headphones newspaper video-player

Vad har jag för rättigheter när beställda halloweensaker inte kommer fram i tid till mitt företag?

När en leverans är försenad kallas det för dröjsmål. I första hand gäller mellan näringsidkare vad ni har avtalat om leveransförseningar. Köplagen är s.k. dispositiv och fyller ut avtalet om inget annat avtalats, framgår av handelsbruk, praxis mellan parterna m.m.

Om ett dröjsmål föreligger för leveransen av varorna och detta inte beror på dig kan du enligt köplagens regler ha rätt till följande: 

Kräva fullgörelse av köpet  

Du har som köpare rätt att hålla fast vid köpet och kräva att säljaren ska fullgöra sina skyldigheter enligt köpeavtalet. Säljaren är inte skyldig att fullgöra köpet om det föreligger hinder som säljaren inte kan övervinna eller om leverans skulle innebära en orimlig uppoffring för säljaren. För att se om det är orimligt väger du ditt intresse som köpare att få varorna mot de uppoffringarna som säljaren skulle få göra för att kunna leverera dem och ser sedan vilket som väger tyngst. Du ska som köpare inom en rimlig tid meddela säljaren att du vill ha fullgörelse d.v.s. att du fortfarande vill att säljaren levererar halloweensakerna trots dröjsmålet då du annars kan förlorar rätten att ställa det kravet. 

Kräva skadestånd 

Du kan kräva skadestånd för den ekonomiska skadan som du lider på grund av säljarens dröjsmål med leveransen av halloweensakerna. För att du ska ha rätt till skadestånd krävs att dröjsmålet inte beror på något utanför säljarens kontroll och att du meddelar säljaren att du vill ha skadestånd inom en skälig tid. Om förseningen beror på någon som säljaren anlitat t.ex. om de anlitat en tredje part som skulle köra varorna till dig och dröjsmålet beror på denna tredje part är säljaren inte skyldig att betala den ekonomiska skadan som du lider enbart om denna tredje part stött på ett hinder som denne inte kan ha någon kontroll över och som denne inte heller kunde ha förutspått. 

Häva köpet

Du får häva köpet om dröjsmålet är av väsentlig betydelse för dig och säljaren inser eller borde ha insett detta. Om du vill häva köpet är det viktigt att du meddelar säljaren detta inom skälig tid efter att du fått kännedom om att leveransen kommer dröja, om du inte gör detta förlorar du rätten till att häva köpet. Om du inte inom skälig tid svarar säljaren efter meddelande från säljaren om att denne tänker fullgöra köpet inom viss tid, får du inte häva avtalet om säljaren fullgör det inom det tidsintervall som säljaren angivit. Du har inte heller rätt att häva avtalet om du gått med på att ge säljaren en längre tid och säljaren levererar inom den längre tid som ni kommit överens om.  

Hålla inne betalningen för varorna 

Du har rätt att hålla inne betalning på de varorna som säljaren inte levererat. Du har bara rätt att innehålla en så stor del av betalningen att det motsvarar ditt krav på säljaren. Det viktigt att du gör en bedömning och bara håller inne den del av betalningen som motsvarar kostnaden för halloweensakerna och inte mer. Annars kan du bryta mot avtalet och själv riskera skadestånd etc.

Ovanstående är ett enkelt svar på frågan. Det kan finnas undantag m.m. som inte tagits upp och rättsläget, trots att vår intention är att informationen ska vara uppdaterad och korrekt, kan ha förändrats.  

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap
VÄLJ MEDLEMSKAP, ANGE POSTNUMMER OCH ANTAL ANSTÄLLDA OCH SE ÅRSKOSTNAD