podcast news play företagaren I media förmån faq
Mer nyheter om och för företagare - klicka här!

Minska beskattningen av företag och företagare

En viktig fråga för företagare

Företagarna har länge jobbat för sänkt skatt på jobb och företagande. Skatternas nivåer och skattesystemets utformning är en av de viktigaste frågorna för landets företagare. Vi vill även att finanspolitiken ska vara sund och ansvarstagande. 

Skattesystem som gynnar företagande 

Skatterna berör både priser, lönsamhet, möjligheterna att anställa, bolagets vinst och den egna försörjningen. Skattesystemet bör präglas av förutsebarhet, enkelhet, internationell konkurrenskraft och tillväxtfrämjande. Välståndsskapande aktiviteter som företagande, jobb, utbildning (och användningen av densamma) och investeringar bör inte missgynnas.

Effektiv användning av skattemedel

Många företagare upplever att deras skattemedel inte används effektivt. Det är en viktigt för legitimiteten i skattesystemet att de skatter som staten tar in används effektivt och till rätt saker.

Enkelt och rättssäkert att betala skatt

Det ska vara enkelt att betala skatt och beskattningen ska ske rättssäkert. Enskilda måste tillförsäkras möjlighet att överklaga skattebeslut och kunna få ersättning för processkostnader vid vinst mot det allmänna i domstol.

webb-skatter.png
Klicka på bilden för att förstora den

 

Förslag till åtgärder

  • Genom arbetsgivaravgiften träffas anställda och företagare av en av EU:s högsta skatter på lönekostnader, vilket är det främsta skälet till att det är dyrt att anställa. Andelen av arbetsgivaravgiften som är ren skatt, utan koppling till sociala trygghetssystem, har stadigt ökat. Sex av tio företagare anger höga arbetsgivaravgifter som det främsta skälet till att inte kunna anställa. Arbetsgivaravgiften bör kontinuerligt sänkas, främst genom sänkning av den allmänna löneavgiften. Sänkningen för de minsta företagen som anställer, det så kallade växa-stödet, bör utökas till fler anställda.

  • Skatten för företagare som arbetar i sitt eget företag, som regleras genom de så kallade 3:12-reglerna, bör sänkas för att gynna ägarlett företagande. Det är i dessa företag som de flesta nya jobb skapats under senare tid. Takbeloppet för utdelning enligt den så kallade schablonregeln, som har varit oförändrad i ett decennium, bör höjas, och generationsskifte i ägarledda företag bör underlättas genom sänkta träda- och karenskrav.

  • Genom värnskattens avskaffande har Sverige inte längre OECD:s allra högsta marginalskatt på lön – men fortfarande en av de högsta. Det är av vikt att fortsätta gynna arbete, utbildning och ansvarstagande genom sänkt marginalskatt, för både högre och lägre inkomster.

  • Nyligen har det beslutats att omsättningsgränsen för momsplikt ska höjas från 30 000 kronor till 80 000 kronor per år. Den nya gränsen är fortfarande påtagligt låg jämfört med snittet i EU. En rejäl förenkling för de minsta företagen skulle uppnås genom en höjning till 250 000 kronor.

  • Bolagsskatten bör fortsatt sänkas för att hålla Sverige internationellt konkurrenskraftigt och att gynna ägarlett företagande. En sänkning från 20,6 till 15 procent i två steg är en rimlig ambition på kort sikt.

  • I flera delar brister rättssäkerheten i skatteprocessen för skattskyldiga och företagare idag. Huvudregeln bör vara full ersättning för processkostnader när enskilda vinner mot Skatteverket i domstol. För att skattetillägg ska kunna påföras bör det krävas att uppsåt eller grov vårdslöshet kan påvisas. Vid osäkerhet om utgången bör huvudregeln vara att anstånd med skatteinbetalning ska medges. Innan lagstadgad dom finns bör egendom utmätt på grund av skatteskuld inte kunna säljas.

Läs mer om Skatter

Rot- och rutavdraget höjs 2024

Nästa år höjs taket för rot-avdraget med 25 000 kronor från 50 000 till 75 000 kronor. Samtidigt separeras taken för rot- och rutavdragen.

Nytt jobbskatteavdrag räcker inte långt

Sverige behöver strukturreformer för att stärka tillväxten. Sänkt skatt för låg- och medelinkomsttagare samtidigt som skatten höjs för de som tjänar mer är långt ifrån tillräckl...

Rot- och rutavdraget höjs 2024

Nästa år höjs taket för rot-avdraget med 25 000 kronor från 50 000 till 75 000 kronor. Samtidigt separeras taken för rot- och rutavdragen.

Nytt jobbskatteavdrag räcker inte långt

Sverige behöver strukturreformer för att stärka tillväxten. Sänkt skatt för låg- och medelinkomsttagare samtidigt som skatten höjs för de som tjänar mer är långt ifrån tillräckl...

Taggar
Riks
Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Medlemsförmåner

Vi erbjuder över 30 medlemsförmåner med rabatter på IKEA, SJ, Volvo, BMW, Fortum, Swedol med mera.

Politik och påverkan

Vi driver företagarpolitiska frågor genom att presentera analyser, fakta och egna undersökningar.