headphones newspaper video-player
Corona - råd och stöd till företag

Mitt ena AB ska låna ut pengar till ett annat AB som jag är delägare i – vad gäller?

Om du äger ett AB kan det som huvudregel inte låna ut till ett annat AB som du äger enligt låneförbudet i aktiebolagslagen. Låneförbudet har som syfte att skydda bolags kreditvärdighet och förhindra viss skatteplanering.

Att låna ut pengar mellan AB är inte alltid tillåtet – det finns ett förbud mot att låna ut pengar till fysiska eller juridiska personer i den s.k. förbjudna kretsen. Den förbjudna kretsen utgörs av bolagets styrelse, VD och den eller de som äger aktier i bolaget. Utöver dessa personer träffas en ganska stor del av familj och släkt till den förbjudna kretsen av låneförbudet – i egenskap av närstående till den förbjudna kretsen. Även juridiska personer, alltså bolag, träffas av låneförbudet när någon närstående till eller i den förbjudna kretsen har bestämmande inflytande i verksamheten. 

Låneförbudet blir även tillämpligt när bolaget ska lämna säkerhet för en förpliktelse som någon i den förbjudna kretsen har åtagit sig. Detta gör att ett AB inte kan gå i borgen för ett annat bolag som ägaren äger. 

Att bryta mot låneförbudet kan få konsekvenser i form av böter eller i värsta fall fängelse. Om lånet är kvar över räkenskapsårets utgång ska den som fått lånet betala inkomstskatt på lånet. 

Undantag till låneförbudet 

Det finns fem undantag från låneförbudet. Om lånet eller ställd säkerhet gäller förvärv av aktier i bolaget eller bolag inom samma koncern blir inget av undantagen tillämpligt förutom för anställda om särskilda villkor är uppfyllda.  

Det första undantaget gäller s.k. koncernlån – detta är ofta tillåtet. Detta innebär att moderbolag kan låna av dotterbolag, eller tvärtom. Även mellan dotterbolag kan lån vara tillåtna. Men inte om ett lån sker mellan bolag inom en koncern där låntagarbolaget inte är kan betala sina skulder i tid - lånet kan då betraktas som förtäckt utdelning. 

Det andra undantaget gäller affärsmässiga lån. Bedömningen om lånet är affärsmässigt bedöms med hänsyn till det långivande bolaget – affären ska gynna det långivande bolaget och kravet på affärsmässighet ska inte ställas för högt. Lånet måste emellertid vara avsett uteslutande för låntagarens rörelse och det får inte röra sig om ett lån för privat konsumtion. 

Det tredje undantaget gäller små aktieinnehav. Om aktieägaren tillsammans med närstående äger en procent eller mindre av bolagets aktier är låneförbudet inte tillämpligt. Värt att observera är att detta undantag förmodligen inte är tillämpbart för styrelseledamöter. 

De andra två undantagen gäller s.k. kommunlån eller lån som tagits upp av Riksgäldskontoret. 

Ovanstående är ett enkelt svar på frågan. Det kan finnas undantag m.m. som inte tagits upp och rättsläget, trots att vår intention är att informationen ska vara uppdaterad och korrekt, kan ha förändrats.  

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap