För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på Cookieinställningar i sidfoten.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Senaste nytt i hela landet - Företagarna Nyheter

Vad innebär den nya UTP-lagen?

Fråga: Vad innebär den nya UTP-lagen om otillbörliga handelsmetoder för mitt företag och behöver jag anpassa min verksamhet efter den?

Svar från juristen: Lag (2021:579) om förbud mot otillbörliga handelsmetoder vid köp av jordbruks- och livsmedelsprodukter, också kallad UTP-lagen, började gälla den 1 november 2021. Den har sitt ursprung i EU:s UTP-direktiv, Unfair Trading Practices, som har tillkommit i syfte att förhindra otillbörliga handelsmetoder i förhållanden mellan leverantör och köpare av jordbruks- och livsmedelsprodukter. Det är enbart köparens användning av otillbörliga handelsmetoder som omfattas av lagen och dess förbud. Det betyder att en leverantörs handelsmetoder inte omfattas av lagens bestämmelser. 

Lagen uppställer dels en svart lista över förbjudna handelsmetoder, dels en grå lista över handelsmetoder som är förbjudna om de inte på ett klart och tydligt sätt har avtalats om i förväg. 

Förbud mot otillbörliga handelsmetoder (den svarta listan)

En köpare av jordbruks- och livsmedelsprodukter får inte tillämpa följande metoder:

 1. att betala senare än 30 dagar,
 2. att avbeställa en order med kortare varsel än 30 dagar,
 3. att ensidigt genomdriva en ändring av villkoren i ett avtal i fråga om intervall, metod, plats, tid eller volym för en leverans, kvalitetskrav, betalning eller pris,
 4. att ensidigt genomdriva en ändring av villkoren i ett avtal i fråga om de tjänster som anges i punkt 3–6 i den grå listan,
 5. att kräva betalning av leverantören för sådant som inte är kopplat till leverantörens försäljning,
 6. att begära att leverantören ska betala kostnaderna för försämring som sker eller förlust som uppkommer i köparens lokaler eller efter att den köprättsliga risken har övergått till köparen, eller när en sådan försämring eller förslut inte beror på leverantörens försumlighet eller fel,
 7. att inte tillmötesgå leverantörens begäran att få en skriftlig bekräftelse av villkoren i ett avtal,
 8. att vidta eller hota med att vidta kommersiella repressalier mot en leverantör som utöver sina avtalsenliga eller juridiska rättigheter, och
 9. att kräva ersättning av leverantören för kostnaden för att hantera klagomål från kunder i samband med försäljning av leverantörens jordbruks- och livsmedelsprodukter när det inte har förekommit försumlighet eller fel från leverantörens sida. 

Förbud mot otillbörliga handelsmetoder (den grå listan)

Följande metoder som tillämpas av en köpare av jordbruks- och livsmedelsprodukter är förbjudna, om köparen och leverantören inte på ett klart och tydligt sätt har avtalat om dem i förväg:

 1. att returnera osålda jordbruks- och livsmedelsprodukter till leverantören utan att betala för dem,
 2. att returnera osålda jordbruks- och livsmedelsprodukter till leverantören utan att betala för bortskaffandet av dem,
 3. att kräva betalning som ett villkor för att leverantörens jordbruks- och livsmedelsprodukter ska lagras, skyltas med eller listas, eller för att tillhandahålla sådana produkter på marknaden,
 4. att kräva att leverantören ska betala för köparens marknadsföring av jordbruks- och livsmedelsprodukter, 
 5. att kräva att leverantören ska betala personalkostnader för att inreda lokaler som används vid försäljning av leverantörens jordbruks- och livsmedelsprodukter.
 6. att kräva att leverantören ska bära hela eller en del av kostnaden för rabatter på jordbruks- och livsmedelsprodukter som köparen säljer som en del av en marknadsföringskampanj om:
 • köparen och leverantören inte på ett klart och tydligt sätt har avtalet om den i förväg, och
 • köparen inte innan kampanjen inleds anger under vilken tidsperiod som åtgärderna ska genomföras och den förväntade mängd produkter som kommer beställas.

Vilka köpare måste följa UTP-lagen?

Köpare vars årsomsättning överstiger två miljoner euro (motsvarande cirka 20 miljoner SEK) måste följa lagen. En köpare är exempelvis en detaljhandlare, grossist, hotell och restaurang eller myndighet, men inte konsumenter. Leverantörer som agerar som köpare omfattas också av lagens bestämmelser till exempel en livsmedelsindustri.  

Vad är jordbruks- och livsmedelsprodukter?

Med jordbruks- och livsmedelsprodukter menas bland annat kött, fisk, mejeriprodukter, spannmål samt frukt och grönsaker. Även produkter som djurfoder och snittblommor hör till jordbruks- och livsmedelsprodukter. 

Vad är viktigt att tänka på?

Som köpare är det viktigt att se över och eventuellt ändra villkoren i de befintliga avtalen som du har med leverantörer så att de inte strider mot lagens bestämmelser om otillbörliga handelsmetoder. Det går inte heller att göra några överenskommelser om en förbjuden handelsmetod i den svarta listan. Den är förbjuden även om leverantören skulle gå med på det.

Vid tillämpning av en handelsmetod som är förbjuden enligt den svarta och grå listan riskerar köparen att betala en sanktionsavgift som beslutas av tillsynsmyndigheten Konkurrensverket. Köparen kan också föreläggas att upphöra med en sådan handelsmetod. Leverantören kan också kräva skadestånd på avtalsrättslig grund om köparen bryter mot avtalet. 

 

Observera att: Ovanstående är ett enkelt svar på frågan. Det kan finnas undantag m.m. som inte tagits upp och rättsläget, trots att vår intention är att informationen ska vara uppdaterad och korrekt, kan ha förändrats.

Alla frågor och svar om Övrigt:

Alla frågekategorier:

Visste du att...

Företagarnas juridiska rådgivning ger dig som företagare goda råd för bättre affärer.

En vacker dag inser du att någon har försökt lura dig, eller att du borde läst igenom det där avtalet lite noggrannare. Då är det guld värt att kunna ringa till Företagarnas juridiska rådgivning. Vi får omkring 120 samtal per dag och guidar dig som medlem till rätt väg ur problemet! Du som medlem i Företagarna kan ringa hur ofta du vill på 0771-45 45 45

Läs mer om medlemskapet
Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Medlemsförmåner

Vi erbjuder över 30 medlemsförmåner med rabatter på IKEA, SJ, Volvo, BMW, Fortum, Swedol med mera.

Politik och påverkan

Vi driver företagarpolitiska frågor genom att presentera analyser, fakta och egna undersökningar.