headphones newspaper video-player
Corona - råd och stöd för företagare

Vad är skillnaden mellan garanti och felansvar?

Mitt företag sålde en surfplatta för mer än ett år sedan till en konsument. Nu har surfplattan börjat stänga av sig själv i tid och otid och konsumenten har kontaktat mig om det. I mina allmänna villkor lämnar jag ett års garanti. Innebär garantin att konsumenten reklamerat för sent?

Det är frivilligt för en näringsidkare att lämna en garanti på en produkt. Garantin innebär att näringsidkaren garanterar och tar ansvar för att varan upprätthåller en viss kvalitet och funktionalitet under den perioden som garantin gäller. En garanti kan gälla en vara i dess helhet eller en viss egenskap hos produkten. En garanti gäller inte alltid utan det kan finnas undantag så som när en konsument handlat oaktsamt genom att till exempel tappa varan, inte följt angivna instruktioner eller på annat sätt vanvårdat varan. Bevisbördan för att garantin inte är giltig ligger på näringsidkaren.  

Garanti utesluter inte rätt att reklamera fel

Oavsett om näringsidkaren lämnat en frivillig garanti har en konsument alltid rätt att reklamera en vara i upp till tre år från köpet enligt konsumentköplagens regler. Det är fullt möjligt att ha både en garanti och en rätt att reklamera fel på varan enligt konsumentköplagen samtidigt, det ena utesluter inte det andra. Konsumentköplagen är tvingande lagstiftning och kan inte avtalas bort. 

Då det gått mer än ett år sedan ditt företag sålde varan är ditt företag inte skyldigt att till exempel avhjälpa felet enligt garantin. Men konsumenten kan fortfarande reklamera varan i enlighet med konsumentköplagens regler om felansvar för ursprungliga fel. Konsumenten måste reklamera en vara inom en skälig tid från att felet upptäcktes. Om en reklamation sker inom två månader ses det alltid som att det skett inom en skälig tid.

Skyldigheter för näringsidkaren

Om konsumenten reklamerat en vara inom skälig tid från att konsumenten upptäckte felet och det är fråga om ett fel som fanns vid leveransen men visat sig först senare finns följande skyldigheter för näringsidkaren som sålt den felaktiga varan 

  • Avhjälpande. Det vill säga att näringsidkaren åtgärdar felet i produkten. 
  • Omleverans. Det vill säga att konsumentenfår en helt ny vara. 
  • Prisavdrag på kostnaden för varan eller ersättning för att få felet rättat hos en tredje part. 
  • Hävning om felet är av väsentlig betydelse. En hävning innebär att köpet går åter och att konsumentenlämnar tillbaka varan och får tillbaka pengarna. 
  • Skadestånd för de kostnader som konsumentenorsakats med anledning av att produkten varit felaktig. 

Slutsatsen blir att konsumenten även om garantin inte är giltig kan reklamera varan så länge som konsumenten reklamerar inom skälig tid från att konsumenten upptäckte felet och det är inom tre år från köpet.  

Ovanstående är ett enkelt svar på frågan. Det kan finnas undantag m.m. som inte tagits upp och rättsläget, trots att vår intention är att informationen ska vara uppdaterad och korrekt, kan ha förändrats.  

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap