För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på Cookieinställningar i sidfoten.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Senaste nytt i hela landet - Företagarna Nyheter

Aktiva åtgärder mot diskriminering?

Fråga: Vad betyder det rent konkret att jag som arbetsgivare ska jobba med aktiva åtgärder för att motverka diskriminering?

Svar från juristen: Det innebär att du som arbetsgivare eller utbildningsanordnare ska arbeta förebyggande och inte enbart undvika att göra sådant som är förbjudet enligt diskrimineringslagen.

Samtliga diskrimineringsgrunder 

Skyldigheten att arbeta med aktiva åtgärder omfattar samtliga diskrimineringsgrunder i diskrimineringslagen, det vill säga kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder. Negativ särbehandling av andra orsaker behöver inte tas med men kan vara viktiga att ta upp till exempel i arbetsmiljöarbetet för att få en bättre arbetsplats.

Vad är aktiva åtgärder mot diskrimninering?

Arbetet med aktiva åtgärder ska genomföras fortlöpande. Det ska ses som en kontinuerlig arbetsprocess. Därför kan det tas med i det vanliga utvecklingsarbetet, till exempel verksamhetsplanering och hantering av arbetsmiljöfrågor.

De steg som ska gås igenom i det förebyggande och främjande arbetet är:

  1. undersöka om det finns risker för diskriminering eller repressalier eller om det finns andra hinder för enskildas lika rättigheter och möjligheter i verksamheten
  2. analysera orsaker till upptäckta risker och hinder
  3. vidta de förebyggande och främjande åtgärder som skäligen kan krävas, och
  4. följa upp och utvärdera arbetet enligt 1–3.

Arbetet med att undersöka riskerna ska bedrivas på ett generellt plan. Undersökningen ska omfatta arbetsförhållanden, bestämmelser och praxis om löner och andra anställningsvillkor, rekrytering och befordran, utbildning och övrig kompetensutveckling och möjligheter att förena förvärvsarbete med föräldraskap. Gå igenom alla diskrimineringsgrunderna även om ingen är direkt berörd i verksamheten i dagsläget.

Omfattning beror på verksamhet 

Vid analysen ska du tänka igenom varför det ser ut som det gör. Hur omfattande analysen ska vara beror hur stor och vilken typ av verksamhet det är. Det kan räcka med att ni går igenom resultatet och funderar över orsakerna.

Åtgärderna ska tidsplaneras och genomföras så snart som möjligt. Vilka åtgärder som är tillräckliga beror på resurser, behov och andra omständigheter i det enskilda fallet. Men det är inte tänkt att problem ska lämnas helt utan åtgärd.

Slutligen ska det göras en uppföljning och utvärdering. Detta för att se om åtgärderna fungerat och kunna använda erfarenheterna till fortsatt utveckling och aktiva åtgärder.

Dokumentera arbetet mot diskriminering  

De anställda ska involveras i arbetet med att motverka diskriminering. Det ger också en större förståelse för det som behöver göras på arbetsplatsen. Du ska också dokumentera arbetet med de aktiva åtgärderna.

På diskrimeringsombudsmannens webbplats finns mer information om arbetsgivarens ansvar. 

Observera att: Ovanstående är ett enkelt svar på frågan. Det kan finnas undantag m.m. som inte tagits upp och rättsläget, trots att vår intention är att informationen ska vara uppdaterad och korrekt, kan ha förändrats.

Alla frågor och svar om Anställning:

Alla frågekategorier:

Visste du att...

Företagarnas juridiska rådgivning ger dig som företagare goda råd för bättre affärer.

En vacker dag inser du att någon har försökt lura dig, eller att du borde läst igenom det där avtalet lite noggrannare. Då är det guld värt att kunna ringa till Företagarnas juridiska rådgivning. Vi får omkring 120 samtal per dag och guidar dig som medlem till rätt väg ur problemet! Du som medlem i Företagarna kan ringa hur ofta du vill på 0771-45 45 45

Läs mer om medlemskapet
Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Medlemsförmåner

Vi erbjuder över 30 medlemsförmåner med rabatter på IKEA, SJ, Volvo, BMW, Fortum, Swedol med mera.

Politik och påverkan

Vi driver företagarpolitiska frågor genom att presentera analyser, fakta och egna undersökningar.