headphones newspaper video-player
Corona - råd och stöd till företag

Vad är ett ramavtal?

Ett ramavtal är ett avtal som fastställer villkoren för kontrakt som senare, under en viss angiven tidsperiod, kommer att tilldelas för en viss typ av vara eller tjänst.

Om den upphandlande myndigheten har tecknat ett ramavtal avseende en viss vara eller tjänst så behöver myndigheten inte gå ut i en ny upphandling varje gång den har behov av varan eller tjänsten, utan kan i stället handla (”avropa”) från ramavtalet.

Ramavtal upphandlas på samma sätt som andra avtal. Ett ramavtal får löpa max fyra år (inklusive options- och förlängningsklausuler) om det inte finns särskilda skäl.

När det blir aktuellt att avropa från ett ramavtal med flera leverantörer kan det ske på olika sätt.

  • Om alla villkor är fastställda i ramavtalet

    Avrop ske genom tillämpning av villkoren i ramavtalet. Det ska vara objektiva villkor som avgör vem av leverantörerna som ska tilldelas kontraktet. Dessa villkor ska anges i något av upphandlingsdokumenten för ramavtalet
    Rangordning är en form av sådana objektiva fördelningsnycklar. Om företagen rangordnas ska de tillfrågas i rangordningsföljd när avrop sker.
  • Om alla villkor inte är fastställda i ramavtalet

    En s.k. förnyad konkurrensutsättning ska ske. Det kan beskrivas som en mini-upphandling med de leverantörer som står på ramavtalet och kan genomföra kontraktet.

Vilket avropssätt som kommer att tillämpas ska framgå av upphandlingsdokumentet som ligger till grund för upphandlingen av ramavtalet.

Mer information om ramavtal kan finnas på Upphandlingsmyndighetens webbplats

Vilket avropssätt som kommer att tillämpas ska framgå av förfrågningsunderlaget som ligger till grund för upphandlingen av ramavtalet. Den upphandlande myndigheten måste använda sig av det avropssätt som har angivits.

Ovanstående är ett enkelt svar på frågan. Det kan finnas undantag m.m. som inte tagits upp och rättsläget, trots att vår intention är att informationen ska vara uppdaterad och korrekt, kan ha förändrats.  

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap