headphones newspaper video-player
Corona - råd och stöd till företag

Vad är ”Declaration of Conformity”?

Declaration of conformity eller EU-försäkran är ett dokument där tillverkaren av en produkt intygar att produkten uppfyller de krav som ställs i relevanta EU-direktiv. Varje CE-märkt produkt måste ha en EU-försäkran. Tillverkare ansvarar för att produkter som säljs inom EU är säkra och att produkterna uppfyller bestämmelser i tillämpliga direktiv.

EU-försäkran om överensstämmelse ska innehålla följande uppgifter:

-          produktmodell,

-          tillverkarens namn och adress,

-          vid behov namnet på och adressen till tillverkarens representant som är etablerad på EU-området,

-          en fras där det framgår att EU-försäkran om överensstämmelse har utfärdats på tillverkarens eget ansvar,

-          beskrivning av den elektriska produkten och identifikationsuppgifter,

-          hänvisning till alla tillämpade direktiv,

-          hänvisning till de relevanta harmoniserade standarder som använts eller hänvisning till de specifikationer enligt vilka överensstämmelsen försäkras,

-          vid behov namnet på det anmälda organet och dess nummer samt certifikatets nummer

datum då försäkran gavs, samt

-          identifikationsuppgifter för och underskrift av den person som har fullmakt att representera tillverkaren eller tillverkarens representant.

Ovanstående är ett enkelt svar på frågan. Det kan finnas undantag m.m. som inte tagits upp och rättsläget, trots att vår intention är att informationen ska vara uppdaterad och korrekt, kan ha förändrats.  

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap