headphones newspaper video-player
Corona - råd och stöd till företag

Vad är utomståenderegeln i 3:12 - fåmansföretagsreglerna?

Utomståenderegeln innebär att om utomstående i betydande omfattning äger aktier i fåmansföretaget och har rätt till utdelning ska delägare som är verksamma i bolaget, och vissa andra, beskattas för utdelning och kapitalvinst till viss del som inkomst av tjänst bara om det finns särskilda skäl.

Risken för omvandling av arbetsinkomster har bedömts bli lägre vid ett utomstående ägande av denna omfattning eftersom utdelning och kapitalvinst tillfaller också de utomstående ägarna. Den högre beskattning som annars drabbar aktiva delägare i fåmansföretag kan du läsa om på den här sidan om 3.12-reglerna

Det är ett betydande ägande av utomstående i ett fåmansföretag när utomstående äger 30 procent eller mer av aktierna. Bedömningen av detta ska göras beskattningsåret (det året som utdelningen görs) och fem år före beskattningsåret.

Utomstående ägare är alla utom de som själva eller närstående direkt eller indirekt är verksamma i betydande omfattning i företaget och de som själva eller närstående är verksamma i annat fåmansföretag eller fåmanshandelsbolag med liknande verksamhet. Detta bedöms för beskattningsåret och de fem åren före. Observera att närstående vars innehav inte är kvalificerat enligt undantaget för generationsskiften inte ska ses som utomstående vid tillämpning av utomståenderegeln.

Observera att närstående vars innehav inte är kvalificerat enligt undantaget för generationsskiften inte ska ses som utomstående vid tillämpning av utomståenderegeln.

Det är storleken på ägandet av fåmansföretaget som avgör om utomståenderegeln kan tillämpas. Sedan kan det finnas omständigheter som gör att det finns särskilda skäl att reglerna om beskattning av utdelning och kapitalvinst som inkomst av tjänst enligt fåmansföretagsreglerna ändå ska tillämpas för de verksamma i bolaget m.fl.

Ovanstående är ett enkelt svar på frågan. Det kan finnas undantag m.m. som inte tagits upp och rättsläget, trots att vår intention är att informationen ska vara uppdaterad och korrekt, kan ha förändrats.  

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap