headphones newspaper video-player

Myndigheten ställt för strikta skall-krav

Jag anser att en upphandlande myndighet har ställt allt för strikta, långtgående och icke-nödvändiga skall-krav i förfrågningsunderlaget. Detta innebär att mitt företag inte ens kan inkomma med ett anbud eftersom vi inte kommer kunna uppfylla skall-kraven. Jag vill överklaga detta, kan jag göra det trots att jag inte har ”deltagit” i upphandlingen?

SVAR:

Proportionalitetsprincipen innebär att kraven på leverantören och kraven i kravspecifikationen måste ha ett naturligt samband med och stå i rimlig proportion till det som upphandlas. Den upphandlande myndigheten får inte ställa krav som går utöver vad som är nödvändigt för att uppnå syftet med den aktuella upphandlingen. De krav som ställs ska alltså vara rimliga och relevanta.

Om man som företag upptäcker krav som man tycker strider mot proportionalitetsprincipen är vår rekommendation att man i första hand bör uppmärksamma den upphandlande myndigheten på detta, så att eventuella misstag kan åtgärdas så tidigt som möjligt. Utöver detta finns möjlighet för att överklaga upphandlingen. Man behöver inte ha deltagit i en upphandling för att överklaga. Observera dock att endast företag som anses ha lidit skada till följd av att en upphandling har genomförts i strid mot LOU har rätt att överklaga upphandlingen. Du bör alltså vara förberedd på att visa hur ditt företag har lidit skada till följd av kravställandet.

Överklagande ska göras till förvaltningsrätten i det område där den upphandlade myndigheten/enheten har sitt säte. Överklagande av en offentlig upphandling ska senast ske inom tidsfristen för avtalsspärr, d.v.s. inom tio dagar (eller i vissa fall 15 dagar) från dagen för tilldelningsbeslutet. 

Ovanstående är ett enkelt svar på frågan. Det kan finnas undantag m.m. som inte tagits upp och rättsläget, trots att vår intention är att informationen ska vara uppdaterad och korrekt, kan ha förändrats.  

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Gå med idag!

Här listar vi 49 anledningar till varför du ska gå med i Företagarna.

Nätverk

Som medlem i Företagarna har du tillgång till Sveriges största nätverk för företagare.