headphones newspaper video-player

Kan man skriva utbildningskontrakt?

Vi har flera anställda som slutat efter dyra utbildningar som vi har bekostat. Jag har hört talas om utbildningskontrakt som låser den anställde exempelvis ett år på företaget och om han/hon slutar innan så är den anställde återbetalningsskyldig. Vad är viktigt att tänka på?

Du kan inte avtala med anställda om att de inte får sluta sin anställning inom t.ex. ett år. Men du kan avtala med dem om att de ska återbetala viss del av utbildningskostnaden om de slutar sin anställning inom viss tid. Om villkoren är oskäliga kan avtalet jämkas så att den anställde betalar en mindre del eller inte alls.

Det finns ett antal saker du bör tänka på, för att så långt möjligt försäkra sig om att en s.k. utbildningsklausul ska hålla juridiskt. Du bör begränsa tiden som arbetstagaren förbinder sig att stanna kvar i anställningen efter utbildningen och ta ställning till om tiden står i rimlig proportion till arbetsgivarens utbildningskostnad. Om det har det varit fråga om sedvanlig kompetensutveckling är det inte rimligt att arbetstagaren ska bli återbetalningsskyldig. Har däremot arbetstagaren övertalat arbetsgivaren att få genomgå en extraordinär dyr utbildning talar mycket för att arbetstagaren kan bli återbetalningsskyldig.

En annan faktor är vems initiativ det var att arbetstagaren skulle gå utbildningen. Om arbetsgivaren mer eller mindre beordrat arbetstagaren att gå utbildningen så är det knappast rimligt att arbetstagaren ska återbetala kostnaden för denna om han slutar.

Du bör också beakta vad skälet är till att den anställde säger upp sin anställning. Om det är så att den anställde börjat konkurrera med arbetsgivaren kan det vara rimligt att utbildningskostnaden ska återbetalas. Om det istället är t.ex. av privata skäl som den anställde slutar kan det vara oskäligt att återkräva utbildningskostnaden.

Avtal av den sort som beskrivs ovan ska som huvudregel vara skriftliga och att det ska framgå tydligt vilka villkor som ska gälla för återbetalningen. Muntliga avtal kan vara gällande, men att det i sådana fall måste råda total klarhet om villkoren, d.v.s. om hur länge avtalet ska gälla, hur mycket som ska betalas, när det skall betalas etc. Om det inte är tillräckligt tydligt vad som gäller finns risk att det drabbar arbetsgivaren på så sätt att någon återbetalning inte kan krävas av den anställde som säger upp sin anställning. Företagarnas rekommendation är därför att alltid upprätta ett skriftligt utbildningskontrakt som tydligt klargör vad som skall gälla.

Ovanstående är ett enkelt svar på frågan. Det kan finnas undantag m.m. som inte tagits upp och rättsläget, trots att vår intention är att informationen ska vara uppdaterad och korrekt, kan ha förändrats.  

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap
VÄLJ MEDLEMSKAP, ANGE POSTNUMMER OCH ANTAL ANSTÄLLDA OCH SE ÅRSKOSTNAD