headphones newspaper video-player
Corona-pandemin Artiklar för företagare

Vad är korttidspermittering?

Vad ska jag göra som arbetsgivare för att kunna få stöd till korttidspermittering/korttidsarbete? Hur ansöker arbetsgivare om stödet?

Uppdaterad 28 mars

Korttidspermittering, eller korttidsarbete som det också heter, innebär att den anställde permitteras (blir arbetsbefriad med lön) 20, 40 eller 60 procent av sin ordinarie arbetstid. Den anställde får lite mindre i lön för den tid som hen inte arbetar. Arbetsgivaren betalar lite mindre i lön för den tiden den anställde inte arbetar.

Staten betalar stöd för en stor del av lönen för den tid som den anställde inte arbetar. Stödet kommer även att gälla för uppsägningstid under perioden den 16 mars till 31 december 2020.

3/4 av lönekostnaden

Stödet kommer att vara på tre fjärdedelar av lönekostnaden för den tid som den anställde inte arbetar och arbetsgivaren och den anställde delar på resten.

En jämförelse kommer att göras med månaden tre månader före att Tillväxtverket beslutade om stödet. Det innebär att jämförelsemånaden är januari för arbetsgivare som får sina beslut i april. Stöd kommer därför inte att kunna betalas för nyanställd personal.

Räkna ut hur kostnaderna minskar

Med Företagarnas räkneverktyg för kortidsarbete kan du få en uppfattning om hur kostnaderna skulle minska per anställd för ditt företag. 

 

Informera facket och kalla till MBL-förhandling

Om du som arbetsgivare har kollektivavtal och vill kunna använda korttidspermittering ska du ha informerat och förhandlat det med kollektivavtalsbärande fack.

Så redan nu kan du informera facket och kalla till MBL-förhandling och komma till en överenskommelse med facket om korttidspermittering. Förutsatt att det finns ett centralt kollektivavtal om korttidsarbete.

Skriv överenskommelse om du inte har kollektivavtal 

Arbetsgivare som inte har kollektivavtal ska i stället skriva överenskommelse om korttidspermittering med minst 70 procent av de anställda. 

Med andra ord om du har en anställd ska den gå med på det, om du har fyra ska minst tre gå med på det och om du har 10 anställda ska 7 anställda gå med på korttidspermitteringen. Det är bara de anställda som skulle kunna omfattas av stödet som ska tas med i beräkningen.  

Du bör efter att du ingått överenskommelsen informera de fack som berörda anställda är medlemmar i.  

Tillväxtverket godkänner arbetsgivare för stödet

Det är bara om arbetsgivarens ekonomiska svårigheter är tillfälliga och allvarliga, har orsakats av något förhållande utom arbetsgivarens kontroll och inte rimligen hade kunnat förutses eller undvikas som stödet kan lämnas.

Coronakrisen är utanför arbetsgivarens kontroll och förhoppningsvis är de allvarliga ekonomiska svårigheterna tillfälliga. Arbetsgivare som är skyldiga att upprätta kontrollbalansräkning, är föremål för företagsrekonstruktion eller är på obestånd kommer inte att kunna få stödet.

Minska kostnaderna på egen hand först

Arbetsgivaren ska också ha använt sig av andra tillgängliga åtgärder för att minska arbetskraftskostnaderna. Det innebär att arbetsgivaren ska ha sagt upp alla konsulter, inhyrd personal och tillfälligt anställda som inte är verksamhetskritiska.

Vilka som är verksamhetskritiska måste bedömas i varje enskilt fall. Arbetsgivaren ska tydligt kunna motivera varför ett en åtgärd inte kan vidtas t.ex. att om tillfälligt anställd uthyrd personal sägs upp kan inte företaget ersätta dem med tillsvidareanställd personal utan mister inkomster vilket förvärrar krisen ytterligare.

Gäller retroaktivt från 16 mars

Tillväxtverket kommer att godkänna arbetsgivare för stödet från och med den 7 april 2020 då reglerna kommer att träda i kraft. Men reglerna för stöd kommer att kunna tillämpas för tiden från och med den 16 mars 2020. Tillväxtverket kommer att lämna information på sin webbplats när de har mer information om hur ansökan ska göras och vad du som arbetsgivare behöver lämna för uppgifter för att få stödet.

Tillväxtverket kommer att hantera utbetalningar och återkrav. Stödet kommer att utbetalas preliminärt för att sedan stämmas av och den arbetsgivare som fått för mycket utbetalt blir återbetalningsskyldig, Den arbetsgivare som inte lämnar in uppgifter för avstämning ska betala tillbaka hela stödet.

Arbetsgivare kan få stödet i sex månader med en möjlighet till förlängning på tre månader. Korttidspermittering kommer att finnas som en tillfällig utökning av reglerna om korttidsarbete för år 2020.

Håll dig uppdaterad

I lagen om stöd till korttidsarbete finns också begränsningar och regler om återbetalningsskyldighet om stödet betalats felaktigt. Dessa kommer att gälla även för korttidspermittering som är en tillfällig utökning av korttidsarbetesreglerna. 

Det finns förslag på att taket för vilken lön till en anställd som stödet beräknas på höjs från 40 000 kr till 44 000 kr. Det är därför viktigt att du som arbetsgivare som funderar på att ansöka om stöd håller dig uppdaterad.

Företagarna uppdaterar informationen om vad som gäller för korttidspermittering löpande. Du hittar information med anledning av coronakrisen på Corona - råd och stöd till företag

Räkna ut kostnaden för ditt medlemskap