podcast news play företagaren I media förmån faq
Mer nyheter om och för företagare - klicka här!

Vad är korttidspermittering?

Vad ska jag göra som arbetsgivare för att kunna få stöd till korttidspermittering/korttidsarbete? Hur ansöker arbetsgivare om stödet?

Vad är korttidspermittering (korttidsarbete)?

Korttidspermittering, eller korttidsarbete som det heter, innebär att den anställde permitteras (blir arbetsbefriad med lön) 20, 40, 60 eller 80 procent av sin ordinarie arbetstid. 

Den anställde får lite mindre i lön för den tid som hen inte arbetar. Arbetsgivaren betalar lite mindre i lön för den tiden den anställde inte arbetar. Staten betalar stöd för en stor del av lönen för den tid som den anställde inte arbetar.

Anställda kan i huvudsak göra vad de vill under den tid de är arbetsbefriade men måste infinna sig på arbetsplatsen om arbetsgivaren beordrar det.

Perioder och omfattning

Nuvarande utökade regler om korttidsarbete utökar den ursprungliga lagen och gäller i första hand med anledning av corona – covid 19. Korttidspermittering kan i dag beviljas som längst i nio månader i följd (men förslag om förlängning finns, se längre ner). 

  • Det uppväxlade stödet på 80 procent ges maximalt tre månader, maj, juni och juli 2020. (Förslag finns, se längre ner, att en nivå på 80 procent införs även 1 januari–31 mars 2021.)
  • Stödet på 20, 40 och 60 procent ges maximalt i 6 månader plus 3 månader men ansökan görs för högst 4 månader åt gången.  
  • Reglerna började gälla 7 april 2020 och stödet betalas retroaktivt från 16 mars. Stödet gäller även för uppsägningstid under perioden den 16 mars till 31 december 2020. 

Förlängning av korttidspermitteringen 2021

Regeringen har meddelat att man kommer föreslå att tidsgränsen för korttidsstöd på maximalt nio månader tillfälligt tas bort under perioden fram till den 30 juni 2021. 

Det betyder att korttidspermitteringar som har beviljats under 2020 kommer kunna förlängas med upp till ytterligare sju månader, eller som längst till 30 juni 2021.

Stödet föreslås under denna period fortsatt att vara förstärkt genom att staten tar en större andel av kostnaderna och att en ny nivå för arbetstidsminskning på 80 procent införs under perioden 1 januari–31 mars 2021, uppger regeringen.

Brist på förutsägbarhet i korttidsstödet (januari 2021)

Allt du behöver veta om förlängd korttidspermittering (november 2020)

Experten förklarar korttidsarbete - korttidspermittering (mars 2020)

Hur stor del av lönen är stödet på?

Stödet kommer att vara på tre fjärdedelar av lönekostnaden för den tid som den anställde inte arbetar och arbetsgivaren och den anställde delar på resten.

Korttidsstödet omfattar lön upp till 44 000 kronor. Arbetsgivaren (om de har anställda som tjänar över 44 000 kronor) kan avtala med den anställde om vad som ska hända med lönedelar över 44 000 kronor.

Räkna ut hur kostnaderna minskar

Med Företagarnas räkneverktyg för korttidsarbete/korttidspermittering kan du få en uppfattning om hur kostnaderna skulle minska per anställd för ditt företag. 

Hur beräknas stödet?

Den fasta kontanta lön som arbetsgivaren betalar arbetstagaren varje månad samt de rörliga tillägg som utgår regelbundet är det som tillsammans utgör den lön som korttidsstödet beräknas på. Det innebär att exempelvis ob-ersättning, provision, andra skifttillägg ska ingå. Provision ska ingå om den utgår regelmässigt varje månad.

En jämförelse kommer att göras med månaden tre månader före att Tillväxtverket beslutade om stödet. Det innebär att jämförelsemånaden är januari för arbetsgivare som får sina beslut i april. Stöd kommer därför inte att kunna betalas för nyanställd personal.

Vilka omfattas?

Stödet om korttidsarbete gäller för juridiska personer eller fysiska personer som bedriver näringsverksamhet. Det kan exempelvis vara aktiebolag, handelsbolag, föreningar och stiftelser.

Även anställda ägare och anställda som tillhör dennes familj kan omfattas. Om du har enskild firma, läs: Korttidspermittering för företagare med enskild firma

Nyanställda, som varit anställda mindre än 3 månader före ansökan om kortidsarbete godkändes av Tillväxtverket, omfattas inte.

Krav för att få lämna ansökan om stöd för korttidsarbete

  1. Företagets ekonomiska svårigheter måste bero på coronaviruset. Svårigheterna ska vara beroende av något som står utanför företagets kontroll.
  2. Alla företagsformer, även ideella organisationer, enskilda firmor, aktiebolag med flera kan ansöka om korttidsstöd för sina anställda.
  3. Stödet utgår enbart till arbetsgivare som har sitt bolag registrerat i Sverige.
  4. Finns kollektivavtal eller hängavtal ska arbetsgivaren komma överens med facket lokalt om hur och vilka som ska omfattas av korttidsstödet i ett lokalt kollektivavtal.
  5. Finns inte kollektivavtal eller hängavtal ska avtal tecknas med minst 70 procent av de anställda som är i tjänst. Alla ska gå ner lika mycket i arbetstid. Dessa avtal ska INTE skickas in till Tillväxtverket.
  6. Företaget/arbetsgivaren får inte vara på obestånd den 7/4 eller senare datum. 

Vilka anställningsformer omfattas?

Alla anställningsformer omfattas men det måste finnas en tjänstgöringsgrad angiven i anställningsavtalet att utgå ifrån.

Vad ställs det för krav på sökande företag, hur förhandlar jag med facket och säger upp prov- och visstidsanställningar?

Om du har kollektivavtal

Om du som arbetsgivare har kollektivavtal och vill kunna använda korttidspermittering ska du ha informerat och förhandlat det med kollektivavtalsbärande fack.

Tillämpar ni kollektivavtal måste ni även förhandla med facket om att ändra stödnivå till 80 procent innan ni kan tillämpa det förstärkta korttidsarbete som gäller maj, juni och juli.

Om du inte har kollektivavtal 

Arbetsgivare som inte har kollektivavtal ska i stället skriva överenskommelse om korttidspermittering med minst 70 procent av de anställda. 

För att kunna använda det förstärkta stödet på 80-procentninvå som gäller maj, juni och juli måste ni justera överenskommelserna med era anställda genom att göra ett tilläggsavtal eller en ny överenskommelse om detta med minst 70 procent av de anställa som ska nyttja korttidsarbete på 80-procentnivån. Avtalen med de anställda kommer ni behöva visa upp för tillväxtverket när avstämningen görs.

Med andra ord om du har en anställd ska den gå med på det, om du har fyra ska minst tre gå med på det och om du har 10 anställda ska 7 anställda gå med på korttidspermitteringen. Det är bara de anställda som skulle kunna omfattas av stödet som ska tas med i beräkningen. 

Du bör efter att du ingått överenskommelsen informera de fack som berörda anställda är medlemmar i. 

Experten om korttidsarbete - utan kollektivavtal

Minska kostnaderna på egen hand först

Arbetsgivaren ska också ha använt sig av andra tillgängliga åtgärder för att minska arbetskraftskostnaderna. Det innebär att arbetsgivaren ska ha sagt upp alla konsulter, inhyrd personal och tillfälligt anställda som inte är verksamhetskritiska.

Vilka som är verksamhetskritiska måste bedömas i varje enskilt fall. Arbetsgivaren ska tydligt kunna motivera varför ett en åtgärd inte kan vidtas t.ex. att om tillfälligt anställd uthyrd personal sägs upp kan inte företaget ersätta dem med tillsvidareanställd personal utan mister inkomster vilket förvärrar krisen ytterligare.

Om förläggningen av arbetstiden

När du ska förlägga den ordinarie arbetstiden vid korttidsstöd är det några saker du bör ha i åtanke. Tillväxtverket kommer bara att kontrollera att arbetstiden är förlagd med det procentantal som du angivit i din ansökan och under den tid du har sökt stöd, men du som arbetsgivare måste förhålla dig till arbetstidslagens regler om hur du får fördela arbetstid, dygnsvila och veckovila.

Om du tillämpar kollektivavtal ska du förlägga arbetstiden enligt detta. Enligt arbetstidslagen får du variera den arbetade tiden under en löpande fyra (4) veckorsperiod. Exempelvis kan arbetstagaren arbeta mer under två veckor för att arbeta mindre de efterföljande andra två så länge den total arbetsinsatsen stämmer med den arbetstidsförkortning ni sökt stöd för.

Återbetalning

I lagen om stöd till korttidsarbete finns också begränsningar och regler om återbetalningsskyldighet om stödet betalats felaktigt. Dessa kommer att gälla även för korttidspermittering som är en tillfällig utökning av korttidsarbetesreglerna. 

Om du lämnar medvetet felaktiga uppgifter eller falska uppgifter i din ansökan kan Tillväxtverket kräva hela stödet åter och polisanmäla företaget för bidragsbedrägeri.

Här ansöker du om stöd till korttidsarbete

Ansökan skall göras på Tillväxtverkets webbplats. 

Länk till ansökan om korttidsarbete

På Tillväxtverkets webb finns också ett test och instruktioner om hur man gör samt ett beräkningsverktyg som visar hur mycket pengar ni kan få som stöd. 

Läs informationen på Tillväxtverkets webbplats och alla de frågorna som de ska ha svar på. De har lagt upp en kort informationsfilm om avstämning.

Fler vanliga frågor och svar

Vi försöker löpande svara på vanliga frågor i ämnet. Du hittar de vanligaste i vår FAQ om ledigheter: Semester & ledighet

Många är också besvarade här: Frågor och svar om korttidspermittering

Företagarna uppdaterar informationen om vad som gäller för korttidspermittering löpande. Du hittar information med anledning av coronakrisen på Corona - råd och stöd till företag

Observera att: Ovanstående är ett enkelt svar på frågan. Det kan finnas undantag m.m. som inte tagits upp och rättsläget, trots att vår intention är att informationen ska vara uppdaterad och korrekt, kan ha förändrats.

Alla frågor och svar om Semester & Ledighet:

Alla frågekategorier:

Visste du att...

Företagarnas juridiska rådgivning ger dig som företagare goda råd för bättre affärer.

En vacker dag inser du att någon har försökt lura dig, eller att du borde läst igenom det där avtalet lite noggrannare. Då är det guld värt att kunna ringa till Företagarnas juridiska rådgivning. Vi får omkring 120 samtal per dag och guidar dig som medlem till rätt väg ur problemet! Du som är medlem i Företagarna kan ringa oss hur ofta du vill på 0771-45 45 45

Läs mer om medlemskapet
Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap

Medlemskapet ger dig rabatter, rådgivning och nätverk.

Bli medlem – tillsammans skapar vi bättre förutsättningar

Medlemsförmåner

Vi erbjuder över 30 medlemsförmåner med rabatter på IKEA, SJ, Volvo, BMW, Fortum, Swedol med mera.

Politik och påverkan

Vi driver företagarpolitiska frågor genom att presentera analyser, fakta och egna undersökningar.