headphones newspaper video-player
Corona - råd och stöd till företag

Vilka regler finns för inomhusklimat och vilka rättigheter och skyldigheter har man som hyresgäst respektive hyresvärd?

Problem med hög temperatur inomhus uppkommer oftast under sommaren på grund av sommarvärme, soluppvärmda byggnader och direkt solinstrålning. Det kan också bero på brister i ventilationen.

På en arbetsplats är arbetsgivaren som ansvarar för att inomhusklimatet uppfyller de krav som Arbetsmiljöverket föreskriver. Oftast hyr arbetsgivaren den lokal som verksamheten bedrivs i och även om man hyr lokalen är det arbetsgivaren/hyresgästen som i förhållande till de anställda svarar för inomhusklimatet. Arbetsgivaren får i sin tur rikta eventuella krav gentemot hyresvärden.

Vad gäller i förhållandet mellan hyresvärden och hyresgästen?

Om det uppkommer brister i lokalen under hyrestiden har hyresgästen rätt att begära nedsättning av hyran och hyresgästen kan också ha rätt till skadestånd för den tid lokalen är bristfällig om det är så att hyresvärden varit försumlig. En hyresgäst som anser att lokalen inte uppfyller kraven på ett godtagbart inomhusklimat bör i första hand meddela hyresvärden detta. Meddelandet ska vara skriftligt och skickas med rekommenderat brev. Vid bedömningen av vilken temperatur som är en brist hämtas ofta vägledning från Folkhälsomyndighetens allmänna råd och Arbetsmiljöverkets föreskrifter. Folkhälsomyndighetens allmänna råd gäller för bostäder och lokaler för allmänna ändamål medan Arbetsmiljöverkets föreskrifter gäller för arbetsplatser. För närvarande gäller i båda regelverken att en varaktig temperatur om 26 grader under sommaren inte bör överskridas. De allmänna råden gäller inte vid extrema väderförhållanden som till exempel en tillfällig värmebölja.

Tänk på att

Hyresgästen har störst möjlighet att påverka hur lokalen ska se ut vid tecknandet av hyresavtalet. Om man tecknar avtalet under hösten och vintern kanske man inte alla gånger tänker på hur det är i lokalen under sommaren. Det gäller att vara uppmärksam på hur lokalen är utrustad vad gäller ventilation och solskydd för fönster och glaspartier.

Ur hyresvärdens perspektiv bör det anges i hyresavtalet om lokalen har brister vad gäller temperatur och solskydd och vem av hyresgäst respektive hyresvärd som står för underhåll och åtgärder. Hyresvärden kan också avtala om att hyresgästen accepterar det skick lokalen är i och att en periodvis hög temperatur inte utgör hinder och men i nyttjanderätten.

Ovanstående är ett enkelt svar på frågan. Det kan finnas undantag m.m. som inte tagits upp och rättsläget, trots att vår intention är att informationen ska vara uppdaterad och korrekt, kan ha förändrats.  

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap