headphones newspaper video-player
Corona - råd och stöd till företag

Hur mycket har aktieägare rätt att få veta?

Jag äger ett aktiebolag tillsammans med fyra andra personer. Jag har tidigare varit styrelseledamot i företaget men har nu blivit avsatt som ledamot av bolagsstämman. Jag vill ändå ha insyn i styrelsearbetet och undrar därför hur mycket information jag kan kräva som aktieägare?
Vilken insyn har jag som aktieägare i styrelsearbetet?

Som aktieägare har du frågerätt vid bolagstämma. Det betyder att du har rätt till upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, eller om förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets ekonomiska situation. Det kräver dock att styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget.

Då ni är tio eller färre delägare har du utöver frågerätten vid bolagsstämma, rätt att ta del av räkenskaper och andra handlingar som rör bolagets verksamhet. Men bara i den omfattningen det krävs för att du som aktieägare ska kunna bedöma bolaget ställning och resultat eller ett visst ärende som ska behandlas vid bolagsstämma. 

Styrelsen och VD ska också vid begäran hjälpa dig med den utredning som behövs för ändamålet och tillhandahålla behövliga kopior, det förutsätter dock att det kan ske utan oskäliga kostnader eller besvär.

Ovanstående är ett enkelt svar på frågan. Det kan finnas undantag m.m. som inte tagits upp och rättsläget, trots att vår intention är att informationen ska vara uppdaterad och korrekt, kan ha förändrats.  

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap