podcast news play företagaren I media förmån faq

Vad ska man tänka på när man anställer ungdomar?

Vad ska man tänka på inför förestående sommarsäsong och anställning av minderåriga? Företagarna ger dig lite tips på de viktigaste reglerna.

Vad får de minderåriga utföra för arbete?

Det är arbetsmiljölagen (AML) och Arbetsmiljöveverkets (AMV) föreskrifter och regler som gäller i denna fråga, både för vuxna och ungdomar.

Det är kapital 5 i AML som reglerar det som gäller för minderåriga.

Först ett litet klargörande av relevanta begrepp i sammanhanget:

Minderårig: En person som inte fyllt 18 år.

Yngre barn: En person som inte fyllt 13 år.

Äldre barn: En person som fyllt 13 år och som inte är ungdom.

Ungdom: En person som har fullgjort sin skolplikt och som fyller minst 16 år under det pågående kalenderåret.

Mer information rörande arbetsmiljö för minderårig kan hittas i föreskrift (AFS 2012:03) samt vägledningen Minderårigas arbetsmiljö (H453).

Att det skall vara en god arbetsmiljö på en arbetsplats känns för det allra flesta som logiskt. Detsamma gäller det faktum att att barn och ungdomars arbetsmiljö är lite extra reglerad. Detta då minderåriga både psykiskt och fysiskt har sämre förutsättningar att hantera stress och press, vilket innebär att denna grupp riskerar skador – både fysiska och psykiska – på ett annat sätt än vuxna.

Vidare kräver ungdomar i de allra flesta fall en annan övervakning och vägledning av sin arbetsgivare, eftersom det är svårare för en minderårig att utifrån sin mer begränsade livs- och arbetslivserfarenhet bedöma risker och konsekvenser av sitt handlande.

Som arbetsgivare är det därför viktigt att tillse så att det finns tydliga instruktioner och säkerhetsrutiner.

Vad gäller för…

Yngre barn?

En person under 13 år får endast arbeta enligt undantaget i 12§ (AFS 2012:3). Det handlar om mycket lätta och ofarliga arbetsuppgifter inom verksamheter som bedrivs av familjen utan andra anställda. Exempel på mycket lätta arbetsuppgifter är trädgårdsarbete, frukt- och bärplockning och rensning av trädgårdsland.

Läs mer: Vad gäller för sommarjobbare?

Äldre barn?

Dessa personer får inneha ett arbete som inte innebär ett för stort ansvarstagande eller för psykiskt eller fysiskt tungt. De får inte lyfta för tungt eller arbeta i miljöer som innebär risk för våld och konflikter. Äldre barn får aldrig sälja åldersreglerade varor (t.ex. tobak och alkohol).

För ungdomar?

Dessa personer får inte inneha ett arbete som innebär särskilda risker. Den till AFS 2012:3 bifogade bilagan 1, anger vad för uppgifter som innebär särskilda risker. Dessa uppgifter KAN få utföras om:

-          De ingår i undervisning och sker antingen i skolan eller på plats som är avsedd för undervisning

-          De ingår i en handledarledd praktik för ungdomar

-          De utförs av personer som slutfört gymnasieutbildning eller liknande för arbetsuppgiften.

Det skall noteras att minderåriga aldrig får utföra dessa riskfyllda arbetsuppgifter ensamma.

Förbjudna arbetsuppgifter

Det finns arbetsuppgifter som inte under några omständigheter får utföras av personer som är under 18 år. Detta förbud gäller bl.a. arbete med asbest, dykeriarbete, transport av penga- och värdetransporter etc.

Vad gäller då arbetstiderna för minderåriga?

Regler kring detta finns också att hitta i AFS 2012:3. Utgångspunkten är att det som anges här gäller, och det som inte står innebär att det är reglerna i arbettidslagen (ATL) som då gäller eller enligt det kollektivavtal som arbetsgivaren eventuellt är bunden till.

Viktigt för en arbetsgivare att komma ihåg är att den totala mängd arbetstimmar som en minderårig får arbeta – dvs. åtta timmar – gäller sammanlagt för den minderåriges alla arbetsgivare. Således måste en arbetsgivare innan anställande kontrollera om huruvida, när och var och i vilken omfattning den minderårige arbetar för någon annan.

Kom ihåg att minderåriga aldrig får arbeta mellan klockan 00 och 05.

Yngre och äldre barn:

Får ej arbeta mellan klockan 20 och klockan 06. De skall ha minst 14 timmars sammanhängande ledighet för från jobbet för nattvila (s.k. dygnsvila).

De får arbeta högst 2 timmar per skoldag eller 7 timmar per skolfri dag. Max 12 timmar per vecka.

För de yngre barnen som arbetar för familjen är det familjen som avgör arbetstiden.

En viloperiod om minst 2 dagar under varje sjudagarsperiod måste ges dessa barn (s.k. veckovila). Denna får en understiga 36 timmar och skall ske på schemafri tid.

De skall ha minst 4 veckors sammanhängande ledighet varje kalenderår och skall ligga på schemafri tid.

Ungdomar

Arbetstiden får ej hindra skolgången eller möjligheten att ta till sig undervisningen.

De får arbeta högst 8 timmar per dag och 40 timmar per vecka. Det finns möjlighet att få till det så att ungdomarna tillåts arbeta upp till 8 timmar i genomsnitt på en sjudagarsperiod. Detta innebär att man kan arbeta till exempel 6 timmar en dag och 10 timmar en annan dag.

Ungdomar skall ha minst 12 timmars dygnsvila under varje 24-timmarsperiod. Tid mellan 22 – 06 eller 23 -07 skall vara fri från arbete.

Dygnsvilan får förkortas till 11 timmar om:

-          Den ordinarie ett ordinarie arbetspass på arbetsplatsen slutar mellan 22 och 24 eller börjar mellan 05 och 07.

-          Om den minderårige har fler arbetspass under en dag som inte överstiger 4 timmar per pass.

Detta gäller under förutsättning att en kompenserande viloperiod följder direkt efter arbetets slut.

De skall ha minst två dagars veckovila. Denna skall så långt som möjligt vara förlagd till veckoslutet och får inte understiga 36 timmar.

Läs mer: Arbetstid och schemaläggning - Arbetsgivarhandboken

Vad gäller då lön?

Lön gäller efter överenskommelse och styrs bl.a. av kompetens, bransch- och marknadsläge. I många kollektivavtal finns lägsta lönenivåer angivna. Ofta har fackförbunden också rekommendationer om var lönen för sommarjobbare bör ligga.

Bra att komma ihåg är att om anställningen varar minst en månad har den anställde rätt till sjuklön. Om anställningen är kortare än en månad har den anställde rätt till sjuklön när anställningen varat i 14 arbetsdagar.

Observera!

Problemen med bluffakturor brukar ta extra fart under sommarveckorna. Se till att informera dina sommarvikarier om att vara extra uppmärksamma. Om det ringer någon som börjar prata om slutande av nya avtal eller förlängning av befintliga avtal så är en stark rekommendation att ha som rutin att be telefonförsäljaren att maila all information och att inte svara på några frågor.

Se också över företagets rutiner för attestering av fakturor. Läs mer om hur du som företagare ska agera om du drabbas av bluffaktura här,  www.bestrid.nu samt på www.svenskhandel.se

Läs och lyssna

Verktyg: Räkna ut vad en anställd kostar
Vad gäller för sommarjobbare?
Lyssna på Juristerna svarar 19: Vad ska jag skriva i anställningsavtalet? 

 

Observera att: Ovanstående är ett enkelt svar på frågan. Det kan finnas undantag m.m. som inte tagits upp och rättsläget, trots att vår intention är att informationen ska vara uppdaterad och korrekt, kan ha förändrats.

Alla frågor och svar om Anställning:

Alla frågekategorier:

Visste du att...

Företagarnas juridiska rådgivning ger dig som företagare goda råd för bättre affärer.

En vacker dag inser du att någon har försökt lura dig, eller att du borde läst igenom det där avtalet lite noggrannare. Då är det guld värt att kunna ringa till Företagarnas juridiska rådgivning. Vi får omkring 120 samtal per dag och guidar dig som medlem till rätt väg ur problemet! Du som är medlem i Företagarna kan ringa oss hur ofta du vill på 0771-45 45 45

Läs mer om medlemskapet
Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Årets Företagare

Från kommun till riksfinal där 48 företagare gör upp om vem som är Årets företagare, Årets Unga Företagare och Årets Unga Idé.