podcast news play företagaren I media förmån faq

Aktiva åtgärder mot diskriminering?

Aktiva åtgärder är ett förebyggande och främjande arbete för att inom en verksamhet motverka diskriminering och på annat sätt verka för lika rättigheter och möjligheter.

Detta innebär att du som arbetsgivare eller utbildningsanordnare ska arbeta förebyggande och inte enbart undvika att göra sådant som är förbjudet enligt diskrimineringslagen.

Nya regler som innebär att arbetsgivare ska vidta aktiva åtgärder mot diskriminering gäller från den 1 januari 2017. De innebär bl.a. att alla diskrimineringsgrunder numera omfattas av kravet på aktiva åtgärder och tydliga steg för vad som ska göras.

Skyldigheten att arbeta med aktiva åtgärder omfattar samtliga diskrimineringsgrunder i diskrimineringslagen, dvs.  kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder. Negativ särbehandling av andra orsaker behöver inte tas med men kan vara viktiga att ta upp t.ex. i arbetsmiljöarbetet för att få en bättre arbetsplats.

Vad ska arbetsgivare göra enligt reglerna om aktiva åtgärder mot diskrimninering?

Arbetet med aktiva åtgärder ska genomföras fortlöpande. Det ska ses som en kontinuerlig arbetsprocess. Därför kan det tas med i det vanliga utvecklingsarbetet t.ex. verksamhetsplanering och hantering av arbetsmiljöfrågor.

De steg som ska gås igenom i det förebyggande och främjande arbetet är

  1. undersöka om det finns risker för diskriminering eller repressalier eller om det finns andra hinder för enskildas lika rättigheter och möjligheter i verksamheten,
  2. analysera orsaker till upptäckta risker och hinder,
  3. vidta de förebyggande och främjande åtgärder som skäligen kan krävas, och
  4. följa upp och utvärdera arbetet enligt 1–3.

Arbetet med att undersöka riskerna ska bedrivas på ett generellt plan. Undersökningen ska omfatta arbetsförhållanden, bestämmelser och praxis om löner och andra anställningsvillkor, rekrytering och befordran, utbildning och övrig kompetensutveckling och möjligheter att förena förvärvsarbete med föräldraskap. Gå igenom alla diskrimineringsgrunderna även om ingen är direkt berörd i verksamheten i dagsläget.

Vid analysen ska du tänka igenom varför det ser ut som det gör. Hur omfattande analysen ska vara beror hur stor och vilken typ av verksamhet det är. Det kan räcka med att ni går igenom resultatet och funderar över orsakerna.

Åtgärderna ska tidsplaneras och genomföras så snart som möjligt. Vilka åtgärder som är tillräckliga beror på resurser, behov och andra omständigheter i det enskilda fallet. Men det är inte tänkt att problem ska lämnas helt utan åtgärd.

Slutligen ska det göras en uppföljning och utvärdering. Detta för att se om åtgärderna fungerat och kunna använda erfarenheterna till fortsatt utveckling och aktiva åtgärder.

De anställda ska involveras i arbetet med att motverka diskriminering. Det ger också en större förståelse för det som behöver göras på arbetsplatsen. Du ska också dokumentera arbetet med de aktiva åtgärderna.

Du kan läsa mer utförligt om de nya reglerna på diskrimeringsombudsmannens webbplats

Arbetsgivarens ansvar

Genom att aktivt arbeta med dessa frågor kan du och dina anställda tillsammans skapa en bättre arbetsplats för alla!

Observera att: Ovanstående är ett enkelt svar på frågan. Det kan finnas undantag m.m. som inte tagits upp och rättsläget, trots att vår intention är att informationen ska vara uppdaterad och korrekt, kan ha förändrats.

Alla frågor och svar om Anställning:

Alla frågekategorier:

Visste du att...

Företagarnas juridiska rådgivning ger dig som företagare goda råd för bättre affärer.

En vacker dag inser du att någon har försökt lura dig, eller att du borde läst igenom det där avtalet lite noggrannare. Då är det guld värt att kunna ringa till Företagarnas juridiska rådgivning. Vi får omkring 120 samtal per dag och guidar dig som medlem till rätt väg ur problemet! Du som är medlem i Företagarna kan ringa oss hur ofta du vill på 0771-45 45 45

Läs mer om medlemskapet
Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Gå med idag!

Här listar vi 49 anledningar till varför du ska gå med i Företagarna.

Valet 2022

Allt för dig som är småföretagare och ska rösta i riksdagsvalet 2022.