För att funktionen du försöker använda ska fungera korrekt behöver du uppdatera ditt samtycke. Du kan alltid ändra dig genom att klicka på Cookieinställningar i sidfoten.

podcast news play företagaren I media förmån faq
Senaste nytt i hela landet - Företagarna Nyheter

Vad är korttidspermittering?

Fråga: Jag driver ett företag som har ekonomiska svårigheter. Jag behöver tillfälligt minska arbetstiden och lönen för mina anställda. Kan jag ansöka om korttidsstöd och få ekonomiskt stöd för mina lönekostnader?

Svar från juristen: Ja, om ditt företag har fått tillfälliga och allvarliga ekonomiska svårigheter och det finns behov av att minska arbetstiden och lönen för dina anställda, kan du hos Skatteverket ansöka om stöd vid korttidsarbete. Korttidsarbete innebär att de anställda går ner i arbetstid och lön under en period. Kom ihåg att innan du avtalar med de anställda kan du vara skyldig att informera och förhandla med facket om detta.

Vad är korttidspermittering (korttidsarbete)?

Korttidspermittering, eller korttidsarbete som det heter, innebär att den anställde permitteras (blir arbetsbefriad med lön) 20, 40, 60 eller 80 procent av sin ordinarie arbetstid. 

Den anställde får lite mindre i lön för den tid som hen inte arbetar. Arbetsgivaren betalar lite mindre i lön för den tiden den anställde inte arbetar. Staten betalar stöd för en stor del av lönen för den tid som den anställde inte arbetar.

Anställda kan i huvudsak göra vad de vill under den tid de är arbetsbefriade men måste infinna sig på arbetsplatsen om arbetsgivaren beordrar det.

Vilka omfattas av korttidsarbete?

Stödet om korttidsarbete gäller för juridiska personer eller fysiska personer som bedriver näringsverksamhet. Det kan exempelvis vara aktiebolag, handelsbolag, föreningar och stiftelser.

Även anställda ägare och anställda som tillhör dennes familj kan omfattas. Om du har enskild firma, läs: Korttidspermittering för företagare med enskild firma

En grundläggande förutsättning för att ha rätt till stöd vid korttidsarbete är att ditt företag är registrerat som arbetsgivare hos Skatteverket. Du ska även ha ingått avtal om korttidsarbete med dina anställda innan perioden med korttidsarbete inleds. 

För att vara berättigad till stöd vid korttidsarbete måste du kunna visa att ditt företag har tillfälliga och allvarliga ekonomiska svårigheter. Svårigheterna måste ha orsakats av omständigheter som varken hade kunnat förutses eller undvikas som till exempel en lågkonjuktur. För att få stödet krävs även att du har vidtagit konkreta åtgärder för att minska kostnaden för arbetskraft. Stödet kan endast beviljas om det kan antas att företaget kommer att bli konkurrenskraftigt på lång sikt. Det är därför viktigt att i ansökan förmedla att ditt företag, trots de tillfälliga ekonomiska svårigheterna, har en genomtänkt och hållbar plan för konkurrenskraft för framtiden. 

Vem betalar vid permittering?

Om stödet beviljas delas kostnaderna mellan ditt företag, den anställde och staten. Staten bidrar med en tredjedel av kostnaden, oavsett hur stor arbetstidsminskningen är. 

Vid en arbetstidsminskning på till exempel 20 procent får arbetstagaren en löneminskning på 12 procent, där arbetsgivaren står för 1 procent och staten 7 procent. Vid en minskning på 40 procent får arbetstagaren en löneminskning på 16 procent, där arbetsgivaren står för 11 procent och staten 13 procent. En minskning på 60 procent innebär en lönesänkning på 20 procent för arbetstagaren, där arbetsgivaren och staten var för sig står för 20 procent. 

Kan man bli nekad korttidsarbetsstöd?

Ett företag som vid tidpunkten för ansökan är skyldigt att upprätta en kontrollbalansräkning, befinner sig i en företagsrekonstruktion eller på obestånd kommer inte att beviljas korttidsarbetsstöd. Arbetsgivare får inte heller stöd för familjemedlemmar och uppsagda. 

Kom ihåg, det är du som arbetsgivare som ansvarar för att visa att samtliga villkor är uppfyllda. En utförlig och välformulerad ansökan ökar möjligheterna att få stödet beviljat.  

Om du har kollektivavtal

Om du som arbetsgivare har kollektivavtal och vill kunna använda korttidspermittering ska du ha informerat och förhandlat det med kollektivavtalsbärande fack.

Tillämpar ni kollektivavtal måste ni även förhandla med facket om att ändra stödnivå till 80 procent innan ni kan tillämpa det förstärkta korttidsarbete som gäller maj, juni och juli.

Om du inte har kollektivavtal 

Arbetsgivare som inte har kollektivavtal ska i stället skriva överenskommelse om korttidspermittering med minst 70 procent av de anställda. 

För att kunna använda det förstärkta stödet på 80-procentninvå som gäller maj, juni och juli måste ni justera överenskommelserna med era anställda genom att göra ett tilläggsavtal eller en ny överenskommelse om detta med minst 70 procent av de anställa som ska nyttja korttidsarbete på 80-procentnivån. Avtalen med de anställda kommer ni behöva visa upp för tillväxtverket när avstämningen görs.

Med andra ord om du har en anställd ska den gå med på det, om du har fyra ska minst tre gå med på det och om du har 10 anställda ska 7 anställda gå med på korttidspermitteringen. Det är bara de anställda som skulle kunna omfattas av stödet som ska tas med i beräkningen. 

Du bör efter att du ingått överenskommelsen informera de fack som berörda anställda är medlemmar i. 

Experten om korttidsarbete - utan kollektivavtal

Minska kostnaderna på egen hand först

Arbetsgivaren ska också ha använt sig av andra tillgängliga åtgärder för att minska arbetskraftskostnaderna. Det innebär att arbetsgivaren ska ha sagt upp alla konsulter, inhyrd personal och tillfälligt anställda som inte är verksamhetskritiska.

Vilka som är verksamhetskritiska måste bedömas i varje enskilt fall. Arbetsgivaren ska tydligt kunna motivera varför ett en åtgärd inte kan vidtas t.ex. att om tillfälligt anställd uthyrd personal sägs upp kan inte företaget ersätta dem med tillsvidareanställd personal utan mister inkomster vilket förvärrar krisen ytterligare.

Om förläggningen av arbetstiden

När du ska förlägga den ordinarie arbetstiden vid korttidsstöd är det några saker du bör ha i åtanke. Tillväxtverket kommer bara att kontrollera att arbetstiden är förlagd med det procentantal som du angivit i din ansökan och under den tid du har sökt stöd, men du som arbetsgivare måste förhålla dig till arbetstidslagens regler om hur du får fördela arbetstid, dygnsvila och veckovila.

Om du tillämpar kollektivavtal ska du förlägga arbetstiden enligt detta. Enligt arbetstidslagen får du variera den arbetade tiden under en löpande fyra (4) veckorsperiod. Exempelvis kan arbetstagaren arbeta mer under två veckor för att arbeta mindre de efterföljande andra två så länge den total arbetsinsatsen stämmer med den arbetstidsförkortning ni sökt stöd för.

Återbetalning

I lagen om stöd till korttidsarbete finns också begränsningar och regler om återbetalningsskyldighet om stödet betalats felaktigt. Dessa kommer att gälla även för korttidspermittering som är en tillfällig utökning av korttidsarbetesreglerna. 

Om du lämnar medvetet felaktiga uppgifter eller falska uppgifter i din ansökan kan Tillväxtverket kräva hela stödet åter och polisanmäla företaget för bidragsbedrägeri.

Här ansöker du om stöd till korttidsarbete

Ansökan skall göras på Tillväxtverkets webbplats. 

Länk till ansökan om korttidsarbete

På Tillväxtverkets webb finns också ett test och instruktioner om hur man gör samt ett beräkningsverktyg som visar hur mycket pengar ni kan få som stöd. 

Läs informationen på Tillväxtverkets webbplats och alla de frågorna som de ska ha svar på. De har lagt upp en kort informationsfilm om avstämning.

Fler vanliga frågor och svar

Vi försöker löpande svara på vanliga frågor i ämnet. Du hittar de vanligaste i vår FAQ om ledigheter: Semester & ledighet

Många är också besvarade här: Frågor och svar om korttidspermittering

Företagarna uppdaterar informationen om vad som gäller för korttidspermittering löpande. Du hittar information med anledning av coronakrisen på Corona - råd och stöd till företag

Observera att: Ovanstående är ett enkelt svar på frågan. Det kan finnas undantag m.m. som inte tagits upp och rättsläget, trots att vår intention är att informationen ska vara uppdaterad och korrekt, kan ha förändrats.

Alla frågor och svar om Semester & Ledighet:

Alla frågekategorier:

Visste du att...

Företagarnas juridiska rådgivning ger dig som företagare goda råd för bättre affärer.

En vacker dag inser du att någon har försökt lura dig, eller att du borde läst igenom det där avtalet lite noggrannare. Då är det guld värt att kunna ringa till Företagarnas juridiska rådgivning. Vi får omkring 120 samtal per dag och guidar dig som medlem till rätt väg ur problemet! Du som medlem i Företagarna kan ringa hur ofta du vill på 0771-45 45 45

Läs mer om medlemskapet
Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Medlemsförmåner

Vi erbjuder över 30 medlemsförmåner med rabatter på IKEA, SJ, Volvo, BMW, Fortum, Swedol med mera.

Politik och påverkan

Vi driver företagarpolitiska frågor genom att presentera analyser, fakta och egna undersökningar.