För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på Cookieinställningar i sidfoten.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Senaste nytt i hela landet - Företagarna Nyheter

Hur mycket får en anställd arbeta?

Enligt arbetstidslagen gäller nedanstående. Om du som arbetsgivare har kollektivavtal kan andra regler finnas i kollektivavtalet t.ex. om årsarbetstid.

Den ordinarie arbetstiden får uppgå till max 40 timmar per vecka. Om det behövs med anledning av arbetets natur eller arbetsförhållandena i övrigt får man dock beräkna tiden så att den genomsnittliga arbetstiden är max 40 timmar per vecka under en period om fyra veckor. Arbetstiden kan alltså förläggas så att en anställd arbetar 36 timmar ena veckan och 44 timmar veckan därpå.

Med övertid menas arbetstid som överstiger den ordinarie arbetstiden. Lagen delar in övertiden i tre kategorier.

Allmän övertid kan tas ut med max 48 timmar under en fyraveckorsperiod (eller 50 timmar under en kalendermånad). Den allmänna övertiden får sammanlagt uppgå till max 200 timmar under ett kalenderår.

Utöver den allmänna övertiden kan extra övertid tas ut om det finns särskilda skäl för det och om företaget inte kan lösa situationen på något annat rimligt sätt. Extra övertid får tas ut med max 150 timmar per kalenderår. Begränsningen till 48 respektive 50 timmar gäller på samma sätt som för den allmänna övertiden.

Läs mer om övertid: Hur mycket övertid får man jobba? 

I händelse av allvarlig olyckshändelse eller liknande, som ligger utanför företagets kontroll, kan dessutom s.k. nödfallsövertid tas ut. Lagen anger inget exakt tak för sådan övertid, men syftet måste vara att lösa akuta och allvarliga problem.

Den sammanlagda arbetstiden (d.v.s. ordinarie arbetstid plus övertid), får inte uppgå till mer än ett genomsnitt på 48 timmar/vecka beräknat på en period om fyra månader.

Företaget är skyldigt att föra löpande anteckningar (journal) över arbete utanför den ordinarie arbetstiden.

För deltidsanställda gäller i princip samma regler som för heltidsanställda. S.k. mertid får därför tas ut på samma sätt, och med samma begränsningar, som övertid.

Hur får en arbetsgivare förlägga arbetstiden?

Arbetstidslagens regler om dygnsvila säger att den anställda har rätt till minst 11 timmars sammanhängande ledighet under varje dygn (eller varje period om 24 timmar). Reglerna om veckovila säger att den anställda har rätt till minst 36 timmars sammanhängande ledighet under varje sjudagarsperiod. Veckovilan ska så långt det är möjligt förläggas till veckoslut.

Företaget har en skyldighet att se till att de anställda inte jobbar mer än fem timmar i sträck utan rast. Under rasten behöver de anställda inte stå till företagets förfogande utan kan välja att lämna arbetsplatsen. Lunchraster bör vara minst en halvtimme så att de anställda hinner att äta lunch. Raster räknas inte in i arbetstiden.

Läs mer om raster: Hur ofta behöver mina anställda ha raster?

Utöver rasten har de anställda rätt att ta kortare pauser från arbetet, till exempel för att dricka kaffe eller för att gå på toaletten. Hur långa eller ofta dessa pauser bör vara beror på arbetet, men det finns ingen automatisk rätt till ett visst antal minuters paus. Pauser räknas in i arbetstiden.

Tänk på att om du har kollektivavtal kan det finnas andra regler i kollektivavtalet om hur arbetstiden ska förläggas.

Hur fungerar det med jourtid?

Om det är nödvändigt med hänsyn till verksamhetens natur, får arbetsgivaren ta ut jourtid. Jourtid får tas ut med högst 48 timmar per arbetstagare och fyraveckors-period eller med högst 50 timmar under en kalendermånad. Jourtid är tid då den anställda står till förfogande (är beredd) för arbete. Företaget måste lämna besked till den anställda om när jourtiden ska förläggas minst två veckor i förväg. Företaget ska också föra löpande anteckningar (journal) om jourtid.

Ovanstående är vad som gäller enligt arbetstidslagen. Har du som arbetsgivare kollektivavtal kan det finnas andra regler i kollektivavtalet om hur arbetstiden ska förläggas.

Ladda ner mallar: Arbetstid och övertid

Vad gäller för arbete nattetid?

För nattarbetande får arbetstiden under varje period om 24 timmar inte överstiga åtta timmar i genomsnitt under en beräkningsperiod om högst fyra månader. Tiden mellan kl 22 och 6 anses vara natt. Nattarbetande är den som utför minst tre timmar av sitt arbetspass under natt eller troligen kommer att arbeta minst en tredjedel av sin årsarbetstid under natt.

Om du som arbetsgivare har kollektivavtal kan andra regler för nattarbete gälla enligt kollektivavtalet än vad som gäller enligt arbetstidslagen.

 

Observera att: Ovanstående är ett enkelt svar på frågan. Det kan finnas undantag m.m. som inte tagits upp och rättsläget, trots att vår intention är att informationen ska vara uppdaterad och korrekt, kan ha förändrats.

Alla frågekategorier:

Visste du att...

Företagarnas juridiska rådgivning ger dig som företagare goda råd för bättre affärer.

En vacker dag inser du att någon har försökt lura dig, eller att du borde läst igenom det där avtalet lite noggrannare. Då är det guld värt att kunna ringa till Företagarnas juridiska rådgivning. Vi får omkring 120 samtal per dag och guidar dig som medlem till rätt väg ur problemet! Du som medlem i Företagarna kan ringa hur ofta du vill på 0771-45 45 45

Läs mer om medlemskapet
Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Medlemsförmåner

Vi erbjuder över 30 medlemsförmåner med rabatter på IKEA, SJ, Volvo, BMW, Fortum, Swedol med mera.

Politik och påverkan

Vi driver företagarpolitiska frågor genom att presentera analyser, fakta och egna undersökningar.