppdragsgivaren underrättades, eller
    
 2. uppdragsgivaren inte kan nås för en underrättelse, trots att arbetstagaren, eller dennes fack, har begärt information av huvudentreprenören om uppdragsgivaren.  

Vilka löner m.m. omfattas av entreprenörsansvaret? 

Det är lönefordringar som har förfallit till betalning och som är för arbetstagarens arbete för arbetsgivarens räkning i entreprenaden. Det är inte bara grundlönen utan även vissa tillägg som den som den anställde kan ha rätt till, t.ex. tillägg för obekväm arbetstid och övertidsersättning. Men det omfattar inte löner som förfallit till betalning mer än tre månader innan den som anlitat arbetsgivaren underrättades om kravet. 

Hur lång tid har mitt företag på sig att betala ett krav enligt reglerna om entreprenörsansvar? 

Ditt företag ska betala inom sju helgfria dagar från det att företaget fått en skriftlig underrättelse med följande uppgifter. 

 1. arbetstagarens namn,  

 2.  den obetalda lönefordrans storlek, 
   
 3. respektive lönebelopps förfallodag,  
 4. det arbete och den tidsperiod som lönefordran avser,  

 5.  när krav på betalning har framställts mot arbetsgivaren eller varför detta inte har skett,  

 6.  hur betalningen kan göras, och  

 7. arbetsgivaren och, om uppgifterna är tillgängliga, dennes namn och kontaktuppgifter. 

Är ditt företag huvudentreprenör ska det också få uppgift om att arbetsgivarens uppdragsgivare har underrättats om lönefordran, eller varför detta inte har skett, och uppdragsgivarens namn och kontaktuppgifter, om uppgifterna är tillgängliga. 

Vad ska jag göra om mitt företag har invändningar mot det krav som framställs? 

Du framför ditt företags invändningar till den som framställt kravet på betalning d.v.s. underentreprenörens anställde eller dennes fack. Ditt företag kan göra samma invändningar mot kravet som arbetsgivaren får göra. För att det praktiskt ska vara möjligt att kontrollera måste ditt företag ha insyn eller möjlighet att få fram uppgifter om vem som är anställd, i vilken omfattning de arbetat med ditt företags entreprenad m.m. t.ex. enligt villkor i avtal. 

Uppstår en tvist om utbetalning av lönen ska reglerna om tvisteförhandling i lagen om medbestämmande (MBL) gälla. Den som har entreprenörsansvar ska då anses som arbetsgivare och den som har lönefordran ska anses som arbetstagare. Lagen om rättegång i arbetstvister ska tillämpas om arbetstagare som framställt krav enligt reglerna om entreprenadansvar stämmer arbetsgivare, uppdragsgivare eller huvudentreprenör.   

Om jag måste betala löner p.g.a. entreprenörsansvaret kan jag då kräva arbetsgivaren? 

Ja, arbetsgivaren ska ersätta en huvudentreprenör eller en uppdragsgivare som har betalat en lönefordran. Är du huvudentreprenör kan du istället begära betalning av uppdragsgivaren. Regressrätten omfattar även skatt och avgifter till det allmänna som ditt företag betalat på lönefordringarna. 

Som huvudentreprenör måste ditt företag meddela arbetsgivarens uppdragsgivare om att du fått krav på att betala arbetsgivarens löner för att ha kvar din regressrätt mot arbetsgivarens uppdragsgivare. 

Kan jag kvitta mitt krav på den som anlitat arbetsgivaren eller arbetsgivaren? 

Ja, du kan kvitta din fordran på underentreprenören om ditt krav enligt regressrätten är en klar och förfallen skuld och du har motsvarande skuld till underentreprenören. Du kan bara kvitta om det är fråga om samma parter, vilket gör att du vanligtvis inte kan kvitta krav mot din underentreprenörs underentreprenör. 

Går det att avtala bort entreprenörsansvaret? 

Nej, men det går att i kollektivavtal reglera frågan om entreprenörsansvar lite annorlunda än i lagen. lagen är dispositiv (kan avtalas bort) vad gäller invändningar, regressrätten eller huvudentreprenörens skyldighet att underrätta uppdragsgivaren 

Gäller entreprenörsansvaret även mig som har enskild firma? 

Ja, om du är i bygg- och anläggningsbranschen och anlitar en underentreprenör kan du bli ansvarig för löner till anställda hos underentreprenören även om du har enskild firma.  

Om facket eller en anställd hos en underentreprenör kontaktar mig för att få information vad är jag skyldig att lämna för uppgifter? 

Det är bara när en anställd inte fått sin lön utbetald som den anställde eller dennes fack kan begära ut information om arbetsgivaren, arbetsgivarens uppdragsgivare och huvudentreprenören. Begäran om information ska vara skriftlig. De uppgifter som du inom fem helgfria arbetsdagar ska lämna är:  

 1. namn,  
 1.  kontaktuppgifter, och  
 1. organisationsnummer, personnummer, samordningsnummer eller motsvarande registreringsnummer, om ett sådant nummer finns. 

Företagarna är starkt kritiska till reglerna om Entreprenörsansvar. Du kan läsa mer om detta i artikeln Entreprenörsansvar skapar oreda i bygg- och anläggningsbranschen. 

Observera att: Ovanstående är ett enkelt svar på frågan. Det kan finnas undantag m.m. som inte tagits upp och rättsläget, trots att vår intention är att informationen ska vara uppdaterad och korrekt, kan ha förändrats.

Alla frågekategorier:

Visste du att...

Företagarnas juridiska rådgivning ger dig som företagare goda råd för bättre affärer.

En vacker dag inser du att någon har försökt lura dig, eller att du borde läst igenom det där avtalet lite noggrannare. Då är det guld värt att kunna ringa till Företagarnas juridiska rådgivning. Vi får omkring 120 samtal per dag och guidar dig som medlem till rätt väg ur problemet! Du som medlem i Företagarna kan ringa hur ofta du vill på 0771-45 45 45

Läs mer om medlemskapet
Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Medlemsförmåner

Vi erbjuder över 30 medlemsförmåner med rabatter på IKEA, SJ, Volvo, BMW, Fortum, Swedol med mera.

Politik och påverkan

Vi driver företagarpolitiska frågor genom att presentera analyser, fakta och egna undersökningar.