headphones newspaper video-player

Vad är upphandlingsdokument?

Upphandlingsdokument (tidigare kallat förfrågningsunderlag) är de dokument där den upphandlande myndigheten beskriver vad som ska upphandlas, vilka krav som ställs på varan/tjänsten/byggentreprenaden, hur utvärdering av anbud kommer att ske samt hur avtalet med den vinnande leverantören kommer att se ut.

Upphandlingsdokument ska vara tydligt utformade och den upphandlande myndigheten får som regel varken lägga till eller dra ifrån krav som man ursprungligen ställt upp i det upphandlingsdokument som gått ut till potentiella anbudsgivare.

Upphandlingsdokument ska utformas i enlighet med de grundläggande principer som gäller för offentlig upphandling: likabehandlingsprincipen (alla leverantörer ska behandlas lika), icke-diskrimineringsprincipen (leverantör får inte diskrimineras p.g.a. nationalitet), principen om öppenhet (öppenhet med information om upphandlingen och hur den kommer att genomföras) samt proportionalitetsprincipen (den upphandlande myndigheten får inte ställa irrelevanta eller orimliga krav på leverantörerna).

Utöver detta finns en princip om ömsesidigt erkännande, som innebär att intyg och certifikat som utfärdats i ett EU-land också ska godkännas i övriga EU-medlemsstater. Läs mer om EU-principer för offentlig upphandling.

I upphandlingsdokumentet ställs oftast både s.k. ”skall-krav” och ”bör-krav”. Skall-kraven är krav som ovillkorligen måste uppfyllas för att en leverantör ska kunna komma i fråga för att få det aktuella uppdraget. Bör-kraven tillför ett mervärde till leverantörens anbud, de behöver alltså inte definitivt vara uppfyllda.

Om du har frågor eller funderingar rörande något krav i upphandlingsdokumentet, så tveka inte att kontakta den upphandlande myndigheten.

Ovanstående är ett enkelt svar på frågan. Det kan finnas undantag m.m. som inte tagits upp och rättsläget, trots att vår intention är att informationen ska vara uppdaterad och korrekt, kan ha förändrats.  

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap
VÄLJ MEDLEMSKAP, ANGE POSTNUMMER OCH ANTAL ANSTÄLLDA OCH SE ÅRSKOSTNAD