För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på Cookieinställningar i sidfoten.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Senaste nytt i hela landet - Företagarna Nyheter

Har de jag sagt upp företrädesrätt till återanställning?

Fråga: Jag har sagt upp ett par anställda på grund av arbetsbrist men nu har det uppstått behov av mer arbetskraft. Är jag tvungen att anställa någon av de som har blivit uppsagda eller kan jag anställa vem jag vill?

Svar från juristen: Har en arbetstagare blivit uppsagd på grund av arbetsbrist så har arbetstagaren i vissa fall företrädesrätt till återanställning. Företrädesrätten regleras i Lagen om anställningsskydd (LAS) och ställer upp ett flertal krav för att arbetstagaren ska ha rätt till återanställning. 

Företrädesrätt kopplad till arbetsbrist

Den anställde ska ha blivit uppsagd på grund av arbetsbrist för att kunna få företrädesrätt till återanställning. Detta innebär att arbetstagare som har sagts upp på grund av personliga skäl eller sagt upp sig inte har företrädesrätt till återanställning. När det gäller tidsbegränsat anställda och provanställda måste en bedömning göras av om skälet till att det inte blev en förlängning är av skäl som motsvarar arbetsbrist.

Vidare krävs det att den anställde har varit anställd hos er en viss tid. Antingen att arbetstagaren varit anställd sammanlagt minst 12 månader under de senaste tre åren hos er. Eller om den uppsagde varit anställd i en särskild visstidsanställning krävs det att den anställde har varit anställd i mer än nio månader under de senaste tre åren för företrädesrätt till ny särskild visstidsanställning. För säsongsanställda gäller sammanlagt mer än sex månaders säsongsanställning under de senaste två åren för företrädesrätt till nu säsongsanställning.

Tillräckliga kvalifikationer

Därutöver är en förutsättning för företrädesrätten att den anställde har tillräckliga kvalifikationer för den tjänst som ska erbjudas. Med det menas att den anställde ska ha rätt utbildning, erfarenhet och personliga kvalifikationer för den lediga anställningen.

Samma driftsenhet

Företrädesrätten gäller vidare bara på den driftsenhet som den anställde tidigare arbetade på. Med driftsenhet menas i huvudsak en del av företaget som är hänförligt till visst geografiskt område. Det kan vara en fabrik eller ett kontor som utgör en driftsenhet. Om du till exempel har ett kontor i Stockholm och ett lager i Göteborg så utgör kontoret och lagret var för sig varsin driftsenhet. Har den uppsagde tidigare varit anställd i Stockholmhar den uppsagde bara företrädesrätt till återanställning för de nya tjänster som uppkommer på kontoret i Stockholm, men inte eventuella tjänster på lagret i Göteborg.

Turordning och företrädesrätt

Den anställde får företrädesrätt från den tidpunkt då uppsägningen skedde, eller besked lämnats eller skulle lämnats om att tidsbegränsad anställning inte kommer förlängas, till dess nio månader har gått från den dag då anställningen upphörde. För säsongsanställd gäller företrädesrätten från besked lämnats eller skulle lämnats om att om att hen inte får ny säsongsanställning till dess nio månader efter nya säsongens början. 

Har flera tidigare anställda företrädesrätt ska en turordning dem emellan bestämmas med utgångspunkt i deras sammanlagda anställningstid. Den som har arbetat längst hos er har först rätt till den erbjudna anställningen. Observera att du i detta fall inte kan göra något undantag för nyckelpersoner utan måste argumentera utifrån tillräckliga kvalifikationer om du ska erbjuda någon annan än den med längst sammanlagd anställningstid det lediga arbetet.

Skäligt erbjudande

En person med företrädesrätt som tackar nej till ett skäligt erbjudande om ledigt arbete förlorar sin företrädesrätt. Med skäligt erbjudande menas att erbjudandet ska vara lämpligt med hänsyn till exempelvis arbetsuppgifter, lönesättning, arbetsort och sysselsättningsgrad. Ett erbjudande om en kortare tidsbegränsad anställning med låg sysselsättningsgrad skulle exempelvis kunna bedömas som ett oskäligt erbjudande och då har den anställde kvar sin företrädesrätt.

Om du vill anställa en annan person än den som har företrädesrätt måste du först förhandla med det fackförbund den anställde med företrädesrätt är medlem i. Det kan exempelvis handla om att du inte anser att den anställde har tillräckliga kvalifikationer och därför vill anställa en annan person.

Observera att: Ovanstående är ett enkelt svar på frågan. Det kan finnas undantag m.m. som inte tagits upp och rättsläget, trots att vår intention är att informationen ska vara uppdaterad och korrekt, kan ha förändrats.

Alla frågor och svar om Anställning:

Alla frågekategorier:

Visste du att...

Företagarnas juridiska rådgivning ger dig som företagare goda råd för bättre affärer.

En vacker dag inser du att någon har försökt lura dig, eller att du borde läst igenom det där avtalet lite noggrannare. Då är det guld värt att kunna ringa till Företagarnas juridiska rådgivning. Vi får omkring 120 samtal per dag och guidar dig som medlem till rätt väg ur problemet! Du som medlem i Företagarna kan ringa hur ofta du vill på 0771-45 45 45

Läs mer om medlemskapet
Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Medlemsförmåner

Vi erbjuder över 30 medlemsförmåner med rabatter på IKEA, SJ, Volvo, BMW, Fortum, Swedol med mera.

Politik och påverkan

Vi driver företagarpolitiska frågor genom att presentera analyser, fakta och egna undersökningar.