headphones newspaper video-player

Hur påverkas mitt företag av de nya EU-reglerna om geoblockering?

Vad ska jag som företagare tänka på med anledning av de nya reglerna om geoblockering och diskriminering p.g.a. nationalitet, bosättningsort eller etableringsort?

EU har beslutat om regler mot omotiverad geoblockering och andra former av diskriminering p.g.a. kunders nationalitet, bosättningsort eller etableringsort. Reglerna kommer att börja tillämpas från den 3 december 2018. De har tillkommit för att öka handeln över gränserna.

Reglerna kommer att gälla för de som har webbutik men också andra som säljer varor och tjänster på distans. Både direkt och indirekt diskriminering förbjuds. Det innebär att även omotiverad särbehandling av kunder p.g.a. IP-adress, adress för leverans eller val av språk kan omfattas av reglerna. Kund kan vara både konsument och företag som för slutanvändning köper en vara eller tjänst. 

Diskriminering p.g.a. kunders nationalitet, bosättningsort eller etableringsort

Kortfattat och förenklat innebär reglerna att: 

Näringsidkare ska:

  1. Se till att webbsida eller app inte blockerar eller begränsar åtkomst till sajten av skäl som rör kundens nationalitet, bosättningsort eller etableringsort.

  2. Fråga kunden innan omdirigering till annan version av webbsidan eller appen och se till att kunderna lätt kan använda den version de först besökte.

  3. Tillämpa samma villkor även för kunder av annan nationalitet, vistelseort eller etableringsort.

  4. Acceptera kortbetalning m.m. elektroniskt på samma villkor förutsatt att det är tillräckligt stark autentisering (säkerhet) och rätt valuta.

  5. Se över avtal om ensamåterförsäljning m.m. eftersom vissa villkor kan bli ogiltiga.

Det kan dock vara tillåtet att webbsidan eller appen blockerar, begränsar åtkomst eller omdirigerar om det är nödvändigt för att följa lagkrav. I de fallen ska näringsidkaren förklara för kunderna varför det är nödvändigt. 

Åtkomst till upphovsrättskyddade verk eller annat skyddat innehåll får också vägras utan att det bryter mot förbudet mot diskriminering. Detta gör att det går att ha geoblockering t.ex. för filmer, tv-serier m.m.

Det är tillåtet med olika allmänna villkor, även olika priser, om det görs på en icke-diskriminerande grund. Reglerna hindrar inte heller att näringsidkare kan vägra att leverera varor och tjänster till vissa kunder eller områden p.g.a. av nationella lagregler eller EU-regler. 

Näringsidkare bör vara tydliga inom vilket område som leveranser kommer att ske. Det finns ingen skyldighet att leverera inom hela EU/EES, så leveranser kan begränsas t.ex. inom viss ort eller land. Det är också viktigt att tänka igenom var leverans sker eftersom det kan påverka tillämplig lag, vilket kan få konsekvenser för krav på märkning, konsumentskyddslagstiftning m.m. Om du vill vara säker på att svensk rätt ska gälla bör du därför bara leverera inom Sverige. 

Näringsidkaren får vänta med leverans tills det finns bekräftelse på att betalningstransaktionen. Om det inte är förbjudet enligt andra regler går det att ta ut en avgift för betalningstransaktionen motsvarande de direkta kostnaderna för betalningstransaktionen.

Passiv försäljning och de nya EU-reglerna

Det förekommer att tillverkare m.fl. ger vissa återförsäljare ensamrätt inom t.ex. ett land, detta är bara tillåtet i vissa fall konkurrensrättsligt. Villkor i avtal där näringsidkare vid s.k. passiv försäljning ska agera på ett sätt som strider mot förbuden mot diskriminering blir automatiskt ogiltiga. Detta innebär att den som säljer till kunder som aktivt söker upp dem inte kan vägra att sälja med hänvisning till det ogiltiga avtalsvillkoret. Om avtalen ingicks före den 2 mars 2018 och följer konkurrensreglerna är de dock giltiga till den 23 mars 2020.

Detta gör att de som har e-handel via webbsidor och appar, annan distanshandel och deras leverantörer kan behöva se över sina villkor och hantering av kunder. Detta gäller som sagt både för dem som säljer till konsumenter och de som säljer till andra som är slutanvändare av tjänster eller produkten.

Ditt företag kan som kund från den 3 december 2018 kräva att inte bli diskriminerad p.g.a. etableringsort när det gäller varor och tjänster ditt företag är slutanvändare av. Men det går inte att använda reglerna för att t.ex. tvinga till sig att bli återförsäljare. 

Ovanstående är ett enkelt svar på frågan. Det kan finnas undantag m.m. som inte tagits upp och rättsläget, trots att vår intention är att informationen ska vara uppdaterad och korrekt, kan ha förändrats.  

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans kan vi förändra

Gå med idag!

Här listar vi 49 anledningar till varför du ska gå med i Företagarna.

Nätverk

Som medlem i Företagarna har du tillgång till Sveriges största nätverk för företagare.