headphones newspaper video-player

Kan jag undkomma ansvar trots att en force majeure-klausul saknas i avtalet?

Fråga: Jag kan komma att behöva bryta ett avtal men saknar en force majeure-klausul. Kommer jag att bli skadeståndsskyldig?

Svar: Huvudregeln inom avtalsrätten är att avtal ska hållas. När ett villkor om force majeure finns i avtalet kan särskilda oförutsebara och extraordinära händelser föranleda att part helt eller delvis inte behöver prestera i enlighet med avtalet utan att riskera krav på skadestånd eller att motparten häver avtalet. Coronapandemin kan eventuellt anses utgöra en sådan händelse, om klausulen tillåter denna tolkning och ett tillräckligt starkt orsakssamband föreligger mellan coronapandemin och de hinder som uppkommit.

När en force majeure-klausul saknas i avtalet är det oklart om part som inte presterar enligt avtalet kan göra det utan att bli skyldig att betala skadestånd m.m.. Trots att det inte finns några lagar inom köp- och avtalsrätten som direkt reglerar force majeure, har det inom den juridiska doktrinen diskuterats om force majeure utgör en allmän avtalsrättslig princip. Dessa diskussioner tar sin utgångspunkt i frågan om det köprättsliga kontrollansvaret i 27 § och 40 § köplagen generellt kan tillämpas analogt på avtal.

Det köprättsliga kontrollansvaret innebär att säljaren inte blir skadeståndsskyldig för försening eller fel i en vara, om det beror på ett hinder utanför säljarens kontroll som denne inte skäligen kunde förväntas ha räknat med vid köpet och vars följder denne inte skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit.

Eftersom det inte råder enighet kring frågan om force majeure utgör en allmän avtalsrättslig princip eller inte bör du inte räkna med att du kan undkomma ansvar om du tvingas bryta mot avtalet i fall då en force majeure-klausul saknas. Det är bättre att istället försöka nå en konstruktiv överenskommelse och på så sätt undvika en eventuell rättslig process som kan bli kostsam.

Det kan tilläggas att avtalsvillkor ibland kan jämkas med stöd av 36 § avtalslagen om villkoret blivit oskäligt på grund av händelser som inträffat efter att avtalet ingicks. Denna lagregel tolkas dock restriktivt och tillämpas därför sällan i domstol.

Ovanstående är ett enkelt svar på frågan. Det kan finnas undantag m.m. som inte tagits upp och rättsläget, trots att vår intention är att informationen ska vara uppdaterad och korrekt, kan ha förändrats.  

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Gå med idag!

Här listar vi 49 anledningar till varför du ska gå med i Företagarna.

Nätverk

Som medlem i Företagarna har du tillgång till Sveriges största nätverk för företagare.