podcast news play företagaren I media förmån faq
Mer nyheter om och för företagare - klicka här!

Modernisera arbetsrätten

4 av 5 jobb skapas i småföretag

Äntligen ska lagen om anställningsskydd omarbetas och moderniseras. En utredning har tillsatts och Företagarna sitter med som experter. 

Företagarna vill se ett arbetsrättsligt regelverk som är anpassat för dagens arbetsmarknad där fyra av fem jobb skapas i små- och medelstora företag. Lagstiftningen som kom till för över fyrtio år sedan är omodern och har blivit ett problem för många företag. 

 

Företagarnas förslag till åtgärder

  • Möjligheten att anställa tidsbegränsat behövs på en fungerande arbetsmarknad. Den möjliggör för mindre och växande företag att minska riskerna som är förknippade med tillsvidareanställningar i LAS. De kostsamma och krångliga reglerna för uppsägningar i händelse av felrekrytering eller arbetsbrist kan således undvikas. Reformer som avser att minska rätten  för företagare att använda visstidsanställning bör därmed undvikas.

  • Undantagsregeln av antalet arbetstagare som kan undantas från regeln sist in, först ut måste utökas till en för var femte anställd upp till 49 anställda (sammantaget nio). Likaså bör företrädesrätten för återanställning förkortas för att underlätta för företaget att söka kompetens utifrån det verkliga behovet istället för att hänvisas till arbetstagare med företrädesrätt.

  • dag kan arbetstagare ogiltigförklara en uppsägning på grund av personliga skäl. Frågan ska då prövas rättsligt vilket kan ta upp emot två år. Under tiden kvarstår anställningsförhållandet och löner och ersättning ska betalas till arbetstagaren. Möjligheterna att ogiltigförklara uppsägningar på grund av personliga skäl bör reformeras. Kostnader och regelverk förknippade med uppsägning på grund av personliga skäl behöver förtydligas.

  • I Sverige regleras minimilöner genom kollektivavtal mellan arbetsmarknadens parter. Det finns alltså ingen lagstadgad minimilön utan istället bör företagens lönesättning och arbetsvillkor följa den gängse normen i respektive bransch eller  vad som avtalats genom kollektivavtal om företaget är anslutet. För de 60 procent av alla företag verksamma i Sverige som valt att ställa sig utanför kollektivavtalsmodellen råder stor osäkerhet då avtalen inte alltid är tillgängliga för andra än de avtalsslutande parterna.

  • Dagens tillsyn tycks inte sällan fokusera på skrämsel och ett ensidigt fokus på brister hos arbetsgivare. Arbetsmiljöverkets tillsyn och inspektioner bör syfta till att ge stöd åt arbetsgivare att skapa en god arbetsmiljö och se regelverket som stöd i detta arbete.

Mot en moderniserad arbetsrätt

Läs mer om Arbetsmarknad

Taggar
Riks
Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Medlemsförmåner

Vi erbjuder över 30 medlemsförmåner med rabatter på IKEA, SJ, Volvo, BMW, Fortum, Swedol med mera.

Politik och påverkan

Vi driver företagarpolitiska frågor genom att presentera analyser, fakta och egna undersökningar.