headphones newspaper video-player

Vad gäller när kunden inte är nöjd med arbetet?

Mitt företag har utfört en tjänst åt en konsument. Kunden är inte nöjd med arbetet och vill att felet ska avhjälpas, vad gäller?

Om tjänsten är felaktig och det inte beror på konsumenten så har konsumenten rätt att kräva att felet ska avhjälpas. Konsumenten måste påpeka, det vill säga reklamera, felet till säljaren inom skälig tid från det att felet upptäcktes. Underrättar konsumenten säljaren om felet inom två månader efter det att konsumenten märkt felet ska reklamationen anses ha skett i rätt tid.

Konsumenten har rätt att kräva avhjälpande
Konsumenten har rätt att kräva avhjälpande om det inte medför olägenheter eller kostnader för företaget som är oskäligt stora i förhållande till felets betydelse för konsumenten. En förutsättning för avhjälpande är att företaget genast efter att kunden reklamerat underrättar kunden om att företaget vill utföra åtgärden.

Konsumenten kan avvisa erbjudande om avhjälpande om konsumenten har särskilda skäl. Det kan t.ex. handla om att avhjälpande skulle medföra betydande besvär för konsumenten. Enbart att konsumenten tycker att det är besvärligt att ha hantverkare i bostaden är inte skäl nog för att konsumenten ska få avböja erbjudandet. 

Ett avhjälpande ska utföras inom skälig tid efter det att konsumenten har gett företaget tillfälle till det. Som huvudregel ska avhjälpande ske utan kostnad för konsumenten.

Avhjälps inte felet kan konsumenten ha rätt att göra avdrag på priset. Om syftet med tjänsten i huvudsak är förfelat och näringsidkaren insett eller bort inse detta, får konsumenten i stället häva avtalet.

Ovanstående är ett enkelt svar på frågan. Det kan finnas undantag m.m. som inte tagits upp och rättsläget, trots att vår intention är att informationen ska vara uppdaterad och korrekt, kan ha förändrats.  

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans kan vi förändra

Gå med idag!

Här listar vi 49 anledningar till varför du ska gå med i Företagarna.

Nätverk

Som medlem i Företagarna har du tillgång till Sveriges största nätverk för företagare.